"year" traduzione polacco

EN

"year" in polacco

volume_up
year {sostantivo}
PL

EN year
volume_up
{sostantivo}

year
We have designated this year as the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
Ten rok uznaliśmy za rok zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa.
(DE) Madam President, 2010 is the International Year of Biodiversity.
Rok 2010 to Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej.
The United Nations has declared this year, 2008, International Year of Languages.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła ten rok, czyli rok 2008, Międzynarodowym Rokiem Języków.
year
volume_up
roczek {m} [dim.]

Sinonimi (inglese) per "year":

year

Esempi di utilizzo "year" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishEvery year a million and a half people die of a completely preventable disease.
Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.
EnglishIn Poland, about 100 000 people fall victim to cancer every year, and 70 000 die.
W Polsce każdego roku około 100 tysięcy osób zapada na raka, a 70 tysięcy umiera.
EnglishTherefore, the fight will continue every day of the year, not just on 8 March.
W związku z tym walka ta będzie trwała każdego dnia w roku, a nie tylko 8 marca.
EnglishTreatment of paediatric patients younger than 1 year of age has not been studied:
Nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia dzieci w wieku poniżej 1 roku życia:
EnglishThis latter clinical effect was observed after more than one year of treatment.
Ten późniejszy efekt kliniczny obserwowano po upływie ponad jednego roku leczenia.
EnglishIt is estimated that all Member States will have negative growth rates this year.
Według szacunków wszystkie państwa członkowskie odnotują w tym roku ujemny wzrost.
EnglishIn the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.
EnglishI have been concerned about climate change throughout my 10year career as an MEP.
Przez 10 lat mojej kariery posła do PE zajmowałam się kwestiami zmian klimatu.
EnglishAs we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.
Jak wcześniej usłyszeliśmy, co roku w wyniku palenia tytoniu umiera 650 000 osób.
EnglishThis becomes clear when one looks at the past year and a half of its activities.
Staje się to jasne, gdy przyglądniemy się ostatniemu półtora roku jej działalności.
EnglishI think that we are on the right path to concluding the negotiations this year.
Sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze do zakończenia negocjacji w roku bieżącym.
EnglishNext year, a new Parliament will be elected and there will be a new Commission.
W przyszłym roku zostanie wybrany nowy Parlament i zostanie powołana nowa Komisja.
Englishise of the studies) on smoking cessation, and on relapses in the following year.
do Jakie korzyści ze stosowania preparatu ZIMULTI zaobserwowano w badaniach?
EnglishThis stage will end by June this year and we will present the relevant proposals.
Ta faza zakończy się do czerwca tego roku i wtedy przedstawimy stosowne propozycje.
EnglishOnly half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.
Zaledwie pół roku później grecki kryzys postawił UE wobec dramatycznej sytuacji.
EnglishEvery year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia.
Co roku na jakąś formę demencji zapada w Unii Europejskiej 1,4 miliona osób.
EnglishEvery year, more than 300,000 Galvao birds are killed during Carnival parades.
Każdego roku ponad 300,000 ptaków galvao zabija się na karnawałowych paradach.
EnglishThat's why this year China will become the world's largest English-speaking country.
Dlatego w tym roku (2009) Chiny staną się największym krajem angielskojęzycznym.
EnglishCameroon, northern Cameroon, boom and bust cycles of hunger every year for decades.
Kamerun, północny Kamerun, cykliczne fale głodu każdego roku od dziesięcioleci.
EnglishLast year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.
W zeszłym roku straciliśmy 997 miliardów dolarów z powodu oszustw finansowych w USA.