EN

from {preposizione}

volume_up
from (anche: so well)
Where will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from?
De unde va veni creșterea și, prin urmare, de unde vor proveni locurile de muncă?
This report has benefited from a great measure of consensus and support from the outset.
Acest raport s-a bucurat de la început de un nivel ridicat de consens și sprijin.
Typically, programs are installed from a CD or DVD, from the Internet, or from a network.
În mod normal, programele sunt instalate de pe un CD sau DVD, de pe Internet sau dintr-o rețea.
from (anche: out of)
The energy generated would be cheaper than that from a gas pipeline from Sicily.
Energia generată ar fi mai ieftină decât cea provenită din gazoductele din Sicilia.
I get similar letters from people in Cyprus and from property-owners in Bulgaria.
Primesc scrisori similare de la persoane din Cipru și de la proprietari din Belgia.
This option deletes both the link from your library and the file from your computer.
Această opțiune șterge linkul din bibliotecă și fișierul din computer.
from (anche: fro)
Will they come from their shareholders or from us, the taxpayers?
Vor proveni acestea de la acționarii lor sau de la noi, contribuabilii?
Bank fees vary widely from bank to bank and from country to country.
Comisioanele bancare variază de la o bancă la alta şi de la o ţară la alta.
The solution will come from the peoples, it will come from the European Parliament.
Soluţia va veni de la oameni, va veni de la Parlamentul European.
from
volume_up
pe {prep.} (de pe)
Typically, programs are installed from a CD or DVD, from the Internet, or from a network.
În mod normal, programele sunt instalate de pe un CD sau DVD, de pe Internet sau dintr-o rețea.
Auditors must have a solid basis for their opinions, drawn from evidence on the ground.
Auditorii trebuie să se sprijine pe o bază solidă, pe probe obţinute pe teren.
That way, everything will always be accessible from your phone, computer, or tablet.
Astfel, totul va fi accesibil întotdeauna pe telefonul dvs., pe computer sau pe tabletă.
from (anche: of)
from (anche: off)

Esempi di utilizzo "from" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSince then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
De atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
EnglishThe Treaty of Lisbon said that income had to be provided from our own resources.
Tratatul de la Lisabona spune că veniturile trebuie obținute din resurse proprii.
EnglishThe situation in new Member States is entirely different from that in older ones.
Situație în noile state membre este cu totul diferită de cea din cele mai vechi.
EnglishObviously, something concrete must come from the resolution that we have adopted.
Evident, din rezoluţia pe care am adoptat-o trebuie să decurgă acţiuni concrete.
EnglishLet us remember that more than 1.7 million people died from tuberculosis in 2009.
Să ne amintim că peste 1,7 milioane de persoane au murit de tuberculoză în 2009.
EnglishThird-party add-ins are causing problems that are keeping Outlook from starting.
Programe de completare terţe cauzează probleme care blochează pornirea Outlook.
EnglishThis, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.
Desigur, acest lucru duce la fuga necontenită a minorităţilor creştine din Irak.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Pentru că aţi lucrat numai în Franţa, primiţi pensie doar din partea acestei ţări.
EnglishThe variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
The variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
EnglishThe online database contains media information from a number of data providers.
Baza de date online conține informații media de la mai mulți furnizori de date.
EnglishFrom the list displayed, click the appropriate Guide listings for that channel.
Din lista afișată, faceți clic pe listele Ghid corespunzătoare pentru acel canal.
EnglishTo be completely honest, I have to say that this varies from country to country.
Să fiu pe deplin sincer, trebuie să spun că acest lucru diferă de la ţară la ţară.
EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Mulţi oameni cred că pot obţine avantaje personale prin distrugerea pădurilor.
EnglishWe have seen promising signals, for example, from the new government in Japan.
Am văzut semnale promiţătoare, de exemplu, din partea noului guvern din Japonia.
EnglishWe might say that a number of politicians in our Parliament could learn from you.
Am putea spune că o serie de politicieni din Parlament ar putea învăţa de la dvs.
EnglishMr President, my group has withdrawn its signature from the 'China' resolution.
Dle preşedinte, grupul meu şi-a retras semnătura de pe rezoluţia privind China.
EnglishThe acceptance has to develop from the bottom upwards as part of regional policy.
Acceptarea trebuie să se dezvolte de jos în sus ca parte a politicii regionale.
EnglishMore than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
Peste 90 % din prostituţia din Europa provine din şantaj şi stoarcere de bani.
EnglishWhere will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from?
De unde va veni creșterea și, prin urmare, de unde vor proveni locurile de muncă?
EnglishProvisional application dates from 2008, and we have some experience with figures.
Aplicarea provizorie datează din 2008, si avem o oarecare experiență cu cifrele.