"we have increased" traduzione polacco

EN

"we have increased" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "we have increased" viene usato.

Esempi di utilizzo "we have increased" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSince the regime change in Turkmenistan, we have increased our cooperation in this area.
Od czasu zmiany reżymu w Turkmenistanie zwiększyliśmy współpracę w tej materii.
EnglishWe have increased the responsibility of importers throughout the European Union.
Zwiększyliśmy odpowiedzialność importerów w całej Unii Europejskiej.
EnglishSecondly, we have increased collection targets for this waste to 85% by 2016.
Po drugie, podnieśliśmy cele dotyczące zbierania tych odpadów do pułapu 85 % przed rokiem 2016.
EnglishIn the short term, we have increased financial support to the network's secretariat.
Póki co zwiększyliśmy wsparcie finansowe dla sekretariatu sieci.
EnglishWe have increased the workforce by 280 international personnel.
Zwiększyliśmy liczbę personelu o 280 funkcjonariuszy pochodzących z różnych krajów.
EnglishAs for other forms of assistance, we have increased the allocation for cooperation with civil society.
Jeżeli chodzi o inne formy wsparcia, to zwiększyliśmy środki na współpracę ze społeczeństwem obywatelskim.
EnglishIn the current budget, we have increased payments by 100,000,000 euros due to the European Union's enlargement to Romania and Bulgaria.
W bieżącym budżecie zwiększyliśmy wypłaty o 100 000 000 euro ze względu na rozszerzenie Unii Europejskiej o Rumunię i Bułgarię.
EnglishThis is exactly why we have increased energy security, are supporting the creation of jobs and introducing a microfinance facility.
Dlatego właśnie zwiększyliśmy bezpieczeństwo energetyczne, wspieramy tworzenie miejsc pracy i wprowadzamy instrument mikrofinansowy.
EnglishIn the meanwhile, we have increased our capacity from 20% to 50%, in the declarations of the Member States, for the use of these auctions.
W międzyczasie, zgodnie z deklaracjami państw członkowskich, zwiększyliśmy nasze możliwości korzystania z aukcji z 20 do 50%.
EnglishWe have strengthened the internal market, we have improved food safety and we have increased the responsibility of food producers and suppliers.
Wzmocniliśmy rynek wewnętrzny, poprawiliśmy bezpieczeństwo żywności i zwiększyliśmy odpowiedzialność producentów i dostawców żywności.
EnglishIn total, we have increased payments from 0.89% of gross national income - which was the level proposed by the Council - to 0.96%, rounded, of gross national income.
Ogółem zwiększyliśmy płatności z 0,89% dochodu krajowego brutto - był to poziom proponowany przez Radę - do 0,96% (w zaokrągleniu) dochodu krajowego brutto.
EnglishNow employees who have been made redundant as a result of the global financial and economic crisis can also be supported and we have increased the cofinancing to 65%.
Teraz wsparcie mogą otrzymać również pracownicy zwolnieni w wyniku globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, a wielkość współfinansowania podnieśliśmy do 65%.
EnglishSo I have to ask the following question: when we have increased energy prices and the effect of climate change, are we going to solve the problem by more monopolies?
Dlatego, muszę zadać następujące pytanie: kiedy już podniesiemy ceny energii i zwiększymy skutki zmian klimatycznych to czy rozwiążemy problem poprzez jeszcze więcej monopoli?

Impara nuove parole

English
  • we have increased

Scopri di più nel dizionario Italiano-Francese.