"charter" traduzione svedese

EN

"charter" in svedese

volume_up
charter {sostantivo}
volume_up
chart {sostantivo}
SV

"charter" in inglese

volume_up
charter {gen. com.}
EN

EN charter
volume_up
{sostantivo}

1. generale

charter (anche: license, licence)
These rights are also enshrined in the Charter of Fundamental Rights.
Dessa rättigheter omfattas även av stadgan om grundläggande rättigheter.
An international Charter of Fundamental Rights for Internet users is needed.
Det behövs en internationell stadga om grundläggande rättigheter för Internetanvändare.
This Charter is really misnamed because it will actually reduce these rights.
Jag betonar " felaktigt " eftersom den i själva verket skall minska dessa rättigheter.
charter (anche: consistency)
volume_up
stadga {gen. com.}
This charter will guarantee, when confronted with outbreaks of extremism....
Denna stadga kommer, med hänsyn till extremismens framfart att garantera...
This charter will guarantee, when confronted with outbreaks of extremism....
Denna stadga kommer, med hänsyn till extremismens framfart att garantera ...
This is enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Detta står i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
charter (anche: document, roll)
volume_up
urkund {gen. com.}
Our message today, and our purpose today, and those of you who are here today, and the purpose of this charter of compassion, is to remind.
Budskapet från oss idag, vårt ändamål idag, och de av er som är här idag, och syftet med med denna "Urkund för medkänsla" är att påminna.

2. "rented for a specific purpose"

charter
volume_up
charter {gen. com.}
Major European cities have signed up to the Green Digital Charter.
Flera europeiska storstäder har undertecknat ”Green Digital Charter” [gröna digitala stadgan].
An English version is available on my website charter08.eu.
En engelsk version finns tillgänglig på min webbplats charter08.eu.
The total number of cities committed to the Green Digital Charter has increased from 14 to 21.
Det sammanlagda antalet städer som skrivit på Green Digital Charter har ökat från 14 till 21.

Sinonimi (inglese) per "charter":

charter
chart
English

Esempi di utilizzo "charter" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe Ombudsman has also promoted the full and correct application of the Charter.
Ombudsmannen har aktivt stött en fullständig och korrekt tillämpning av stadgan.
EnglishHowever, we are at a very early stage in the process of determining the Charter.
Vi befinner oss dock i ett mycket tidigt skede i processen att fastställa stadgan.
EnglishOthers say that the report has its basis in the Charter of Fundamental Rights.
Andra säger att betänkandet bygger på stadgan om de grundläggande rättigheterna.
EnglishFirst, the parties can choose any one of the methods outlined in the UN Charter.
För det första kan parterna välja någon av de metoder som beskrivs i stadgan.
EnglishThe Convention reinforces the Charter and the Charter supplements the Convention.
Genom konventionen stärks stadgan samtidigt som stadgan kompletterar konventionen.
EnglishIn terms of content, this Charter obviously does not go as far as I had hoped.
I sakfrågan är det uppenbart att stadgan inte går så långt som jag hade önskat.
EnglishIn plain language, the European Court of Justice cannot enforce the Charter.
För att tala klartext, EG-domstolen kan inte upprätthålla respekten för stadgan.
EnglishThe Charter is a very important step in the liberalisation of the energy market.
Stadgan utgör ett mycket viktigt steg i liberaliseringen av energimarknaden.
EnglishWe also have to see how the charter is applied when Member States implement EU law.
Vi har också upplevt hur stadgan tillämpas när medlemsstater genomför unionsrätt.
EnglishIt is in this spirit that they are enshrined in the Charter of Fundamental Rights.
Det är i den andan de är inrymda i stadgan om de grundläggande rättigheterna.
EnglishIt is essential for the Charter of Fundamental Rights to become legally binding.
Det är viktigt att stadgan om de grundläggande rättigheterna blir rättsligt bindande.
EnglishThis defence of the Charter and of better regulation is at the heart of this report.
Detta försvar för stadgan och för ett bättre regelverk är centralt i betänkandet.
EnglishThe Charter must have fully binding legal status by being incorporated in the Treaty.
Stadgan skall vara juridiskt bindande, tack vare att den införlivas i fördraget.
EnglishNext, the actual content of the Charter is ambiguous and inadequate on some counts.
Dessutom är det nuvarande innehållet på vissa punkter tvetydigt och otillräckligt.
EnglishThere are two equally important conclusions to this statement in the UN Charter.
Man kan dra två lika viktiga slutsatser av denna formulering i FN-stadgan.
EnglishThis must be binding, and not just a matter of paying lip service to the Charter.
Denna måste vara bindande, vi vill inte bara ha en läpparnas bekännelse till stadgan.
EnglishDeclaration concerning the explanations relating to the Charter of Fundamental Rights
Förklaring om förklaringarna avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna
EnglishThe Charter is purely and simply a building block for an EU federal state.
Stadgan är rätt och slätt en byggsten i uppbyggandet av EU till en förbundsstat.
EnglishThe Charter of Fundamental Rights is absent from the Treaty and I regret this.
Stadgan om de grundläggande rättigheterna saknas i fördraget, och jag beklagar detta.
EnglishI consider that the Charter of Fundamental Rights represents a valuable step forward.
Jag bedömer stadgan om de grundläggande rättigheterna som ett godtagbart framsteg.