"check-up" traduzione svedese

EN

"check-up" in svedese

volume_up
check-up {sostantivo}
EN

check-up {sostantivo}

volume_up
And in this check-up, we wish to consider not only the physical state of European society, but also its state of mind, the state of its soul.
Vi vill under denna undersökning tala om, inte bara den fysiologiska delen, utan också sinnesstämningen i det europeiska samhället, hur det ligger till med Europas själ.
check-up (anche: censorship, check, checkup, command)
I believe it is only right that you should check up on how the groups vote.
Jag tror, fru talman, att det är lika bra att ni genomför en kontroll av hur grupperna röstar.
In this context, one of the issues we discussed in the Agriculture Committee was how it is proposed to check up on this.
Här har vi i jordbruksutskottet till exempel diskuterat frågan hur kontrollen skall se ut.
check-up

Esempi di utilizzo "check-up" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn this connection, we must check up on the matter of parliamentary administration.
I detta sammanhang måste vi ställa frågor om parlamentets förvaltning.
EnglishNow we have a follow-up to check that those points have been implemented.
Det rör sig nu om en uppföljning, för att kontrollera att dessa punkter har genomförts.
EnglishYou are quite entitled to do that, but we are obliged to check up on what the executive does.
Ni har all rätt att göra det, men vi är skyldiga att kontrollera vad det verkställande organet gör.
EnglishYou are quite entitled to do that, but we are obliged to check up on what the executive does.
Det vi lär oss av historiens erfarenheter är att mer demokrati alltid för med sig mer social rättvisa.
EnglishFarmers themselves cannot check up on what feedingstuffs contain.
Jordbrukarna själva kan inte kontrollera innehållet.
EnglishIn this context, one of the issues we discussed in the Agriculture Committee was how it is proposed to check up on this.
Här har vi i jordbruksutskottet till exempel diskuterat frågan hur kontrollen skall se ut.
EnglishBut, to tell you the truth, I was asked to check up on you.
EnglishHow can you check up on this because it may involve hundreds of tonnes of goods which you are unaware are being imported.
Hur kan man kontrollera detta? Det kan nämligen handla om hundratals ton av varor som man inte vet kommer in.
EnglishLet's split up and check the entire house.
EnglishDid you check up in Uncle Virgil's room?
EnglishYou can check up on all of this.
EnglishThe absence of a constitutional court means that people obviously have little opportunity to check up on what is, or is not, constitutional.
Avsaknaden av en författningsdomstol innebär att medborgarnas möjlighet att kontrollera författningsenligheten är uppenbart svag.
EnglishLinus is a systematics man, so once he’s asked his friends a few check-up questions, he asks them if they’re completely sure they’re getting an input signal.
Linus är en systematikens man så efter att ha ställt lite kontrollfrågor till kompisarna frågar han dem om de är helt säkra på att de får en insignal.
EnglishCould you have imagined, in 1995, that ministers would ever have agreed to let strangers come and check up on their quality levels in education?
Skulle ni ha kunnat föreställa er 1995 att ministrarna skulle ha godtagit att en utlänning kommer till dem för att se hur långt de kommit när det gäller undervisningskvalitet?
EnglishI think it is very important indeed that we should be sure to check up on what would happen in China following this type of cooperation before we enter into any concrete agreements.
Jag tycker det är väldigt viktigt att vi ser till att kontrollera vad som händer i Kina med den typen av samarbete innan vi ingår konkreta avtal.
EnglishI presume the presence of the bacteria was detected through a regular check-up, because this is the second time this has happened here and we were promised regular check-ups.
Jag förmodar att bakteriernas närvaro upptäcktes vid en rutinkontroll, eftersom detta är andra gången som det har hänt här, och vi blev lovade regelbundna kontroller.
EnglishLocal councils use it to check up if parents have lied about living in the catchment area of a popular school - which might be naughty, but is not a major crime.
På kommunal nivå används de för att kontrollera om föräldrar har ljugit om att de bor i upptagningsområdet för en populär skola - vilket kanske är dumt gjort, men inget grovt brott.