EN of
volume_up
{preposizione}

of
volume_up
a {prep.}
The second major theme of the European Council was the climate and energy question.
A doua temă majoră a Consiliului European a fost problema climei şi a energiei.
Opening of the 35th ordinary session of the United Nations General Assembly.
Deschiderea celei de-a 35-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a Naţiunilor Unite.
Its principal task is to draft the final version of the EU's first constitution.
Principala sarcină a acesteia este de a redacta versiunea finală a primei constituţii a UE.
of (anche: among, between, 'twixt)
volume_up
dintre {prep.}
One of these substantial issues is the relationship between the courts.
Unul dintre aceste aspecte semnificative îl reprezintă raporturile dintre curţi.
It will be one of the focal points, one of the priorities of our Presidency.
Va fi unul dintre punctele focale, una dintre priorităţile Preşedinţiei noastre.
In Europe, they account for 30% of researchers and only 18% of professors.
În Europa, acestea reprezintă 30 % dintre cercetători şi doar 18 % dintre profesori.
of (anche: about)
volume_up
despre {prep.}
This is therefore about strategic choices, about the content of policy.
Prin urmare, este vorba despre alegeri strategice, despre conținutul politicii.
We are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
Vorbim despre bunurile toxice ale băncilor şi despre cum putem să scăpăm de ele.
We are talking about the common future of the planet - the future of all of us.
Vorbim despre viitorul comun al planetei - despre viitorul nostru, al tuturor.
of (anche: from)

Esempi di utilizzo "of" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishToday - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
În prezent, conform veştilor primite, mai sunt probleme în Serbia şi Muntenegru.
EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Doar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
EnglishThe Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.
Comisia salută raportul care reflectă aspectele principale în mod corespunzător.
EnglishWhat we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
Ceea ce trebuie să facem este să garantăm sprijin financiar pentru acest sector.
EnglishI welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
Salut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
EnglishThe Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
În cadrul acestor negocieri, Comisia nu poate ignora standardele sociale minime.
EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishChanges made in your Active Directory will be synchronized with Exchange Online.
Modificările efectuate în Active Directory se vor sincroniza cu Exchange Online.
EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
În următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
EnglishThree quarters of all goods and passengers in the EU are now transported by road.
Trei sferturi din totalul mărfurilor şi persoanelor sunt transportate pe şosele.
EnglishOn the General tab, select the Account is disabled check box, and then click OK.
În fila General, selectați caseta Contul este dezactivat, apoi faceți clic pe OK.
EnglishIf you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
Când cunoașteți URL-ul pentru o pagină, îl tastați direct în Internet Explorer:
EnglishOnly programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Numai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
EnglishThis format is compatible with Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003.
Acest format este compatibil cu Windows 2000, Windows XP și Windows Server 2003.
EnglishIn the Contents pane, select the video clip for which you want to create clips.
În panoul Conținut, selectați clipul video pentru care doriți să creați clipuri.
EnglishThey include the arrow keys, Home, End, Page Up, Page Down, Delete, and Insert.
Acestea includ tastele săgeată, Home, End, Page Up, Page Down, Delete și Insert.
EnglishThe Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
Comisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
EnglishOpinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
Opiniile privind natura şi dimensiunea modificării necesare sunt, însă, diferite.
EnglishWe cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
Nu putem accepta ca unele ţări să recurgă la datorii naţionale fără nicio limită.
EnglishHuman rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.
Drepturile omului sunt şi trebuie să fie prima prioritate, dar nu pot fi singura.