"to avoid" traduzione svedese

EN

"to avoid" in svedese

EN to avoid
volume_up
[avoided|avoided] {verbo}

That is what I want to avoid and that is what the Commission must avoid.
Jag vill undvika detta, och kommissionen måste undvika detta.
We must avoid protectionism and we must avoid nationalism.
Vi måste undvika protektionism, och vi måste undvika nationalism.
In the interests of good law-making we should avoid unnecessary litigation.
För den goda lagstiftningsarbetets skulle borde vi undvika onödiga rättstvister.
To avoid the risk of inflation, it simply cut off the money supply.
För att avvärja faran med inflation drog Bundesbank åt penningkranen.
It is your responsibility and that of the Commission to avoid a serious crisis in the coming discussions which would have a damaging effect on the population.
Det är ert ansvar och kommissionens att i kommande debatter avvärja en allvarlig kris där effekten för befolkningen skulle vara fatal.
Let me quote his words: 'above all to head off any threat of referenda by avoiding any form of constitutional vocabulary' - end of quote.
Låt mig citera honom ordagrant: ”framför allt avvärja alla hot om folkomröstningar genom att undvika alla former av konstitutionell vokabulär.”
to avoid (anche: to escape, to flee)
No country, no leader, no government can avoid prosecution for serious breaches of international law such as genocide, crimes against humanity and war crimes.
Inget land, ingen ledare, ingen regering kan undfly allvarliga brott mot internationell rätt som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.
We do not want to avoid this debate and we cannot escape it but it goes far beyond the question of the agricultural policy and is a debate that we have to hold at the right time, not now.
Vi vill inte undvika denna debatt, vi vill inte undfly den, men denna debatt går långt utanför frågan om den gemensamma jordbrukspolitiken, och vi måste ta den vid lägligt tillfälle, men inte nu.
to avoid (anche: to avert, to ward)

Esempi di utilizzo "to avoid" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSome airlines seem to be doing everything they can to avoid their obligations.
Vissa flygbolag verkar göra allt de kan för att komma undan sina förpliktelser.
EnglishThis is why I have tabled four amendments in order to avoid these duplications.
Därför har jag lagt fram fyra ändringsförslag för att förebygga dessa dubbleringar.
EnglishAnd when we say reasonable, we mean we want to avoid burdening the worse off.
När vi säger rimligt så är vår avsikt att de mindre bemedlade inte skall belastas.
EnglishNevertheless, we must avoid exaggeration or fanaticism when it comes to security.
Vi får däremot inte gå till överdrift eller bli fanatiska när det gäller säkerheten.
EnglishBut we must avoid excessive imbalances and unfair distributions of the burden.
Men alltför stor obalans och orättvis fördelning av bördorna måste undvikas.
EnglishIs it the case that youth teams in particular avoid carrying out doping tests?
Stämmer det att i synnerhet ungdomslagen undviker att utföra dopningstester?
EnglishWe must avoid hidden subsidies for European political parties at all costs.
Det får inte bli fråga om ett förtäckt stöd till europeiska politiska partier.
EnglishThe rapporteur intends us to avoid an 'Americanised' compensation culture.
Föredraganden menar att vi undviker en amerikanisering av skadeståndskulturen.
EnglishWe must avoid the mistake of turning the pause for reflection into a pause of inaction.
Man slår rentav fast att den nu döda konstitutionen ska ratificeras under 2009.
EnglishWe could then, if we take transparency into account, also avoid the likelihood of fraud.
Om vi infogar insyn och öppenhet kan vi samtidigt minska risken för bedrägerier.
EnglishThat is always the way in which Mr Meciar tries to avoid a definite answer.
Man kan, herr kollega von Habsburg, inte återindividualisera minoritetsrättigheter.
EnglishWe need to ban dangerous substances to avoid exposing our children to needless risks.
Vi behöver förbjuda farliga ämnen för att inte utsätta våra barn för onödiga risker.
EnglishMeasures are needed now to avoid the need for more expensive measures later.
Det behövs åtgärder nu för att dyrare åtgärder senare skall kunna undvikas.
EnglishWe have to avoid older people being taken by surprise by a change-over all in one day.
Man måste förekomma att de äldre blir överraskade av valutabytet över en dag.
EnglishTo operate properly, the market must be efficient and avoid distortions.
För att fungera väl måste marknaden vara effektiv och snedvridningar undvikas.
EnglishSo, always avoid war, because that always pushes human beings backward.
Så, undvik alltid krig, för det leder alltid till att människan pressas tillbaka.
EnglishOn the subject of own resources, we should not avoid any of the issues.
När det gäller diskussionen om de egna medlen får vi inte vika för några problem.
EnglishPerhaps the things to avoid can be just as important as the things to do.
Det som bör undvikas kanske kan vara lika viktigt som de saker som bör göras.
EnglishThis is what Mr Lukashenko considers unacceptable and what he tries to avoid at all cost.
Det är det som Lukasjenko anser vara oacceptabelt och som han vill omöjliggöra.
EnglishAnd the best way to avoid being conservative is to face reality boldly.
Och det bästa sättet att inte vara konservativ är att modigt bemöta verkligheten.