"alignment" traduzione rumeno

EN

"alignment" in rumeno

volume_up
alignment {sostantivo}

EN alignment
volume_up
{sostantivo}

alignment (anche: line-up)
That is highly necessary if we are to achieve a pan-European alignment.
Acest lucru este extrem de necesar dacă este să realizăm o aliniere pan-europeană.
We considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Am considerat oportun să realizăm această aliniere astfel cum a propus Parlamentul.
Under Alignment, click the alignment you want (Left, Right, or Center).
Sub Aliniere, faceți clic pe alinierea pe care o doriți (La stânga, La dreapta sau La centru).
alignment (anche: alinement, line)

Sinonimi (inglese) per "alignment":

alignment

Esempi di utilizzo "alignment" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishNon-alignment with respect to NATO is the modern alternative for a mature state.
Nealinierea la NATO este o alternativă modernă pentru un stat matur.
EnglishTax barriers have been reduced through the partial alignment of national VAT rates.
Barierele fiscale au fost reduse datorită armonizării parţiale a cotelor naţionale de TVA.
EnglishYou can adjust the layout, alignment, or number of keys that appear on On-Screen Keyboard.
Se poate regla structura, alinierea sau numărul de taste care apar în Tastatura vizuală.
EnglishFor example, you can choose the font, color, and alignment of your text.
De exemplu, alegeți fontul, culoarea și alinierea textului.
EnglishThis picture shows how paragraphs look with different alignment:
Această imagine arată aspectul paragrafelor cu diferite alinieri:
EnglishEffective alignment of compensation with prudent risk taking
Alinierea eficientă a remunerării cu asumarea prudentă a riscurilor
EnglishTurkey committed itself to reforms, good neighbourly relations and progressive alignment with the EU.
Turcia s-a angajat să realizeze reforme, să mențină relații de bună vecinătate și să se alinieze treptat la UE.
EnglishThis text allowed for the alignment of the system applicable to foreign workers and thus tackled social dumping.
Acest text permitea alinierea sistemului aplicabil lucrătorilor străini și, astfel, combătea dumpingul social.
EnglishMoreover, profitability involves alignment of policies in this sector with the objectives of the Europe 2020 strategy.
În plus, rentabilitatea presupune alinierea politicilor din acest sector cu obiectivele strategiei Europa 2020.
EnglishSecond: alignment on national systems.
EnglishThis means full alignment.
EnglishIt is important to mention that such an area would ensure the gradual alignment of Georgia's economy with the EU internal market.
Este important de menţionat că o astfel de zonă ar asigura alinierea treptată a economiei Georgiei la piaţa internă a Uniunii.
EnglishThe 100% alignment of subsidies under the treaty on the accession of those countries to the EU is only due to take place in 2016.
Subvențiile ar trebui să se alinieze la cele ale altor state membre, conform acordurilor de aderare ale celor două țări, abia în 2016.
EnglishSuch a move would not only make the alignment of the poorer regions impossible, it would also jeopardise the Europe 2020 strategy.
O astfel de mișcare nu doar că ar face imposibilă redresarea regiunilor mai sărace, ci ar pune în pericol, de asemenea, strategia Europa 2020.
EnglishThat means a major re-alignment of research and increased and sustained funding, in which I believe that the EU can play an essential role.
Acest lucru presupune o reorientare importantă a cercetării și o finanțare sporită și durabilă, în care cred că UE poate juca un rol esențial.
EnglishI can also support those amendments related to the alignment of the proposal with the new control regulation, in force since January 2010.
Pot de asemenea să sprijin acele amendamente referitoare la alinierea propunerii la noul regulament de control, aflat în vigoare din ianuarie 2010.
EnglishMoreover, instruments such as twinning and TAIEX provide support for institution building, legislative approximation and regulatory alignment.
În plus, instrumente precum înfrăţirea şi TAIEX oferă sprijin pentru construcția instituţională, apropierea legislativă şi alinierea reglementărilor.
EnglishIt calls, in particular, for the alignment of the FP7 objectives with EU strategies on resource efficiency, raw materials and the Digital Agenda.
El face apel, în special, la alinierea obiectivelor PC7 la strategiile UE în legătură cu eficienţa resurselor, materiile prime şi agenda digitală.
EnglishI can support your amendments and those related to the alignment of the proposal with the new control regulation, in force since January 2010.
Pot sprijini amendamentele dumneavoastră și pe acelea referitoare la alinierea propunerii cu noul regulament de control aflat în vigoare din ianuarie 2010.
EnglishWhen it began negotiations on EU accession, Turkey committed itself to reforms, good neighbourly relations and progressive alignment with the EU.
La debutul negocierilor de aderare la UE, Turcia s-a angajat să realizeze reforme, să mențină relații de bună vecinătate și să se alinieze treptat la UE.