"assumptions" traduzione svedese

EN

"assumptions" in svedese

volume_up
assumption {sostantivo}

EN assumptions
volume_up
{plurale}

assumptions
There are certain assumptions, but I would counsel against surmising that these assumptions are true.
Det finns antaganden, men jag varnar för att se dessa antaganden som sanningen.
We depend on the fact that audiences, such as yourselves, will make assumptions.
Vi förlitar oss på det simpla faktum att publik så som ni kommer göra antaganden.
Such assumptions are hardly objective and sometimes simply insulting.
Sådana antaganden är knappast objektiva och ibland helt enkelt förolämpande.

Sinonimi (inglese) per "assumption":

assumption

Esempi di utilizzo "assumptions" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis is an extremely controversial issue, primarily due to its own assumptions.
Frågan är extremt kontroversiell, främst på grund av dess egna förutsättningar.
EnglishIn its proposals, the Commission began to make slightly curious assumptions.
Tidtabellen för frågan om avfallet greps ur luften och är fullständigt orealistisk.
EnglishIt merely raises a number of very general assumptions and perspectives.
Man ger bara en ansats till några mycket allmänna utgångspunkter och framtidsutsikter.
EnglishThese assumptions underlie the everyday experience of many women and girls in Europe today.
Det kallas och prostitution, men det kan också benämnas sexuellt slaveri.
EnglishTherefore the net-payer calculations are often based on false assumptions.
Därför utgår ofta beräkningarna om vilka som är nettobetalare från felaktiga förutsättningar.
EnglishThey are basing their assumptions too much on the problems in their own Member States in this matter.
De utgår i alltför stor utsträckning från problemen inom de egna medlemsstaterna.
EnglishA restrictive international instrument certainly cannot be based on false assumptions.
Man kan verkligen inte bygga ett internationellt tvingande instrument på felaktiga förutsättningar.
EnglishThese assumptions underlie the everyday experience of many women and girls in Europe today.
Det är vardagen för många kvinnor och flickor i Europa i dag.
EnglishYou've really got to just throw your assumptions out the door.
Du måste verkligen kasta ut dina förutfattade meningar genom dörren.
EnglishLet us not make any assumptions. There is evidence enough.
Låt oss säga som det är och inte längre förmoda någonting, det finns tillräckliga bevis.
EnglishIn democratic Europe we do not convict people on the basis of assumptions, without any evidence.
I ett demokratiskt EU dömer vi inte folk på grundval av förutfattade meningar, utan några bevis.
EnglishThe nominal objectives are linked to certain assumptions on growth.
De nominella målen är kopplade till en beräknad tillväxt.
EnglishThe Commission says, ' the assumptions will definitely hold true', but what happens if they do not?
Kommissionen säger: " Antagandena kommer nog att föreligga." Men vad händer om de inte föreligger?
EnglishEach person must accept responsibility for his or her own diet on the basis of his or her own assumptions.
Var och en måste utifrån sina förutsättningar ta ansvar för sin kost.
EnglishThe Commission says, ' the assumptions will definitely hold true ', but what happens if they do not?
Kommissionen säger: " Antagandena kommer nog att föreligga. "
EnglishThe basic assumptions in the proposed regulations are waste prevention and material recycling.
Grundantagandena i de föreslagna bestämmelserna är att förhindra att avfall uppstår och materialåtervinning.
EnglishThe second reason why my group has problems with this report concerns its basic assumptions.
Det andra skälet till varför min grupp har svårt för detta betänkande gäller de innehållsliga utgångspunkterna.
EnglishAllow me briefly to comment on some of the assumptions and principles behind the present directive.
Tillåt mig att kort redogöra för några av de utgångspunkter och principer som ligger bakom detta direktiv.
EnglishMr President, I would like to correct the entirely erroneous assumptions confusing this debate.
Herr talman! Jag skulle vilja korrigera de fullständigt felaktiga antagandena som verkar förvirrande på denna debatt.
EnglishThese assumptions therefore need to be borne in mind when international agreements are being negotiated in future.
Man bör därför ha dessa förutsättningar i minnet när internationella avtal förhandlas i framtiden.