"who do" traduzione polacco

EN

"who do" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "who do" viene usato.

Esempi di utilizzo "who do" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt is we, the elected representatives of all European regions, who will do this.
Dokonamy go my, wybrani przedstawiciele we wszystkich europejskich regionach.
EnglishAnd I was this weird, sensitive kid, who couldn't really do it, but I had to do it.
Byłem dziwnym, wrażliwym dzieckiem, nie potrafiłem tego zrobić, ale musiałem.
EnglishI know Members who do not come to Parliament but they draw their salaries.
Znam posłów, którzy nie pojawiają się w Parlamencie, ale pobierają wynagrodzenie.
EnglishThose who do more, those who show that they deserve more, will receive more.
Ci, którzy robią więcej, którzy udowadniają, że zasługują na więcej, dostają więcej.
EnglishA penalty will be applied and it will stop drivers who do not comply with the rules.
Kary będą egzekwowane i powstrzyma to kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów.
EnglishThose who do wrong things in this country will have their celebration spoiled.
Ci, którzy robią w tym kraju złe rzeczy, będą mieli zepsutą uroczystość.
EnglishWe are still left with a God who can do the tsunami and allow Auschwitz.
Wciąż dochodzimy do Boga, który może wywołać tsunami i pozwolić na Auschwitz.
EnglishThe dose may be increased to 20 mg for men who do not respond to the 10-mg dose.
Dawkę można zwiększyć do 20 mg u mężczyzn, u których nie następuje odpowiedź na dawkę 10 mg.
EnglishThe dose may be increased to 20 mg for men who do not respond to the 10-mg dose.
Dawkę można zwiększyć do 20 mg u mężczyzn, u których nie występuje odpowiedź na 10 mg dawkę.
EnglishIt is not about who is going to do what because certain things you simply cannot do.
Tu nie chodzi o to, co kto będzie robić, gdyż pewnych rzeczy po prostu nie da się zrobić.
EnglishI find then the law, that, to me who would do good, evil is present.
Znajduję tedy ten zakon w sobie, gdy chcę dobre czynić, że się mnie złe trzyma.
EnglishIt was wise doctors and advanced medicine and surgeons who knew what to do with their hands.
To mądrzy lekarze i zaawansowana medycyna i chirurdzy, którzy wiedzieli co robić.
EnglishIt is also unfortunate that we reduced the fines for those who do not achieve the targets.
Niedobrze również, że obniżyliśmy kary dla tych, którzy nie zrealizują celów.
EnglishIn other words, they are administrators who do not work directly in these small businesses.
Innymi słowy, są to administratorzy, którzy nie pracują bezpośrednio w tych firmach.
EnglishIt lies with those who speak ill of Europe, and who do so simply because they are afraid.
Pasja została z tymi, którzy źle mówią o Europie, którzy robią tak, ponieważ się boją.
EnglishThere would no longer be 'poor' business people who ask for but do not receive support.
Nie będzie już "biednych” przedsiębiorców, którzy proszą o wsparcie, ale go nie dostają.
EnglishIt was I who launched the campaign 'Do you know where your child is now?'
To ja rozpoczęłam kampanię "Czy wiesz, gdzie jest teraz twoje dziecko?”.
EnglishDoes the Commissioner have a programme of assistance for young people who would like to do that?
Czy pan komisarz ma program pomocy dla młodych ludzi, którzy chcieliby to robić?
EnglishGorbachev was right when he said: 'Dangers await only those who do not react to life.'
Gorbaczow miał rację, gdy mówił: "Kto się spóźnia, tego ukarze życie”.
EnglishAnd so they created these spaces to reflect what they love to do, and who they were.
Tworzyli te miejsca, by odzwierciedlały to, co kochają i to, kim są.

Impara nuove parole

English
  • who do

Dai un’occhiata nel dizionario Italiano-Spagnolo di bab.la.