"while" traduzione polacco

EN

"while" in polacco

volume_up
while {sostantivo}

EN while
volume_up
{sostantivo}

while
volume_up
czas {m} (jakiś/pewien czas)
One is in the limelight for a while, and the other is ignored.
Jeden jest w centrum zainteresowania przez jakiś czas, drugi jest ignorowany.
Now, I worked on that theory for a while, with Stephen Hawking and others.
Teraz, pracowałem nad tą teorią przez pewien czas, ze Stephenem Hawkingiem i innymi.
And it worked for a while, until I met Mrs. Drucker.
To działało, przez jakiś czas, dopóki nie spotkałem pani Drucker.
while (anche: instant, moment)
I agree with the remarks that Commissioner Malmström made to this effect a little while ago.
Podzielam uwagi, które w tej kwestii wygłosiła przed chwilą pani komisarz Malmström.
And it takes you a while until it actually -- you realize that this says something different than what it normally says.
Minie chwila zanim spostrzeżecie, że te znaki przekazują coś innego, niż zazwyczaj.
Finally, as Mr Michel highlighted a little while ago, women's rights are both recognised and guaranteed.
W końcu, co podkreślił przed chwilą pan poseł Michel, prawa kobiet są tam zarówno uznawane, jak i gwarantowane.

Sinonimi (inglese) per "while":

while

Esempi di utilizzo "while" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWhile we are on the subject of pupils, why should they be separated into categories?
Skoro jesteśmy przy temacie dzieci, dlaczego mają one być dzielone na kategorie?
Englishsadness, dejection, etc) while on treatment with PegIntron (see section 4).
smutku, przygnębienie, itd.) w czasie stosowania leku PegIntron (patrz punkt 4).
Englishsadness, dejection, etc) while on treatment with ViraferonPeg (see section 4).
smutku, przygnębienie, itd.) w czasie stosowania leku ViraferonPeg (patrz punkt 4).
EnglishMortality rates while waiting for a transplant usually range from 15% to 30%.
Śmiertelność wśród osób oczekujących na przeszczep wynosi zwykle od 15 do 30%,
EnglishSome of them are still alive, while their descendants number almost 800 000.
Niektórzy z nich jeszcze żyją, a liczba ich potomków wynosi prawie 800 tysięcy.
EnglishWhile ye have the light, believe on the light, that ye may become sons of light.
Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości.
EnglishWhile the Commission has referred to the 2003 regulation, it is simply not working.
Komisja odnosi się do rozporządzenia z 2003 roku, najwyraźniej ono nie działa.
Englishsaying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
Mówiąc: Powiadajcie, iż uczniowie jego w nocy przyszedłszy, ukradli go, gdyśmy spali.
EnglishWhile striving for economic benefits, we must not forget security requirements.
W zabiegach o korzyści gospodarcze nie wolno nam zapominać o wymogach bezpieczeństwa.
EnglishYou are therefore recommended not to breast-feed your baby while taking Ziagen.
Dlatego też nie zaleca się karmienia dziecka piersią w okresie stosowania leku Ziagen.
English(RO) While listening to Mrs Băsescu, I cannot help but declare: 'O, les pauvres!
(RO) Po wysłuchaniu pani poseł Băsescu nie mogę się oprzeć deklaracji: "O, les pauvres!
EnglishSomething revolutionary happened a little while ago, at the same facility.
Rzecz o rewolucyjnym znaczeniu zdarzyła się bardzo niedawno, w tym samym miejscu.
EnglishNow, while preparing for the tour, I had to remind the guys to be culturally sensitive.
Przygotowując się do trasy uczuliłem chłopaków na bycie wyrozumiałych kulturowo.
EnglishThis is something we've actually known for a while, so it's not a real breakthrough.
Wiedzieliśmy o tym od jakiegoś czasu, więc nie jest to dla nas żaden przełom.
EnglishPatients have experienced depressed levels of consciousness while receiving ziconotide.
U pacjentów otrzymujących zykonotyd stwierdzano zmniejszenia poziomu świadomości.
EnglishIn most cases, the pain disappeared while patients continued taking Ferriprox.
W większości przypadków ból ustępował w miarę kontynuowania stosowania leku Ferriprox.
English(The sitting was suspended for a few minutes while awaiting the start of the vote.)
(Posiedzenie przerwano na parę minut w oczekiwaniu na początek głosowania.)
EnglishThis requirement is routinely ignored, while Europe looks the other way.
Ten warunek jest permanentnie lekceważony, a Europa zdaje się tego nie zauważać.
EnglishChina censors the Internet while Russia kills journalists such as Anna Politkovskaya.
Chiny cenzurują Internet, a Rosja zabija dziennikarzy, takich jak Anna Politkowska.
EnglishYou should not apply other topical medicines on your ulcer while using REGRANEX.
W trakcie terapii lekiem REGRANEX nie należy stosować w miejscu owrzodzenia innych leków.