"who has been" traduzione polacco

EN

"who has been" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "who has been" viene usato.

Traduzioni simili a "who has been" in polacco

who pronome
to have verbo
ha sostantivo
Polish
ha interiezione
Polish
to be verbo

Esempi di utilizzo "who has been" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
To sprawa Mumii Abu-Jamala, który oczekuje na wykonanie kary śmierci od około 20 lat.
EnglishThank you to everyone who has been working with me on this legislation.
Dziękuję wszystkim, którzy współpracowali ze mną nad tym nowym aktem prawnym.
EnglishI would also like to mention his name as someone who has been very active in this matter.
Chciałbym również wymienić jego nazwisko jako osoby, która bardzo aktywnie działała.
EnglishDawit Isaak is a Swedish journalist who has been imprisoned for freedom of expression.
Dawit Isaak to szwedzki dziennikarz, którego osadzono w więzieniu za wolność wypowiedzi.
EnglishThank you very much for the report and to everybody who has been involved with it.
Bardzo dziękuję pani oraz wszystkim osobom, które wzięły udział w przygotowaniu sprawozdania.
EnglishCan a man who has been in prison for 32 years be prevented from seeing his mother?
Czy mężczyźnie, który jest w więzieniu od 32 lat można uniemożliwić zobaczenie się z jego matką?
English Respect for the rights of the defence of anyone who has been charged shall be guaranteed.
    Każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie prawa do obrony.
EnglishCorporal Gilad Shalit, who has been held hostage for 1 355 days, must be released as soon as possible.
Przetrzymywany od 1 355 dni kapral Gilad Szalit musi zostać uwolniony jak najszybciej.
EnglishWe are heading for a safer future, and I thank everyone who has been involved in the process.
Zmierzamy ku bardziej bezpiecznej przyszłości, a ja dziękuję każdemu, kto uczestniczy w tym procesie.
EnglishI mean, anyone who has been to Russia would know that there was no planning in Russia for the next month.
Każdy, kto był w Rosji, wie, że tam nigdy nie planowało się nic nawet na następny miesiąc.
EnglishHere we are now discussing a second signatory of Charter 08 who has been detained by the Chinese authorities.
I oto dziś tematem dyskusji jest drugi sygnatariusz Karty 08, którego uwięziły władze Chin.
English Everyone who has been charged shall be presumed innocent until proved guilty according to law.
    Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona zgodnie z prawem.
EnglishI grew up to study the brain because I have a brother who has been diagnosed with a brain disorder: schizophrenia.
Zaczęłam zajmować się neuroanatomią ponieważ mój brat cierpi na schizofrenię. ~~~ Chorobę mózgu.
EnglishRoughly 90 percent of everybody who has been alive has died by now.
EnglishLet the courts deal with whatever happened there, and with who has been rightly and wrongly sentenced or arrested.
Pozwólmy sądom wyjaśnić, co się wydarzyło i kto został słusznie czy niesłusznie skazany albo aresztowany.
EnglishA worker who has been employed in a given enterprise may well then find himself or herself engaged in another company.
Pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie może równie dobrze znaleźć zatrudnienie w innej firmie.
EnglishToday, we have the unfortunate situation of Nasrin Sotoudeh, who has been condemned to 11 years in jail for doing her job.
Dziś omawiamy sytuację Nasrin Sotudeh, która została skazana na 11 lat więzienia za wykonywanie swojej pracy.
EnglishWe have not yet gone as far as saying that anyone who has been tortured has a right to be accepted in Europe.
Jednak nie poszliśmy jeszcze aż tak daleko, aby stwierdzić, że każdy, kto był torturowany, ma prawo zostać przyjęty w Europie.
EnglishLet us also not forget the Eleventh Panchen Lama, the youngest political prisoner, who has been in Chinese custody for 14 years.
Nie zapominajmy też o XI Panczenlamie, od 14 lat przetrzymywanym przez Chińczyków najmłodszym więźniu politycznym.
EnglishI have met the Alberta Energy Minister, who has been doing the rounds, as I am sure others have too.
Spotkałem się z ministrem energetyki prowincji Alberta, który te działania prowadzi, podobnie - jestem tego pewien - jak robią to też inne osoby.

Impara nuove parole

English
  • who has been

Scopri di più nel dizionario Italiano-Spagnolo.