"in return for" traduzione rumeno

EN

"in return for" in rumeno

RO
EN

in return for {avverbio}

volume_up
in return for (anche: for, in exchange for)
volume_up
pentru {avv.} (în schimbul)
A return to constitutional order is a condition for the return to normality in Madagascar.
O revenire la ordinea constituțională este o condiție pentru revenirea la normalitate în Madagascar.
Farmers need to know that they will get a fair return for their efforts.
Agricultorii trebuie să știe că vor obține un profit echitabil pentru eforturile lor.
Work on ensuring the sustainability of refugee return must continue.
Trebuie continuate eforturile pentru asigurarea durabilităţii repatrierii refugiaţilor.

Esempi di utilizzo "in return for" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe cannot keep silent and we are calling for a return to constitutional order.
Nu putem păstra tăcerea şi solicităm o reinstaurare a ordinii constituţionale.
EnglishMy group wants a return to common sense and a balanced agreement to be reached.
Grupul meu vrea o revenire la bunul simț și vrea să se ajungă la un acord echilibrat.
EnglishPress the B button repeatedly until you return to the System Settings screen.
Apăsați butonul B în mod repetat până când reveniți la ecranul Setări sistem.
EnglishThis enables you to return to your original system configuration, if necessary.
Acest lucru permite revenirea la configurația originală de sistem, dacă este necesar.
EnglishTherefore I welcome the Bowis report, and wish its author a speedy return to health.
Prin urmare, salut raportul Bowis şi îi urez autorului însănătoşire grabnică.
EnglishIt is not unreasonable to expect something in return from all Member States.
Este rezonabil să ne așteptăm la ceva în schimb din partea tuturor statelor membre.
EnglishProposals must be created that will return the economy to its previous state.
Trebuie elaborate propuneri care să aducă economia la starea sa anterioară.
EnglishA return to the rule of law is now the first thing that needs to happen.
O revenire la statul de drept este acum primul lucru care trebuie să se întâmple.
EnglishWhat we wanted in return were a number of things which would not cost any money at all.
Ceea ce am dorit în schimb au fost o serie de lucruri care nu ar costa niciun ban.
EnglishWhat is more, at this time of crisis, many young people want to return to farming.
Mai mult decât atât, în vremuri de criză, mulţi tineri doresc să revină la agricultură.
EnglishProduce must return to being natural and free from additives and chemical preservatives.
Produsele trebuie să fie din nou naturale şi fără aditivi sau conservanţi chimici.
EnglishHow, then, can we talk about making it easy for women to return to work?
Cum putem vorbi în aceste condiţii de facilitarea reîntoarcerii femeilor la lucru?
EnglishThis will contribute to a rapid return to growth in the goods sector.
Acest lucru va contribui la o revenire rapidă la creștere în sectorul bunurilor.
EnglishAfter you close and reopen Problem Steps Recorder, it will return to the regular settings.
După ce închideți Înregistrator pași problemă, va reveni la setările obișnuite.
EnglishOpen Windows Media Center or return to the Windows Media Center start screen
Deschidere Windows Media Center sau întoarcere la ecranul de pornireWindows Media Center
EnglishWomen return to work after giving birth, and do not take maternity leave.
Femeile îşi reiau munca după ce nasc şi nu îşi iau concediu de maternitate.
EnglishWhen you are finished making changes, click OK until you return to Internet Explorer.
După ce ați terminat modificările, faceți clic pe OK până reveniți la Internet Explorer.
EnglishTo where are we going to return them if, by chance, they want to enter Europe?
Unde îi vom întoarce dacă, din întâmplare, ei vor să intre în Europa?
EnglishI wish to return briefly to key skills, because this is an important issue.
Doresc să vorbesc pe scurt despre competențele-cheie deoarece este un subiect important.
EnglishAfter your plan expires, your storage will return to the SkyDrive free plan.
După expirarea planului, stocarea va reveni la planul gratuit SkyDrive.