"busy" traduzione svedese

EN

"busy" in svedese

EN busy
volume_up
{aggettivo}

1. generale

busy (anche: engaged, preoccupied, tied up)
You seem to be a busy man, but you managed to take the floor in the last minute.
Ni verkar vara en upptagen man, men ni lyckades ta ordet i sista minuten.
Or if the Chancellor is too busy to go that far, at least on the Wittenbergplatz!
Eller, om förbundskanslern är alltför upptagen för att åka så långt, åtminstone på Wittenbergplatz!
She is a very busy woman running around whipping her boys into line.
Hon är en mycket upptagen kvinna som går runt för att rätta in sina pojkar i ledet.
busy (anche: engaged)
The other major area that Commissioner Monti has been busy with is the modernisation of competition policy itself.
Det andra viktiga område där kommissionär Monti har varit flitigt sysselsatt är moderniseringen av själva konkurrenspolitiken.
It is very important that the business community is now busy with this in the context of the Internet manual.
Det är mycket viktigt att the business community är sysselsatt med det här inom ramen för Internetstadgan.
I would like to thank Mr Elles for reminding me that two years ago I was already busy with that proposal.
Jag skulle vilja tacka Elles för att ha påmint mig om att jag redan för två år sedan var sysselsatt med detta förslag.
busy (anche: alive)
volume_up
aktiv {agg.}
The G7 are particularly busy and are getting ready for possible new measures.
G7-länderna är ovanligt aktiva och förbereder sig på nya, möjliga åtgärder.
busy (anche: animated, bouncy, brisk, bubbly)
volume_up
livlig {agg.}
I know that the people I represent in the area around the busy Manchester Airport will want these safety proposals to be adopted as soon as possible.
Jag vet att de människor som jag representerar, i området kring Manchesters livliga flygplats, vill att dessa förslag för ökad säkerhet antas så snabbt som möjligt.
The division is most absurd at Ledra Street, a busy shopping road in the centre of Nicosia, which is cut in half by a glass wall running across it, separating Greek Cypriots from Turkish Cypriots.
Delningen tar sig sitt mest befängda uttryck på Ledra Street, en livlig affärsgata i Nicosias centrum, där gatan delas mitt itu av en glasmur som skiljer grekcyprioterna och turkcyprioterna åt.
busy (anche: assiduous, diligent, earnest, great)
volume_up
flitig {agg.}
Han visste att de var flitiga som bin.
busy (anche: frantic, hectic)
European air traffic is very busy and there must be some kind of combination between greater flexibility and clear data about the possible threats and possible risks.
Den europeiska lufttrafiken är mycket hektisk och det måste finnas något slags kombination mellan större flexibilitet och tydliga uppgifter om möjliga hot och risker.
busy
Photos like this: construction going on along a busy road.
Foton som det här: ett vägarbete längs en trafikerad väg.
Why, for example, is the port of Oporto rather less busy than that of Rotterdam?
Varför är till exempel Portos hamn något mindre starkt trafikerad än Rotterdams hamn?
This is an extremely busy commuter line; literally thousands of people travel on it each day.
Detta är en mycket hårt trafikerad pendlingssträcka; bokstavligen tusentals människor trafikerar den varje dag.

2. "design"

busy
volume_up
plottrig {agg.} (design)

Esempi di utilizzo "busy" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt is governed by political gnomes busy jealously guarding their small treasure.
Det styrs av politiska gnomer upptagna med att avundsjukt vakta sina små skatter.
EnglishUnfortunately, I was unable to foresee in time how busy the roads were going to be.
Jag kunde tyvärr inte i förväg förutse att det skulle vara så mycket trafik.
EnglishIn terms of both work and cooperation this has been a very busy time for me.
Både när det gäller arbete och samarbete har jag haft fullt upp under denna period.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, you are certainly keeping me busy today!
Herr ordförande, ärade damer och herrar! Jag får verkligen ligga i här i dag!
EnglishThe G7 are particularly busy and are getting ready for possible new measures.
G7-länderna är ovanligt aktiva och förbereder sig på nya, möjliga åtgärder.
EnglishI know everyone is terribly busy, but that is the reason for my having to repeat myself.
Jag vet mycket väl att alla har mycket att göra, men det är därför jag upprepar mig.
EnglishDays later the Italian Government is busy enacting these very measures.
Dagen därpå håller den italienska regeringen på att utfärda sådana åtgärder.
EnglishThe security of the energy supply will be keeping us very busy in future.
Säkerheten i försörjningen av energiresurser kommer att hålla oss sysselsatta i framtiden.
EnglishAnd all the while, Stockholm was busy setting specifications for social and education policy!
Men i Stockholm fastslogs utkast som rör social- och utbildningspolitiken!
EnglishWaste management is going to keep us busy for a very long time.
Vi kommer att länge, mycket länge vara tvungna att ägna oss åt avfallshanteringen.
EnglishDeveloping countries are preparing for Seattle, and preparing to be very busy.
Utvecklingsländerna förbereder sig för Seattle, och de förbereder sig på att vara mycket upptagna.
EnglishOur children are finding themselves increasingly on their own as we are increasingly busy.
Våra barn blir mer och mer ensamma allteftersom vi blir mer upptagna.
EnglishThey're all too busy squabbling over who's gonna get the presidential holiday home at the Black Sea.
Alla är upptagna med att tjafsa om vem som ska ha presidentpalatset vid havet.
EnglishIs it true that, in so doing, we are busy dooming the whole of this peace process to failure?
Stämmer det att man tänker äventyra hela fredsprocessen på detta sätt?
EnglishThe Commission is already busy drafting the necessary measures.
Kommissionen är redan engagerad i att utarbeta de nödvändiga åtgärderna.
EnglishHe is a busy man, a very busy man, he has a family firm, he works hard and makes a good living.
Han har fullt upp, mycket fullt upp, han har ett familjeföretag, arbetar hårt, tjänar bra.
EnglishIs this a crazed method to keep our hospitals busy with new patients?
Är detta en galen metod för att förse sjukhusen med nya patienter?
EnglishI quote: 'She said to me: You Russians are busy exterminating us.
Jag citerar: " Hon sade till mig: Ni ryssar håller på att utrota oss.
EnglishYou had a busy agenda in front of you and you cleared the ground.
Ni hade en fullspäckad dagordning på bordet. Ni röjde upp terrängen.
EnglishI quote: 'She said to me: You Russians are busy exterminating us.
Jag citerar: "Hon sade till mig: Ni ryssar håller på att utrota oss.