"were able" traduzione polacco

EN

"were able" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "were able" viene usato.

Traduzioni simili a "were able" in polacco

were verbo
Polish
to be verbo
able aggettivo
to able verbo

Esempi di utilizzo "were able" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThat is, we're able to save it from a fate of deep-sea bottom trawling.
Chodzi o to, że jesteśmy w stanie uchronić go przed losem połowów głębinowych.
EnglishIt would be good if we were able to work better with Iran in the region.
Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli bardziej efektywnie współpracować z Iranem w regionie.
EnglishAs the European Parliament, we were able to ensure that a better regulation is now in place.
Jako Parlament Europejski, udało nam się zapewnić lepszą regulację w jego miejsce.
EnglishAnd we were using a special trawling net that we were able to bring these animals up alive.
Używaliśmy specjalnej sieci dzięki której mogliśmy wyłowić te zwierzęte żywe.
EnglishWe were also able to overcome differences of opinion in the same meeting.
Na tym samym spotkaniu udało nam się także przezwyciężyć różnice opinii.
EnglishIn the latest version the Member States were able to go beyond this.
Zgodnie z najnowszą wersją państwa członkowskie były zdolne przekroczyć ten poziom.
EnglishI gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience.
Z zazdrością patrzyłam na moich kolegów, którzy mogli wyjeżdżać do Paryża na praktyki.
EnglishIn Ireland the people were able to vote on the new constitution, the Treaty of Lisbon.
Obywatele Irlandii mieli możliwość głosowania nad nową konstytucją - traktatem lizbońskim.
EnglishWe were able to supply Berlin when the people there were under siege!
Byliśmy zdolni do zaopatrywania Berlina, gdy jego mieszkańcy byli oblężeni!
EnglishWe were able to cooperate very closely on the day-to-day agendas.
Byliśmy w stanie współpracować bardzo ściśle nad bieżącymi programami działań.
EnglishAnd we were once again able to lead the way on an issue that is crucial to all citizens.
I raz jeszcze mogliśmy objąć przywództwo w kwestiach kluczowych dla wszystkich obywateli.
EnglishWe were able to put a figure on the table - EUR 2.4 billion annually - between 2010 and 2012.
Byliśmy w stanie przedłożyć propozycję 2,4 miliarda euro rocznie w latach 2010-2012.
EnglishThis approach is exemplary and I am pleased that we were able to agree on it.
To wzorowe podejście i bardzo się cieszę, że udało nam się osiągnąć porozumienie w tej sprawie.
EnglishWonderful people smiling and you wondered why they were able to smile.
Cudowni, uśmiechnięci ludzie - człowiek nie mógł się nadziwić, że potrafią się uśmiechać.
EnglishI am pleased that we were able to clear up the misunderstanding that clearly arose.
Cieszę się, że udało nam się wyjaśnić powstałe nieporozumienie.
EnglishSeveral hundred SMEs were able to submit FP7 proposals with the support of the network.
Dzięki pomocy sieci kilkaset MŚP zdołało przedłożyć wnioski do FP7.
EnglishUnfortunately, we were not able to support them enough while they were alive.
Niestety nie potrafiliśmy ich wystarczająco popierać za życia.
EnglishThey cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes.
I zapuścili, a już dalej nie mogli jej ciągnąć przed mnóstwem ryb.
EnglishSo if we're able to do something with cities, that's a big deal.
Tak więc, jeśli uda nam się zrobić porządek z miastami, będzie to wielkie wydarzenie.
EnglishBasically they were able to light a 60 watt light bulb at a distance of about two meters.
Byli w stanie zaśilić 60-watową żarówkę z odległości około 2 metrów.

Impara nuove parole

English
  • were able

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Italiano-Francese.