"citizens' initiative" traduzione svedese

EN

"citizens' initiative" in svedese

EN citizens' initiative
volume_up
{sostantivo}

1. Politica

citizens' initiative

Traduzioni simili a "citizens' initiative" in svedese

citizen sostantivo
Swedish
initiative sostantivo

Esempi di utilizzo "citizens' initiative" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAs you may know, the citizens' initiative was a major priority for our S&D Group.
Medborgarinitiativet var, som ni kanske vet, en viktig prioritet för S&D-gruppen.
EnglishThe Citizens' Initiative is a very clear priority for the Presidency of the Council.
Medborgarinitiativet är en mycket tydlig prioritering för rådets ordförandeskap.
EnglishWe must make sure that the citizens' initiative helps to support and develop Europe.
Vi måste se till att medborgarinitiativet bidrar till att stödja och utveckla EU.
EnglishThe citizens' initiative is not the cure for all our ills, but it can be a huge help.
Medborgarinitiativet blir inget universalmedel, men det kan bli till stor hjälp.
EnglishI welcome the report by Mr Lamassoure and Mrs Gurmai on the citizens' initiative.
Jag välkomnar Alain Lamassoures och Zita Gurmais betänkande om medborgarinitiativet.
EnglishThis principle finds specific expression in the citizens' initiative in Article 11(4).
Denna princip tar sig konkret uttryck i medborgarinitiativet enligt artikel 11.4.
English If so, under which conditions would it currently recognise a citizens' initiative?
 Under vilka förutsättningar godkänner kommissionen i så fall ett medborgarinitiativ?
EnglishThe Commission makes the final check on the admissibility of a citizens' initiative.
Kommissionen gör den slutgiltiga kontrollen av ett medborgarinitiativs tillåtlighet.
EnglishWe have to implement the European Citizens' Initiative over the course of the next year.
Vi måste genomföra det europeiska medborgarinitiativet under det kommande året.
EnglishHowever, the most important issue is the general approach to the citizens' initiative.
Den viktigaste frågan är dock den allmänna inställningen till medborgarinitiativet.
EnglishThat is why I am voting in favour of the citizens' initiative with great conviction.
Därför är det med stor övertygelse som röstar jag för medborgarinitiativet.
EnglishThe citizens' initiative is a welcome addition to active citizenship.
Medborgarinitiativet är ett välkommet tillskott till det aktiva medborgarskapet.
EnglishThe citizens' initiative gives European citizens the right to make a legislative proposal.
Medborgarinitiativet ger EU-medborgarna rätt att lägga fram lagstiftningsförslag.
EnglishI was pleased to hear the result of today's vote on the citizens' initiative.
Jag blev glad när jag fick höra resultaten av dagens omröstning om medborgarinitiativet.
EnglishFurthermore, it is a programme that arose from the citizensinitiative.
Dessutom är detta ett program som har vuxit fram ur medborgarnas initiativ.
English(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.
(NL) Fru talman! Jag vet inte riktigt hur man ska ställa sig till detta medborgarinitiativ.
EnglishIt is these kinds of obstacles that we must avoid in the case of the citizens' initiative.
Det är denna typ av hinder som vi måste undvika när det gäller medborgarinitiativet.
EnglishRequest for consultation of the Committee of the Regions - Citizens initiative (vote)
Begäran om samråd med Regionkommittén - Medborgarinitiativ (omröstning)
EnglishWe have to have a more democratic Union which allows citizens to take the initiative.
Vi måste ha en mer demokratisk union som låter medborgare ta initiativ.
English(FI) Mr President, I would like to say a few words about the citizens' initiative.
(FI) Herr talman! Jag vill säga ett par ord om medborgarinitiativet.