EN use
volume_up
{sostantivo}

use (anche: application)
Erectile dysfunction medicinal products: concomitant use is not recommended.
Leki stosowane w zaburzeniach erekcji: jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.
The concomitant use of buprenorphine, nalbuphine or pentazocine is not recommended.
Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z buprenorfiną, nalbufiną i pentazocyną.
Madam President, the efficient and effective use of pesticides is a necessity.
Efektywne i skuteczne stosowanie pestycydów jest koniecznością.
use
In general the use of appropriations financed though tax revenues must be open.
Użycie wyasygnowanych środków uzyskanych z podatków musi być sprawą otwartą.
The use of uranium weapons has devastating and irreparable consequences.
Użycie broni opartej na uranie ma niszczycielskie i nieodwracalne następstwa.
The legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.
Uzasadnione użycie broni palnej odgrywa istotną rolę w całej Unii Europejskiej.
use
European exceptions, like private or educational use, will also remain valid.
Wyjątki europejskie, jak użytek prywatny lub zastosowanie edukacyjne, również zachowają swoją ważność.
But I guess somebody will find a use for them someday."
Ale sądzę, że któregoś dnia ktoś zrobi z nich użytek.”
Then we use the information that's already in the lab report.
Następnie robimy użytek z danych i tak już zawartych w podsumowaniu badania.
It means better value and service for consumers, and it means a more efficient use of resources.
Oznacza ona lepszą korzyść i obsługę konsumentów, a także bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.
We fully realised that globalisation is a reality and that we need to use it to our advantage.
W pełni do nas dotarło, że globalizacja stała się rzeczywistością i że musimy obrócić ją na naszą korzyść.
What is the use of common agreements on health and safety at work if that is what Member States are after?
Jaka jest korzyść z porozumień zbiorowych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, skoro państwa członkowskie ich nie przestrzegają?

Esempi di utilizzo "use" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishPregnancy and breast-feeding Ziagen is not recommended for use during pregnancy.
Ciąża i karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Ziagen u kobiet w ciąży.
EnglishThere is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishThe objectives concerning the use of renewable energy sources must be realistic.
Cele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii muszą być realistyczne.
EnglishIf you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishThe significance of these data for the use of Intrinsa in patients is not known.
Znaczenie tych danych dla stosowania produktu Intrinsa u pacjentek nie jest znane.
EnglishDo not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.
Nie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.
EnglishDo not use after the expiry date stated on the labelling after the letters EXP.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
EnglishThe bioavailability of bivalirudin for intravenous use is complete and immediate.
Biodostępność biwalirudyny po podaniu dożylnym jest natychmiastowa i całkowita.
EnglishThere is insufficient information on the use of posaconazole in pregnant women.
Brak wystarczających danych, dotyczących stosowania pozakonazolu u kobiet w ciąży.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishThere is no experience with the use of gadofosveset trisodium in pregnant women.
Nie ma doświadczenia w stosowaniu gadofoswesetu trisodowego u kobiet w ciąży.
EnglishLansoprazole has not been marketed for use in children or adolescents in the EU.
W UE lanzoprazol nie został dopuszczony do stosowania u dzieci lub młodzieży.
EnglishFor use in insulin pumps, which are suitable for insulins containing 100 IU/ ml.
Do stosowania w pompach przeznaczonych dla insulin o stężeniu 100 j. m. / ml.
EnglishActrapid Penfill 100 IU/ ml solution for injection Insulin human (rDNA) SC use
Actrapid Penfill 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań Insulina ludzka (rDNA) sc.
EnglishActrapid NovoLet 100 IU/ ml solution for injection Insulin human (rDNA) SC use
Actrapid NovoLet 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań Insulina ludzka (rDNA) sc.
EnglishActrapid InnoLet 100 IU/ ml solution for injection Insulin human (rDNA) SC use
Actrapid InnoLet 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań Insulina ludzka (rDNA) sc.
EnglishThere is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.
Nadal nie ma natomiast zgody co do ich celu lub sposobu wykorzystania dochodów.
Englishthe matter of the use of carcinogenic, chemical and fragrant substances in toys,
kwestii stosowania w zabawkach substancji rakotwórczych, chemicznych i zapachowych,
EnglishThere are no adequate data concerning the use of ivabradine in pregnant women.
Brak jest odpowiednich danych na temat stosowania iwabradyny u kobiet w ciąży.