"who create" traduzione polacco

EN

"who create" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "who create" viene usato.

Esempi di utilizzo "who create" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt is young people who, today, will create the growth and innovation of tomorrow.
To właśnie ci ludzie, którzy dziś są młodzi, będą tworzyć wzrost i innowacje jutra.
EnglishThe investment community and people who create jobs want the Lisbon Treaty enacted.
Społeczność inwestorów oraz osoby tworzące miejsca pracy chcą uchwalenia traktatu lizbońskiego.
EnglishIt is time to respect the dignity of those who work and create wealth.
Nadszedł czas poszanowania tych, którzy pracują i tworzą majątek.
EnglishIt is often individuals who create such mistrust and who derive a personal interest from doing so.
Często to właśnie jednostki wywołują taki brak zaufania, czyniąc to we własnym osobistym interesie.
EnglishThese agreements also apply to any third parties who create coupons on behalf of your business.
reguł ortografii.Dwukrotnie ~~~ sprawdź pisownię.
EnglishIt is no easy task to root out the extremists who seek to create sectarian tensions through acts of barbarity.
Niełatwym zadaniem jest wykorzenienie ekstremistów, dążących do stworzenia napięć o podłożu religijnym poprzez akty barbarzyństwa.
EnglishThe people who create these games are smart.
EnglishAnd that as people who create places, the ultimate way to help wasn't to pontificate or to make up scenarios, but to help right now.
Ponieważ są ludzie, którzy tworzą różne miejsca, najlepszym sposobem, aby pomóc nie było prawienie kazań, wymyślanie różnych możliwych scenariuszy, ale pomoc tu i teraz.
English(PL) Madam President, if we want to be able to count on Iraqi partners who will help to create democracy as the basis of peaceful coexistence, investment will be needed.
EnglishWe need to develop new social models in order to find a fair balance between easy access for users and proper payment for those who create new content.
Musimy stworzyć nowe modele społeczne, aby znaleźć właściwą równowagę pomiędzy łatwym dostępem dla użytkowników a słusznym wynagrodzeniem dla osób tworzących nowe treści.
EnglishThat is a typical example of a situation where we should be speaking up for independent entrepreneurs, who create jobs, who do good and who employ people.
Jest to typowy przykład sytuacji, w której powinniśmy zdecydowanie opowiadać się za niezależnymi przedsiębiorcami, którzy tworzą miejsca pracy, czynią dobrze, zatrudniają ludzi.
EnglishThe reality is that those who are currently suffering the most as a result of the crisis, those who will be hardest hit, are the ones who actually create the EU's wealth.
Rzeczywistość jest taka, że ci, którzy aktualnie najbardziej cierpią wskutek kryzysu, w których uderzy on najsilniej, są tymi, którzy naprawdę tworzą bogactwo UE.
EnglishAnd this, of course, tackles the biggest assumption of all, that business is business, and philanthropy is the vehicle of people who want to create change in the world.
To pozostawia ostatnią kategorię, inwestowanie odpowiedzialne społecznie, która faktycznie jest i tak największą z nich wszystkich. ~~~ Tu reprezentuje ją Xigi.net.
EnglishWe need to think about the systems of remuneration of executives, directors and CEOs and all those who can create trends and who can adopt decisions in the markets.
Powinniśmy rozważyć zasady wynagrodzeń kierownictwa, dyrektorów, w tym dyrektorów generalnych, oraz wszystkich tych, którzy mogą kreować trendy i podejmować decyzje na właściwych rynkach.
EnglishThere needs to be an awareness that it is the workers who create the wealth, and that they need decent wages, but that in order to create more wealth, we need more jobs.
Potrzebna jest świadomość, że to właśnie pracownicy tworzą bogactwo i że potrzebują oni przyzwoitego wynagrodzenia, lecz aby stworzyć więcej bogactwa, potrzebujemy więcej miejsc pracy.

Impara nuove parole

English
  • who create

Cerca altri termini nel dizionario Italiano-Inglese.