"to wrap" traduzione polacco

EN

"to wrap" in polacco

PL

"wrap" in inglese

volume_up
wrap {m}
EN
The syringes are provided either with or without a blister wrapping.
Ampułko- strzykawki są dostępne w opakowaniach typu blister lub bez opakowań typu blister.
The syringes are provided either with (1- & 4-pack) or without (1-pack) a blister-wrapping.
Ampułko- strzykawki są dostępne w opakowaniach typu blister (1 i 4 w opakowaniu) lub bez opakowania typu blister (1 w opakowaniu).
The syringes are provided either with or without an automatic needle guard or blister wrapping.
Ampułko- strzykawki są dostępne z lub bez automatycznego zabezpieczenia igły oraz w opakowaniach typu blister lub bez opakowań typu blister.
Why do we wrap the teabag string around the cup handle?
Dlaczego zawijamy sznurek herbaty wokół ucha kubka?
to wrap (anche: to bind, to wrap up)
to wrap (anche: to pack, to wrap up)
MULTIPACKS ONLY OUTER LABEL (WITH BLUE BOX) 3x30 TABLETS WRAPPED IN CLEAR PLASTIC
TYLKO OPAKOWANIA ZBIORCZE PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE – (Z BLUE BOX) 3x30 TABLETEK ZAPAKOWANE W PRZEZROCZYSTĄ FOLIĘ
She bought a bunch of greenhouse flowers, wrapped in plastic.
Kupiła bukiet kwiatów szklarniowych, zapakowany w plastik.
Sachets are wrapped per three in a transparent perforated plastic film and packed in a cardboard carton.
Po 3 saszetki są zapakowane w przezroczystą, perforowaną plastikową folię i zapakowane w tekturowe pudełko.
I mean, my dad had a very distinctive wrapping style, and my mother's handwriting was so close to Santa's.
To znaczy, mój tato miał bardzo charakterystyczny sposób pakowania, a pismo mojej mamy było bardzo podobne do pisma Mikołaja.
OUTER LABEL (WITH BLUE BOX) MULTIPACKS ONLY (2x56 TABLETS, WRAPPED IN CLEAR PLASTIC) MULTIPACKS ONLY (3x56 TABLETS, PACKED IN BOX)
ETYKIETA ZEWNĘTRZNA (ZAWIERA BLUE BOX) TYLKO OPAKOWANIA ZBIORCZE (2x56 TABLETEK, PAKOWANE W PRZEZROCZYSTĄ FOLIĘ) TYLKO OPAKOWANIA ZBIORCZE (3x56 TABLETEK, PAKOWANE W PUDEŁKO)
Their corpses, tied with wire and wrapped in paper, were buried face down.
Ich ciała, powiązane drutami i owinięte w papier, zostały pochowane tak, że twarze były zwrócone ku dołowi.
The vial is wrapped with an UV-protective film.
Fiolka jest owinięta folią zabezpieczającą przed promieniowaniem UV.
He opens the window of the attic, of course, and there's a tablecloth wrapped around the building's television antenna.
Otwiera okno (na poddaszu oczywiście) a tam obrus owinięty dookoła głównej anteny telewizyjnej budynku.
ZK: For example, you could make a watch that wraps around your wrist, but doesn't use a buckle.
ZK: Na przykład, można zrobić zegarek, który owija się wokół nadgarstka, ale nie posiada sprzączki.
InductOs may be placed into a void (loosely packed), folded, rolled, or wrapped, as the geometry of the fracture requires.
InductOs można umieścić w ubytku kostnym (luźno ułożony), można go składać, zwijać lub owijać tak, jak tego wymaga geometria złamania.
PL

wrap {maschile}

volume_up
1. Gastronomia
wrap
volume_up
rollo {sostantivo}

Esempi di utilizzo "to wrap" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOUTER WRAP (containing 1 infusion bag of 200 mg / 100 mL solution for infusion)
ZEWNĘTRZNE ZAWINIĘCIE (zawierające 1 worek infuzyjny 200 mg/ 100 ml roztworu)
EnglishOUTER WRAP (containing 1 infusion bag of 400 mg / 200 mL solution for infusion)
ZEWNĘTRZNE ZAWINIĘCIE (zawierające 1 worek infuzyjny 400 mg/ 200 ml roztworu)
EnglishThe objective is to dot the final i's and to wrap up the negotiations.
Celem jest postawienie ostatnich kropek nad "i” oraz zamknięcie negocjacji.
EnglishYou wrap the pages around your head and are in that piazza for that brief period of time.
Owijacie strony dookoła głowy i nagle jesteście na tym placu, przez jedną, krótką chwilę.
EnglishJust to wrap up, in the immortal words of H.G. Wells, I think that better things are on the way.
Na zakończenie, nieśmiertelne słowa H.G. Wellsa: Myślę, że są przed nami lepsze czasy.
EnglishBehold, Jehovah, like a [strong] man, will hurl thee away violently; yea, he will wrap thee up closely.
Oto Pan, który cię przykrył jako zacnego męża, a który cię kosztownie przyodział,
EnglishBut I'd like to wrap things up now by alluding to something from earlier in the presentation.
Chciałbym podsumować dotychczasową część, nawiązująć do czegoś z wcześniejszej części prezentacji.
EnglishPeople wrap themselves in their beliefs, and they do it so tightly that you can't set them free.
Ludzie otoczają się swoimi wierzeniami i robią to tak mocno, że nie sposób ich od tego uwolnić.
EnglishI've been trying to wrap my head around what it means, but I can't.
Próbuje rozgryźć o co chodzi, ale jakoś nie mogę.
EnglishSo that's the -- let me wrap up, this is the package.
Więc to -- pozwólcie, że podsumuję, to jest cały pakiet.
EnglishWhy do we wrap the teabag string around the cup handle?
Dlaczego zawijamy sznurek herbaty wokół ucha kubka?
EnglishI'll wrap up by showing you the -- this is a brand-new peek I haven't really shown into the lab area of Virtual Earth.
Jako podsumowanie pokażę Wam... nowy, wcześniej nie prezentowany efekt prac laboratorium Virtual Earth.
EnglishFor the bed is shorter than that a man can stretch himself on it; and the covering narrower than that he can wrap himself in it.
Zwłaszcza iż krótsze będzie łoże, niżby się kto mógł rozciągnąć, i nakrycie wąskie, choćby się skurczył.
EnglishCorded headsets - EarWrap-Beste Koop
Przewodowe zestawy słuchawkowe - EarWrap-Beste Koop
EnglishAnd lastly, I will wrap up with one minute of Art Tatum.
EnglishEr, do you, do you want me to wrap it?
EnglishThat also opens up the possibility for Croatia to wrap up negotiations as early as this year, as we have stated in our report.
Jak stwierdziliśmy w sprawozdaniu, fakt ten otwiera też Chorwacji możliwość zakończenia negocjacji już w roku bieżącym,.
EnglishAnd a friend of mine in Austria felt so sorry for me that he talked the largest casino owner in Linz into letting us wrap his building.
Kolega z Austrii tak mi współczuł, że namówił właściciela największego kasyna w Linzu na owinięcie jego budynku.
EnglishNow, we love to wrap ourselves in lies.
EnglishNow this is what you do, is you bend both these legs into a triangle, and you just wrap some tape around. ~~~ And this is the pump.
Następnie zaginamy obie nóżki w trójkąt Następnie zaginamy obie nóżki w trójkąt, owijamy odrobiną taśmy i mamy pompkę.