"common theme" traduzione svedese

EN

"common theme" in svedese

EN

common theme {sostantivo}

volume_up
Alla betänkanden har ett gemensamt tema.
These questions are all based around a common theme: "a strong and open Europe in the new Millennium" .
Dessa frågor är samlade runt ett gemensamt tema: " Ett starkt och öppet Europa i det nya årtusendet" .
These questions are all based around a common theme: " a strong and open Europe in the new Millennium ".
Dessa frågor är samlade runt ett gemensamt tema: " Ett starkt och öppet Europa i det nya årtusendet ".

Traduzioni simili a "common theme" in svedese

common sostantivo
common aggettivo
theme sostantivo

Esempi di utilizzo "common theme" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThat is the common theme set out in Parliament's proposal for next year's budget.
Det är det genomgående temat i parlamentets förslag om nästa års budget.
EnglishThe common theme that stretches all the way back to the first Lomé Convention was trade.
Det gemensamma tema som sträcker sig hela vägen tillbaka till den första Lomékonventionen var handel.
EnglishI shall take the example of biodiversity, the common theme of our very survival, as you know very well, Mr Pröll.
Jag tar som exempel biologisk mångfald, ledmotivet för vår själva överlevnad, som ni mycket väl vet, herr Pröll.
EnglishI shall take the example of biodiversity, the common theme of our very survival, as you know very well, Mr Pröll.
Jag tar som exempel biologisk mångfald, ledmotivet för vår själva överlevnad, som ni mycket väl vet, herr Pröll.
EnglishMrs Brantner, again your common theme to me of trying to get as much detail as possible: I think it is very important.
Fru Brantner! Återigen vill ni ha så mycket uppgifter som möjligt av mig: jag anser att det är mycket viktigt.
EnglishAt the present time many opinions are being vented on the common theme of the mistrust felt by the old Member States towards the new ones.
Just nu ventileras många åsikter om det allmänt dåliga förtroende som de gamla medlemsstaterna känner för de nya.
EnglishLanguages, Mr President, are included, as a common theme, in all our education programmes as well as in our programmes for citizenship.
Språk, herr talman, ingår som ett övergripande tema i alla våra utbildningsprogram liksom i våra program för medborgarskap.
EnglishMr President, Commissioner, thank you for reminding us of Cancun's common theme - the integration of the developing countries.
Herr talman, herr kommissionär! Tack för att ni påminde mig om att den röda tråden i Cancún kommer att vara integreringen av utvecklingsländerna.
EnglishAt the present time many opinions are being vented on the common theme of the mistrust felt by the old Member States towards the new ones.
Det är en provokation eftersom det franska folket hörde Frankrikes president Jacques Chirac säga i maj att Bolkesteindirektivet inte skulle bli verklighet.
EnglishTherein lies the common theme linking the areas of energy and climate change to the areas not only of justice and home affairs but also of innovation and education.
I detta ligger det gemensamma tema som länkar samman energifrågan och klimatförändringen med inte bara området för rättsliga och inrikes frågor utan också med innovation och utbildning.
EnglishThe common theme, of course, is the desire to see change in Libya that puts the wishes of the people at the forefront of the energy of the European Union and the international community.
Det gemensamma temat är naturligtvis önskan att se en förändring i Libyen som sätter folkets önskemål i förgrunden för EU:s och det internationella samfundets energi.
EnglishAs a Member of this Parliament, I believe that we must hope that foreign policy becomes a constant and common theme of all the political forces in the next European elections.
Jag tror att man, i egenskap av ledamot av detta parlament, måste önska att utrikespolitiken blir en viktig gemensam fråga för samtliga politiska krafter under nästa val till Europaparlamentet.