"to attain to" traduzione svedese

EN

"to attain to" in svedese

SV

EN to attain to
volume_up
{verbo}

to attain to (anche: to accomplish, to achieve, to fetch, to work)
It should merely be given a chance to attain this status through regular monitoring.
Men landet skall ges en chans att uppnå denna status genom regelbundna kontroller.
It is becoming ever harder to attain legitimate economic objectives.
Det börjar bli ännu svårare att uppnå legitima ekonomiska mål.
The new Statutes for the Euratom Supply Agency seek to attain these objectives.
De nya stadgarna för Euratoms försörjningsbyrå syftar till att uppnå dessa mål.

Traduzioni simili a "to attain to" in svedese

to attain verbo
to preposizione
Swedish
to particella

Esempi di utilizzo "to attain to" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt is an ambitious goal, and efforts to attain it must be started immediately.
Detta är ett ambitiöst mål och åtgärderna för att nå det måste inledas snarast.
EnglishIn the face of these, we can only succeed and attain results if we stand together.
Inför dessa utmaningar kan vi endast lyckas och nå resultat om vi står enade.
EnglishThe European Parliament stands by its promise to attain 20 µg/m3 by ... 2015!
Europaparlamentet står fast vid sitt löfte att ha uppnått 20 µg/m3 år … 2015!
EnglishIt would certainly be desirable to attain these levels, but it is not realistic.
Det är förvisso önskvärt att nå dessa nivåer, men det är inte realistiskt.
EnglishThe European Parliament stands by its promise to attain 20µg/ m3 by...
Europaparlamentet står fast vid sitt löfte att ha uppnått 20µg / m3 år … 2015!
EnglishIt also helps to attain the stability targets set by the Kyoto Climate Conference.
Den bidrar också till att uppfylla stabilitetsmålsättningen från klimatkonferensen i Kyoto.
EnglishIt would therefore be a good thing if we were able to attain a joint resolution.
Därför vore det bra om vi kunde åstadkomma en gemensam resolution.
EnglishWe have achieved a third of what we need to do to attain the 30% target.
Vi har klarat en tredjedel av det vi ska göra för att också nå de fastställde 30 procenten.
EnglishWe all know that aid alone will not be sufficient to attain the MDGs.
Vi vet alla att enbart bistånd inte är tillräckligt för att nå millennieutvecklingsmålen.
EnglishIt seems rather complicated to attain a proper European legislative framework.
Det verkar vara ganska invecklat att komma fram till en bra ram för den europeiska lagstiftningen.
EnglishIt is also important that all young people in Europe should attain a basic level of knowledge.
Det är mycket angeläget att alla ungdomar i Europa får vissa generella grundkunskaper.
EnglishWhat practical measures do you intend to adopt in order to attain these goals?
Vilka praktiska åtgärder tänker du vidta för att nå dessa mål?
EnglishToday, only a few Nordic countries in Europe attain that 0.7 %.
I dag är det bara vissa nordiska länder i Europa som kommer upp i dessa 0,7 procent.
EnglishThis will make it difficult to attain the renewable energy objectives in the European climate package.
Det medför att målsättningarna för förnybar energi i EU:s klimatpaket äventyras.
EnglishWe need to drive forward energy efficiency if, realistically, we hope to attain our climate targets.
Vi måste främja energieffektivitet om vi verkligen hoppas kunna nå våra klimatmål.
EnglishToday, only a few Nordic countries in Europe attain that 0.7%.
I dag är det bara vissa nordiska länder i Europa som kommer upp i dessa 0,7 procent.
EnglishThis is our goal, and in order to attain it we have attempted to look beyond national differences.
Detta är vårt mål, och för att nå det måste vi försöka se bortom nationella skillnader.
EnglishHowever, we must not forget that to attain this goal, we all need to make our own contribution.
Vi får emellertid inte glömma att vi alla själva måste bidra om vi ska kunna nå detta mål.
EnglishThese aims should be thought of as progressive steps to take rather than as levels to attain.
Dessa mål måste ses som framsteg som skall förverkligas och inte som nivåer som skall uppnås.
EnglishMany questions arose concerning how to attain that end, namely increasing rail transport.
Det kom fram många frågor om hur man ska nå detta mål, det vill säga att öka järnvägstransporterna.