"below" traduzione svedese

EN

"below" in svedese

EN below
volume_up
{avverbio}

1. generale

below
volume_up
nedan {avv.} (längre ner, i det följande)
For general questions regarding ltu.se contact the web organization as below.
Vid generella frågor kring ltu.se kontakta webborganisationen enligt nedan.
If you have Analytics and Conversion Tracking accounts, click the link below.
Om du har konton i Analytics och Omvandlingsspårning ska du klicka på länken nedan.
If your content is not appearing successfully, check the issues below.
Om innehållet inte visas som det ska kan du läsa mer om olika problem nedan.
below
volume_up
nedanför {avv.} (längre ner, i det följande)
In the large list field below, you can find the names of all existing libraries.
I den stora listrutan nedanför visas namnen på biblioteken.
Search for a value and reference to the cells below the selected area.
Vågrät sökning och hänvisning till celler som ligger direkt nedanför.
Below the list box, the contents of the selected layout is summarized.
Nedanför listrutan anges innehållet i den markerade layouten i form av stolpar.
below

2. "in or to a place that is lower"

below
volume_up
under {avv.} (längre ner, i det följande)
One in six Europeans, or 17% of the population, live below the poverty line.
En av sex européer, eller 17 procent av befolkningen, lever under fattigdomsgränsen.
The aim is to keep Parliament's share of administrative expenditure below 20 %.
Målet är att parlamentets andel av de administrativa utgifterna skall vara under 20 procent.
However, the level of development of this sector is still far below that in the West.
Dock är utvecklingsnivån i denna sektor fortfarande långt under den i väst.
below
volume_up
inunder {avv.} (längre ner, i det följande)

Esempi di utilizzo "below" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishA successful Unified Communications process takes you through the four phases below:
En framgångsrik Unified Communications-process tar dig igenom dessa fyra faser:
EnglishAnd I would only pay $99.50 -- so stay even below a hundred dollars for it.
Och jag skulle endast betala $99,50 -- och till och med hålla min budget på $100.
EnglishThe police found her resting in a sitting position buried two metres below ground.
Polisen fann henne i sittande ställning och begravd två meter ned i marken.
EnglishThe one below likes to fire whenever there's a wall close by to the south.
Den nedre gillar att aktiveras närhelst det finns en vägg nära i sydlig riktning.
EnglishI voted against the motion for numerous reasons; my main reasons are outlined below.
Jag röstade mot förslaget av flera skäl, och de främsta skälen ska jag beskriva här.
EnglishTerrorists can be financed by a series of small payments below the threshold.
Terrorism kan finansieras genom en rad små betalningar som understiger tröskelvärdet.
EnglishThree years ago wheat was EUR 90 per tonne, which was below the cost of production.
För tre år sedan låg vetet på 90 euro per ton, vilket är lägre än produktionskostnaden.
EnglishCoordination between the Commission and the Member States is well below par.
Samordningen mellan kommissionen och medlemsstaterna är mycket undermålig.
EnglishI agree with him when he says that the European Union is punching below its weight.
Jag håller med om när han säger att Europeiska unionen inte gör sin betydelse gällande.
EnglishIn Bolivia, for example, approximately 60% of the population live below the poverty line.
I Bolivia till exempel lever ungefär 60 procent av befolkningen i fattigdom.
EnglishThose countries that have legal limits below this will retain them.
De länder som har rättsliga begränsningar som understiger detta ska behålla dem.
EnglishTo enable or disable these features, follow the steps for your browser below:
Om du vill aktivera eller inaktivera dessa funktioner följer du stegen för din webbläsare:
EnglishTheir capacity to participate in the world trade system falls well below the mark.
Deras förmåga att delta i världshandelssystemet är mycket undermålig.
EnglishIn Poland, over 10 % of the population live below the poverty line.
Jag hoppas att PROGRESS-programmet ska bidra till att förbättra denna situation.
EnglishBut this compensation payment is often below the cost of distribution.
De nya avgifterna har införts av vissa länder för att just täcka dessa differenser.
EnglishThe EU has set itself the target of a 20% reduction below 1990 levels.
EU har föresatt sig att uppnå en minskning på 20 procent jämfört med 1990 års nivåer.
EnglishTo disable or re-enable these messages in Chrome, follow the steps below.
Om du vill inaktivera dessa meddelanden i Chrome, eller aktivera dem igen, gör du så här:
EnglishIt was still nearly ten degrees below zero in my home region just this morning.
I morse var det fortfarande nästan tio minusgrader i min hembygd.
EnglishWe know that the current transport capacity of the river is well below what it might be.
Vi vet att flodens nuvarande transportkapacitet är klart lägre än den skulle kunna vara.
EnglishHe would be lit from within, and lit from below and all lit up on fire with divinity.
Det jag måste säga till mig själv- -när jag blir för nervös över allt- -är att inte vara rädd.