"the beyond" traduzione polacco

EN

"the beyond" in polacco

volume_up
the beyond {sostantivo}
EN

the beyond {sostantivo}

volume_up

Traduzioni simili a "the beyond" in polacco

the articolo
the congiunzione
Polish
beyond preposizione

Esempi di utilizzo "the beyond" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English. - (CS) Mr President, there are moments when I go beyond mere amazement.
autor - (CS) Panie Przewodniczący! Są momenty, gdy nie mogę wyjść ze zdumienia.
EnglishYour doctor should review the need for continuing treatment beyond 6 months.
Lekarz powinien rozważyć konieczność leczenia w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.
EnglishBeyond that, one of the main successes of the European Union is the internal market.
Ponadto jeden z głównych sukcesów Unii Europejskiej stanowi właśnie wspólny rynek.
EnglishThe huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
Będzie to uwarunkowane samym tylko ogromnym wzrostem popytu poza granicami UE.
EnglishWhy they have not, as yet, been implemented by the Commission is beyond me.
Nie potrafię zrozumieć, czemu Komisja jak do tej pory jeszcze ich nie wdrożyła.
EnglishI believe that this sets a positive trend, including for the financing beyond 2013.
Uważam, że to pozytywny kierunek, także w zakresie finansowania po 2013 roku.
EnglishThe structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
Nierównowaga strukturalna, którą kryzys jedynie zaostrzył, nie dotyczy jedynie długów.
EnglishAnd he begins to move beyond his self-concern into the broader concern for others.
Zaczyna on wychodzić poza obszar własnych trosk w kierunku szerszej troski o innych.
EnglishAnd beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
I ponadto, mają zdolność oceny moralnej, co "właściwe postępowanie" oznacza.
English* We're unable to provide support beyond configuration instructions for these clients.
* Dla tych klientów możemy zaoferować jedynie instrukcje dotyczące konfiguracji.
EnglishThis represents a cut of 34% and goes far beyond our other climate targets.
Oznacza to spadek o 34 %, co zdecydowanie wykracza poza nasze cele klimatyczne.
EnglishI would have much preferred it to have gone further, beyond the realms of tokenism.
Wolałbym nawet, by we wniosku posunięto się dalej, poza warstwy symboliczne.
EnglishI hope our debate meets with favourable resonance in the European Union and beyond.
Mam nadzieję, że debata ta odbije się szerokim echem w Unii Europejskiej i poza nią.
EnglishBeyond this comment, the report makes an attempt to open up certain avenues.
Oprócz tego komentarza sprawozdanie to stawia sobie za cel promowanie nowych metod.
EnglishIt is my opinion that we must move beyond the regulation/no regulation debate.
Uważam, że w naszej dyskusji powinniśmy wyjść poza schemat "regulować/nie regulować”.
EnglishThe elevated insulin levels did not persist beyond the time of the meal challenge.
Podwyższony poziom insuliny utrzymuje się tylko w okresie okołoposiłkowym.
EnglishThe sponge should be applied so that it covers 1 to 2 cm beyond the edge of the wound.
Gąbkę należy stosować w taki sposób, aby pokryć obszar 1- 2 cm poza brzegiem rany.
EnglishIt is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
Taka sytuacja nie ma sensu - nawet państwo nie może bez końca żyć ponad stan.
EnglishAt the same time, the programme includes many other initiatives for 2010 and beyond.
Jednocześnie program ten zawiera szereg innych inicjatyw na rok 2010 i kolejne lata.
EnglishTogether we have advanced parliamentary democracy in the European Union and beyond.
Razem poczyniliśmy postępy w demokracji parlamentarnej w Unii Europejskiej i poza nią.