"yet unknown" traduzione polacco

EN

"yet unknown" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "yet unknown" viene usato.

Traduzioni simili a "yet unknown" in polacco

yet avverbio
yet congiunzione
unknown sostantivo
unknown aggettivo
known aggettivo

Esempi di utilizzo "yet unknown" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe effects of high fluticasone systemic exposure on ritonavir plasma levels is yet unknown.
Wpływ wysokiej ogólnej ekspozycji flutykazonu na stężenia rytonawiru w surowicy nie jest jeszcze znany.
EnglishEffects of high fluticasone systemic exposure on ritonavir plasma levels yet unknown.
Wpływ dużej ogólnoustrojowej ekspozycji na flutykazon na stężenia rytonawiru w surowicy nie jest jeszcze znany.
EnglishThe effects of high fluticasone systemic exposure on ritonavir plasma levels is yet unknown.
Wpływ wysokiej układowej ekspozycji flutykazonu na stężenia rytonawiru w surowicy nie jest jeszcze znany.
EnglishThe disaster caused fatalities and may cause soil and water contamination of an as yet unknown magnitude.
Katastrofa spowodowała ofiary śmiertelne i może wywołać skażenie gleb i wód o nieznanej jeszcze skali.
EnglishThe effects of high fluticasone systemic exposure on ritonavir plasma levels are as yet unknown.
Jak dotąd nie jest znany wpływ wysokiej ustrojowej ekspozycji na flutykazon na stężenie rytonawiru w osoczu krwi.
EnglishThe effects of high fluticasone systemic exposure on ritonavir plasma levels are yet unknown.
Nie wiadomo, czy ogólnoustrojowa ekspozycja na duże stężenia flutykazonu wywiera wpływ na stężenie rytonawiru w osoczu.
EnglishThe effects of high fluticasone systemic exposure on ritonavir plasma levels are as yet unknown.
Nie poznano jeszcze wpływu działania dużej ogólnoustrojowej ekspozycji na flutykazon na stężenie w osoczu rytonawiru.
EnglishThe network has now been in existence for eight years; it has resolved many problems effectively and yet it is completely unknown.
Sieć istnieje już od ośmiu lat. W tym czasie przyczyniła się do skutecznego rozwiązania wielu problemów, a mimo to zupełnie nie jest znana.
EnglishThat is about a quarter of its workforce, and to that will be added an as yet unknown number of jobs in its supply chain.
Liczba ta stanowi mniej więcej jedną czwartą jej ogólnej siły roboczej. Do tego dojdzie nieznana jeszcze liczba miejsc pracy w łańcuchu dostaw tego zakładu.
EnglishMember States lose even more control of their own destinies while having to pay the - as yet unknown - cost for the privilege.
Państwa członkowskie w jeszcze większym stopniu tracą kontrolę nad własnym losem, musząc równocześnie płacić za ten przywilej nieznaną, jak dotąd, cenę.
EnglishWhen they sample from animals, they collect the blood on the filter paper and this allows us to identify yet-unknown viruses from exactly the right animals -- the ones that are actually being hunted.
Kiedy pobierają próbki od zwierząt, zbierają krew na bibułę filtracyjną, a to pozwala nam zidentyfikować nieznane jeszcze wirusy od właściwych zwierząt - tych, które są celem polowań.

Impara nuove parole

English
  • yet unknown

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Francese-Italiano di bab.la.