"access" traduzione svedese

EN

"access" in svedese

volume_up
access {sostantivo}
SV

"access" in inglese

volume_up
access {gen. com.}
EN

EN access
volume_up
{sostantivo}

1. generale

access (anche: asset, availability, resource, run)
volume_up
tillgång {gen. com.}
For that reason, access to knowledge also means access to social justice.
Tillgång till kunskap innebär därför också tillgång till social rättvisa.
Access to storage and LNG is as important as access to the networks.
Tillgång till lagring och flytande naturgas är lika viktigt som tillgång till nätet.
Access is important but too much lip service is paid to access.
Tillgång är viktigt, men mycket av läpparnas bekännelse görs till tillgång.
access (anche: admittance, approach)
Access by the special representative remains, of course, a key preoccupation.
Tillträde för den särskilda representanten är naturligtvis en viktig fråga.
At the moment our Rules state that Members ' assistants have privileged access.
Vår arbetsordning säger att ledamotsassistenterna har privilegierat tillträde.
There were also the crucial accompanying measures, such as access to the networks.
Viktiga kompletterande åtgärder, såsom tillträde till näten, har också vidtagits.
These are the only standards which genuinely ensure access for disabled people.
Detta är de enda normer som verkligen garanterar tillgänglighet för handikappade.
Access to information is ensured by the working periods of the server.
Informationens tillgänglighet bestäms av serverns arbetsperioder.
Next year, we will therefore launch an agenda for access and solidarity.
Nästa år kommer vi därför att lansera en agenda för tillgänglighet och solidaritet.
access
volume_up
åtkomst {gen. com.}
You can restrict a user's access to reports or restrict a user's access to profiles.
Du kan begränsa användares åtkomst till rapporter eller begränsa användares åtkomst till profiler.
This user will then need to grant account access to remaining users.
Sådana användare måste sedan bevilja de övriga användarna åtkomst till kontot.
In field formulas or conditions, you also have access to the user data.
I fältformler eller villkor har du även åtkomst till användardata.
access (anche: door, entrance, entryway, gateway)
volume_up
ingång {gen. com.}
For instance, we have just started up 'Europe direct ', a new access facility for citizens looking for information about Europe.
Vi har till exempel Europa direkt som just har startat och kommer att vara en ingång för medborgare som söker information om Europa.
For instance, we have just started up 'Europe direct' , a new access facility for citizens looking for information about Europe.
Vi har till exempel Europa direkt som just har startat och kommer att vara en ingång för medborgare som söker information om Europa.
access
volume_up
väg till {gen. com.}
Because listening is our access to understanding.
För lyssnandet är vår väg till förståelse.
access (anche: attack, belch, burst, explosion)
access (anche: aggression, assault, attack, bout)
access (anche: rights of access)
Umgängesrätt när det gäller barn
There are solutions in which the courts grant rights of access for a period of less than a day for reasons to do with the protection of the child itself.
Det finns lösningar där domstolarna beviljar umgängesrätt för kortare tid än en dag av skäl som handlar om att skydda själva barnet.
Unfortunately, despite great efforts by myself and many others, these fathers are finding it extremely difficult to gain access to their children.
Tyvärr finner dessa pappor trots stora ansträngningar av mig och många andra att det är mycket svårt att få umgängesrätt med sina barn.

2. Informatica

access
volume_up
access {gen. com.}
Open the Roaming Access preferences pane to enter your User Name.
Öppna inställningarna för Platsoberoende access och ange ditt användarnamn.
The system has been locked to prevent access to restricted sites.
Systemet har låsts för att förhindra access till skyddade webbplatser.
Preparing items for upload to the Roaming Access server.
Förbereder objekt som ska skickas till servern för platsoberoende access.

Sinonimi (inglese) per "access":

access

Sinonimi (svedese) per "access":

access

Esempi di utilizzo "access" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn particular, it permits selective access to the information within the system.
Framför allt tillåts olika tillträdesnivåer när det gäller systemets information.
EnglishClearly, Internet access in the Member States of the Union varies considerably.
Tillgången till Internet varierar helt klart kraftigt i unionens medlemsstater.
EnglishGiven that the circulation of information on Internet facilitates market access:
Överföring av information via Internet underlättar tillgången till marknaden.
EnglishThis relates to oligopolies and monopolies, but also to barriers to market access.
Det handlar om oligopol och monopol, men även om hinder för marknadstillträdet.
EnglishMrs Ždanoka talked to me about biometric data and controlling access to the system.
Tatjana Ždanoka pratade om biometriska uppgifter och kontroll av systemåtkomsten.
EnglishTraining measures are also expected to promote access to employment for women.
Utbildningsåtgärder förväntas också gynna tillgången till anställning för kvinnor.
EnglishAccess to information today seems unrestricted and at the same time deficient.
I dag förefaller tillgången till information både obegränsad och otillräcklig.
English5.what restrictions are in place on who can access the data once accumulated;
6.Vilka skyddsmekanismer som finns för att förhindra att information läcker ut.
EnglishAccess to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.
De allra högsta tjänsterna är i princip tillgängliga för alla, undantagslöst.
EnglishThis is important for the purpose of securing access to the victims of crises.
Detta är viktigt för att man skall kunna vara säker på att nå krisernas offer.
EnglishClearly, the Treaty needs to be amended to specify such access in bold print.
Uppenbarligen måste fördraget ändras så att sådan insyn specificeras med fetstil.
EnglishPassable roads are required, which provide access to school and the workplace.
Framkomliga vägar behövs, så att man kan ta sig till skolan och arbetsplatsen.
EnglishAs you state in your question, Internet access charges are an important factor.
Såsom framhålls i frågan är priset för Internetuppkoppling av stor betydelse.
EnglishWhen it comes to energy policy in Europe, we must stabilise access to energy.
När det gäller energipolitiken i Europa måste vi stabilisera tillgången på energi.
EnglishAll women on all continents have a right to access to sexual and reproductive health.
Alla kvinnor på alla kontinenter bör ha rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.
EnglishSecondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
För det andra givetvis också med hjälp av järnvägar och telekommunikationer.
EnglishHas free access to the Internet increased over the last two or three years?
Har den fria tillgången till Internet ökat under de senaste två eller tre åren?
EnglishIt is direct public access to Parliament that justly strengthens its legitimacy.
Det är den direkta tillgången till parlamentet som med rätta stärker dess legitimitet.
EnglishSmall and medium-sized enterprises, in particular, need easier access to credit.
Särskilt små och medelstora företag behöver få underlättad kredittillgång.
EnglishWe should also have the right to access high-quality health care close to home.
Vi bör också ha rätt till hälso- och sjukvård av hög kvalitet i närheten av våra hem.