"who developed" traduzione polacco

EN

"who developed" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "who developed" viene usato.

Esempi di utilizzo "who developed" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe survival rate was higher in patients who had developed the disease later in life.
Współczynnik przeżycia był wyższy u pacjentów, u których choroba rozwinęła się później.
EnglishHalf the people who developed the food pyramid have ties to agribusiness.
Połowa ludzi, którzy opracowali piramidę żywienia jest związana z przemysłem rolniczym.
EnglishIt makes one wonder who could have developed such a complicated system.
Zastanawiam się, kto mógł opracować tak skomplikowany system.
EnglishCYSTAGON is contraindicated in patients who have developed hypersensitivity to penicillamine.
CYSTAGON jest przeciwwskazany u pacjentów, u których rozwinęła się nadwrażliwość na penicylaminę.
EnglishAll patients who developed PTLD were aged  18 years.
Wszyscy pacjenci, u których rozwinęło się PTLD byli w wieku < 18 lat.
English% of the patients who received Extavia developed MS, against 45 % of those who received placebo.
SM wystąpiło u 28 % pacjentów, którym podawano preparat Extavia i u 45 % pacjentów, którym podawano placebo.
EnglishPatients who have developed severe hypersensitivity reactions should not be re-challenged with docetaxel.
Pacjentom, u których wystąpiły ciężkie reakcje nadwrażliwości, nie należy ponownie podawać docetakselu.
English% of the patients who received Betaferon developed MS, against 45 % of those who received placebo.
MS wystąpiło u 28 % pacjentów, którym podawano preparat Betaferon i u 45 % pacjentów, którym podawano placebo.
EnglishThe studies also looked at the number of patients who developed hypoglycaemia (low blood glucose levels).
W badaniach obserwowano także liczbę pacjentów, u których wystąpiła hipoglikemia (obniżony poziom glukozy we krwi).
EnglishApproximately half of the patients who developed an ANC < 1 x 109/ l did so within 8 weeks after starting therapy.
U około połowy pacjentów, u których ANC wynosiła < 1 x 109/ l, zaburzenie to wystąpiło w ciągu 8 tygodni od rozpoczęcia leczenia.
EnglishReferring only to subjects who developed zoster, there was a decrease in the risk of subsequently developing PHN.
Jedynie w przypadku osób, u których rozwinął się półpasiec, stwierdzono zmniejszenie ryzyka wystąpienia PHN w późniejszym okresie.
EnglishPancreatitis has been observed in patients receiving ritonavir therapy, including those who developed hypertriglyceridemia.
Zapalenie trzustki obserwowano u pacjentów otrzymujących rytonawir, w tym pacjentów, u których wystąpiła hipertriglicerydemia.
EnglishWe're understanding, in fact, that those of us who live in the developed world need to be really pushing towards eliminating our emissions.
Zrozumieliśmy, że ci z nas, którzy żyją w krajach rozwiniętych muszą postarać się ograniczyć nasze emisje do etmosfery.
EnglishInvasive fungal infections accounted for more than half of the fatalities amongst patient who developed opportunistic infections.
Oceniono, że inwazyjne zakażenia grzybicze były przyczyną więcej niż połowy zgonów wśród pacjentów z zakażeniami oportunistycznymi.
EnglishThe study measured the number of children who developed an S. pneumoniae invasive disease during the 3.5 years of the study.
W badaniu określono liczbę dzieci, u których wystąpiło inwazyjne zakażenie wywołane przez S. pneumoniae w ciągu 3, 5 roku trwania badania.
EnglishCaution should be exercised in patients previously treated with lepirudin who had developed lepirudin antibodies.
W przypadku pacjentów, u których uprzednie stosowanie lepirudyny spowodowało wytwarzanie przeciwciał przeciwko lepirudynie, należy zachować ostrożność.
EnglishThe main measure of effectiveness was the proportion of the people who had developed antibodies against hepatitis A and B.
Główną miarą skuteczności leku był odsetek pacjentów, których organizm wytworzył przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.
EnglishAmong vaccinated individuals who developed PHN, ZOSTAVAX significantly reduced PHN-associated (chronic) pain compared with placebo.
U osób zaszczepionych, u których wystąpił PHN, ZOSTAVAX zmniejszał istotnie nasilenie bólu (przewlekłego) związanego PHN w porównaniu z placebo.
EnglishThe measure of the effectiveness of ZOSTAVAX was based on the number of people who developed shingles and post-herpetic pain during the study.
Miara skuteczności preparatu ZOSTAVAX była oparta o liczbę osób, u których w czasie badania rozwinął się półpasiec i wywołany nim nerwoból.
EnglishAmong vaccinated individuals who developed PHN, ZOSTAVAX significantly reduced PHN-associated (chronic) pain compared with placebo.
U osób osób zaszczepionych, u których wystąpił PHN, ZOSTAVAX zmniejszał istotnie nasilenie bólu (przewlekłego) związanego z PHN w porównaniu z placebo.

Impara nuove parole

English
  • who developed

Dai un’occhiata nel dizionario Italiano-Tedesco di bab.la.