EN back
volume_up
{sostantivo}

1. generale

back (anche: backing, bridge, edge, ridge)
volume_up
rygg {gen. com.}
Nej, du torkade upp det mesta med din rygg.
Yeah, hoppa upp på min rygg och koppla av hela vägen.
Well, all the chocolate chips are put in by hand and that's really hard on the back and the leg muscles.
Chokladbitarna sätts i för hand och det sliter på rygg - och benmuskler.
back (anche: crate)
volume_up
back {gen. com.}
The Green Group does not support the short-sighted slogan: " I want my money back ".
Gruppen De gröna är inte förespråkare för det kortsiktiga mottot: I want my money back.
Energy security requires the establishment of back-up networks.
För att trygga energisäkerheten måste vi inrätta back-up-system.
Our group came up with a proposal for a call back procedure.
Vår grupp kom med förslaget till the call back procedure.
back (anche: background, setting, backcloth, foil)
volume_up
bakgrund {gen. com.}
I say this on the back of news in Germany a few days ago that the PIN codes can be, and have been, cracked.
Jag säger detta mot bakgrund av nyheterna från Tyskland för några dagar sedan om att PIN-koder kan knäckas, och har knäckts.
But again it's the same story that if we take the background away, the illusion comes back.
Även här är det samma historia om jag tar bort bakgrunden så kommer illusionen tillbaka.
Because that is so, the Commission has held back and not yet produced a successor programme to HELIOS II.
Mot denna bakgrund har kommissionen slagit till reträtt och inte utarbetat något uppföljningsprogram till HELIOS II.
back (anche: back side, backing, downside, rear)
volume_up
baksida {gen. com.}
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hall
På 100- dollarsedelns baksida finns lndependence Hall.
A tiny piece of difficult-to-read information, hidden on the back of the product wrapper.
En blygsam, knappt läsbar information dold på förpackningens baksida.
If the value for the end angle is exactly 360 degrees, the front area covers the back area of the rotation object.
Om värdet för slutvinkeln är exakt 360 grader, så ligger framsidan direkt på rotationsobjektets baksida.
back (anche: reverse, wrong side, seamy side)
volume_up
avigsida {gen. com.}
back (anche: rear)
volume_up
bakre del {gen. com.}
So for example, they can see in the back part of the brain, which is just turning around there.
Så de kan till exempel undersöka detta i hjärnans bakre del viken just nu snurrar förbi.
back
volume_up
inre del {gen. com.}
back
volume_up
bortersta del {gen. com.}

2. Anatomia

back
volume_up
ryggtavla {gen. com.}

Esempi di utilizzo "back" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe European Council also worked on this matter, and now keeps coming back to it.
Europeiska rådet arbetade också på frågan och återvänder nu ständigt till ämnet.
EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
Jag kommer inte att gå in på vad Ingrid Betancourt sa, men det är mycket viktigt.
EnglishThe common website that the Commission is running went live back in early March.
Den gemensamma hemsida som kommissionen sköter öppnades redan i början av mars.
EnglishDo those two 'nos' mean that we must turn our back on technological innovation?
Betyder dessa två ”nej” att vi måste vända ryggen åt den tekniska utvecklingen?
EnglishI mean, why not start -- who's sitting in the back seat anyway except for kids?
Jag menar, varför inte börja -- vem sitter i baksätet egentligen, förutom barn?
EnglishSo what this figure shows is that spiders date back to almost 380 million years.
Vad den här bilden visar är att spindlar har funnits i nästan 380 miljoner år.
EnglishI will get back to you on the detail when I have had a chance to study the matter.
– Jag återkommer till er om detta när jag har haft tillfälle att studera frågan.
EnglishNow, once again, laws that take away our freedoms risk entering by the back door.
Nu riskerar vi återigen att lagar som berövar oss våra friheter införs i smyg.
EnglishI see no reason why the report should now be referred back to that committee.
Jag ser ingen anledning till att betänkandet nu bör återförvisas till utskottet.
EnglishSince then, the judgment they were awaiting has been pushed back to 31 January.
Sedan dess har det utslag som de väntade på flyttats fram till den 31 januari.
EnglishThey are going to get EUR 1.1 billion at the end of 2013 and it is back-loaded.
De kommer att få 1,1 miljard euro vid årsslutet 2013 i slutet av budgetplanen.
EnglishBack in April, I promised you a report on the financing of transport security.
I april lovade jag er en rapport om hur transportsäkerheten skulle finansieras.
EnglishThe seven who do not hold on to power back home can then share jobs in Brussels.
De sju som inte kan fortsätta där hemma kan då dela på arbetstillfällena i Bryssel.
EnglishThe customers and I come back to that word increasingly want that 'one-stop shop'.
Kunderna, – ett ord jag återkommer till, – vill allt oftare göra en engångsaffär.
EnglishGrowth in Europe must be raised in qualitative terms back to rates of at least 3%.
Tillväxten i Europa måste återigen öka i kvalitativa termer till minst 3 procent.
EnglishTo conclude what I have to say, let me come back again to the situation in Kosovo.
Som en avslutning på det jag har att säga, vill jag återgå till läget i Kosovo.
EnglishSince then, the judgment they were awaiting has been pushed back to 31 January.
Sedan dess har det utslag som de väntade på flyttats fram till den 31 januari.
EnglishThey are going to get EUR 1.1 billion at the end of 2013 and it is back-loaded.
De kommer att få 1,1 miljard euro vid årsslutet 2013 i slutet av budgetplanen.
EnglishWe certainly applaud this positive thrust and we will back it, but that is not all.
Vi applåderar och stöder självklart detta positiva initiativ, men inte bara det.
EnglishMr Whitehead then asked if I would come back again when I have more information.
Whitehead frågade sedan om jag skulle återkomma när jag hade mer information.