"combat" traduzione svedese

EN

"combat" in svedese

volume_up
combat {sostantivo}

EN combat
volume_up
{sostantivo}

combat (anche: action, battle, collision, contention)
volume_up
strid {gen. com.}
He anticipates a call to single combat for the death of Patroclus.
Han väntar sig en strid i hämnd för Patroclus död.
This is the path that we must follow – the path of combat, not the path of slackness.
Det är denna väg vi måste gå – den väg som innebär strid och inte den som innebär undfallenhet.
Utbildningen handlar om strid.
combat (anche: bout, campaign, contest, fight)
volume_up
kamp {gen. com.}
Is it fair to demand that the Commission guarantee transparency and combat waste and fraud?
Är det riktigt av kommissionen att kräva öppenhet och kamp mot slöseri och bedrägerier?
Measures to combat violence against women and children are a priority worldwide.
Kampen mot våldet mot kvinnor och barn är en universell och prioriterad kamp.
We cannot allow the principles of law and civic rights to become victims of this combat.
Vi får inte låta rättsprinciperna och de civila rättigheterna bli offer för denna kamp.
combat (anche: battle, encounter, pitched battle)
volume_up
drabbning {gen. com.}

Sinonimi (inglese) per "combat":

combat

Esempi di utilizzo "combat" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishMontenegro must do more to combat environmental pollution and cigarette smuggling.
Montenegro måste göra mer för att motverka miljöföroreningar och cigarettsmuggling.
EnglishWe Swedish Christian Democrats welcome the initiative to combat human trafficking.
Vi svenska kristdemokrater välkomnar initiativet till bekämpande av människohandel.
EnglishDoes it not mainly serve as an intelligence system to combat unwanted migration?
Fungerar det inte främst som ett informationssystem mot oönskad invandring?
EnglishThat is why it is crucial to combat the various obstacles to their mobility.
Det är därför grundläggande att angripa de olika hindren för deras rörlighet.
EnglishThe police and military must prevent and combat violence instead of fuelling it.
Polis och militär måste förebygga och bestrida våldet i stället för att underblåsa det.
EnglishFrom this point of view, it is also crucial to combat youth unemployment.
Från denna synpunkt är det också avgörande att vi bekämpar ungdomsarbetslösheten.
EnglishThis European model, for example, seeks to combat the growing inequalities.
Den europeiska modellen försöker exempelvis att göra något åt de växande klyftorna.
EnglishIt is therefore important that, in this area too, we should actively combat drug abuse.
Därför är det viktigt att vi också inom detta område aktivt arbetar mot missbruk.
EnglishOn many occasions, we have mentioned the need to combat and eradicate fraud altogether.
Vi har många gånger framhållit att bedrägerierna måste bekämpas och elimineras.
EnglishThere is increased awareness of the need to take steps to combat climate change.
Det finns en ökad kunskap om behovet av att vidta steg för att minska klimatförändringen.
EnglishWe will also inform them of the concrete EU action to combat terrorism.
Vi kommer också att informera dem om EU:s konkreta terroristbekämpningsåtgärder.
EnglishWe have failed to educate against the glorification of combat in our own communities.
Vi har misslyckats med att utbilda mot glorifieringen av krig i våra egna samhällen.
EnglishThat is why these measures to combat money laundering are so very important.
Därför får dessa åtgärder för bekämpning av penningtvätt så stor betydelse.
EnglishIn 1992, the Council called on the Member States to combat social exclusion.
Rådet uppmanade 1992 medlemsstaterna att motverka den sociala utslagningen.
EnglishOf course, we support the Holy See in its efforts to combat these practices.
Givetvis stöder vi påvestolen i arbetet med att inskrida mot dessa metoder.
EnglishThis could help developing countries to combat tax evasion more effectively.
Detta skulle kunna hjälpa utvecklingsländerna att mer effektivt motverka skatteflykt.
EnglishWe have been fighting for 100 years now to combat unfair and groundless discrimination.
Vi har kämpat mot orättvis och grundlös diskriminering i 100 år vid det här laget.
EnglishIn the EU, we should work to lower emissions and increase mobility and to combat crime.
I EU ska vi jobba för lägre utsläpp, mot brottslighet och för ökad rörlighet.
EnglishAfter all, the EU's combat mission Atalanta has been stationed there since Christmas.
EU:s stridsuppdrag Atalanta har trots allt varit förlagt dit sedan i julas.
EnglishSince as early as 1991 there has been a directive to combat money laundering in Europe.
Alltsedan 1991 har det i Europa funnits ett direktiv om bekämpning av penningtvätt.