"to ban" traduzione svedese

EN

"to ban" in svedese

volume_up
ban {sostantivo}
volume_up
ban on {sostantivo}
SV

"ban" in inglese

volume_up
ban {gen. com.}
EN
EN

to ban [banned|banned] {verbo}

volume_up
The Greek Government should immediately ban this anti-democratic meeting.
Den grekiska regeringen borde omedelbart förbjuda detta antidemokratiska möte.
It is untrue that the public authorities could not ban price increases.
Det är inte sant att de offentliga myndigheterna inte kan förbjuda prisökningarna.
Turkey's Constitutional Court decided unanimously on 11 December to ban the DTP.
Den turkiska författningsdomstolen beslutade den 11 december enhälligt att förbjuda DTP.
It would be dangerous to ban any notion of sectoral aid, however.
Det vore för övrigt farligt att bannlysa all form av sektorsvisa stöd.
There is to be no such thing as bad food, which our legal regime would ban from the market.
Det ska inte finnas någon dålig mat, som vårt rättssystem skulle bannlysa från marknaden.
In the beginning you could say: you have to ban antipersonnel mines.
För det första kan man säga: man måste bannlysa personminor.
SV

ban {genere comune}

volume_up
1. "valuta"
ban
volume_up
ban {sostantivo} (currency)
Högtidligt möte - Anförande av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon
Formal sitting - Address by Ban Ki-Moon, Secretary-General of the United Nations
Säkerhetsrådet måste skicka generalsekreterare Ban Ki-moon till Burma.
The Security Council must send Secretary-General Ban Ki-moon to Burma.
Även här hänvisar jag till vad Ban Ki-moon sade till oss under förmiddagen.
Here again, I am referring to what Ban Ki-moon was saying to us this morning.

Esempi di utilizzo "to ban" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishA partial ban on advertising is not, therefore, enough to protect public health.
Det räcker därför inte med ett partiellt reklamförbud för att skydda folkhälsan.
EnglishYou said that culling and the travelling ban are currently the main objectives.
Ni sade att utgallring och tranportkontroller för närvarande är ert främsta mål.
EnglishThe Irish Constitution does indeed ban abortion, but it provides for exceptions.
Den irländska konstitutionen förbjuder förvisso abort, men den tillåter undantag.
EnglishThere can never be a relaxation of the ban on meat-and-bone meal for ruminants.
En uppluckring av förbudet mot kött- och benmjöl för idisslare är en omöjlighet.
EnglishI voted against an export ban on stronger cigarettes for the following reasons:
Av följande orsaker har jag röstat emot ett exportförbud för starkare cigaretter:
EnglishSubject: Export ban on cigarettes - WHO Framework Convention on Tobacco Control
Angående: Förbud mot export av cigaretter - WHO:s ramkonvention om tobakskontroll
EnglishI only heard that the Commissioner did not wish to propose that the ban be lifted.
Jag hörde bara att kommissionären inte ville föreslå ett upphävande av förbudet.
EnglishThe clash between two Member States over this unilateral ban could be disastrous.
Dispyten mellan två medlemsstater om detta ensidiga förbud kan bli katastrofal.
EnglishThis provision is a de facto circumvention of the ban on cloning human life forms.
Med denna bestämmelse undergrävs de facto förbudet mot kloning av mänskligt liv.
EnglishA total ban on tobacco advertising is an attack on the liberal economic system.
Ett totalt förbud av tobaksreklam är ett angrepp på det fria ekonomiska systemet.
EnglishWith the ban on these highly toxic substances, they will become illegal in Europe.
Genom förbudet mot starkt giftiga ämnen kommer dessa ämnen att bli olagliga i EU.
EnglishA ban on the import of cat and dog fur into the EU must be fully implemented.
Ett förbud mot import av katt- och hundpäls till EU måste genomföras till fullo.
EnglishSubject: Export ban on cigarettes - WHO Framework Convention on Tobacco Control
Angående: Förbud mot export av cigaretter - WHO: s ramkonvention om tobakskontroll
EnglishThat means that we as citizens now have the opportunity to ban this cruel trade.
Det innebär att vi som medborgare nu har möjlighet att förbjuda denna grymma handel.
EnglishPortuguese producers are still suffering from the ban on beef and veal exports.
De portugisiska producenterna har också tyngts av exportembargot för nötkött.
EnglishThe Council meeting also removed a ban on involvement in national elections.
Vid rådets möte avlägsnades också ett förbud mot att lägga sig i nationella val.
EnglishA ban is the strictest of all conceivable instruments in a liberal economic system.
Ett förbud är det tyngsta av alla tänkbara vapen i ett fritt ekonomiskt system.
EnglishConcerning smoking ban exceptions, these are better than having no ban at all.
När det gäller undantag från rökförbuden är dessa bättre än inga förbud alls.
EnglishThe EU is using an export ban to act as the health missionary of the entire world.
Med ett exportförbud försöker EU briljera som hälsoprofet inför hela världen.
EnglishHowever, the real choice is between this code of conduct and a complete ban.
Det riktiga valet står dock mellan den här uppförandekoden och ett totalförbud.