"syndrome" traduzione polacco

EN

"syndrome" in polacco

volume_up
syndrome {sostantivo}

EN syndrome
volume_up
{sostantivo}

syndrome (anche: crew, group, squad, staff)
Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) or capillary leak syndrome:
Uogólniona odpowiedź zapalna (SIRS) lub zespół przesiąkania włośniczek:
Generalised oedema, Hypothermia, Drug withdrawal syndrome, Peripheral coldness
obrzęk uogólniony, hipotermia, zespół odstawienny, uczucie zimna w kończynach,
Lyell syndrome/ toxic epidermolysis, Stevens-Johnson syndrome or Erythema multiforme.
Zespół Lyella (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), zespół Stevensa- Johnsona, rumień wielopostaciowy.
syndrome
And this is a syndrome called androgen insensitivity syndrome.
Ten syndrom nazywa się zespołem niewrażliwości na androgeny.
Stockholm syndrome must be treated, but not through feeble reforms, as is happening in Romania.
Należy leczyć syndrom sztokholmski, ale nie poprzez słabe reformy, tak jak ma to miejsce w Rumunii.
Jest również syndrom Aspergera.

Esempi di utilizzo "syndrome" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Englishwith known congenital long QT syndrome or a family history of congenital long QT
z rozpoznanym wrodzonym zespołem wydłużonego QT lub obciążonym wywiadem rodzinnym w
EnglishNew onset nephrosis (nephrotic syndrome) was also reported (see section 4.8).
Odnotowano także nowe przypadki nerczycy (zespołu nerczycowego) (patrz punkt 4. 8).
EnglishStevens Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme
tkanki łącznej Ból mięśni, ból stawów, ból mięśniowo- szkieletowy Bardzo często:
Englishtreat the symptoms of moderate to severe primary Restless Legs Syndrome (RLS).
leczeniu objawów umiarkowanego do ciężkiego idiopatycznego zespołu niespokojnych nóg.
English< Invented Name > has not been studied in patients with Netherton’s syndrome.
Nie badano zastosowania preparatu { Nazwa własna } u pacjentów z zespołem Nethertona.
EnglishPatients with Hunter syndrome do not produce an enzyme called iduronate-2-sulfatase.
Pacjenci z zespołem Huntera nie wytwarzają enzymu o nazwie sulfataza- L - iduronianu.
EnglishRhabdomyolysis secondary to severe dyskinesias or neuroleptic malignant syndrome (NMS) has
Rzadko obserwowano rabdomiolizę wtórną do ciężkich dyskinez lub złośliwego zespołu
Englishwith known congenital long QT syndrome or a family history of congenital long QT syndrome
z rozpoznanym wrodzonym zespołem wydłużonego QT lub obciążonym wywiadem rodzinnym w
EnglishCases of Cushing's syndrome and adrenal suppression have been reported.
Odnotowano przypadki zespołu Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy.
EnglishNo severe ovarian hyperstimulation syndrome was reported (section 4.4).
Nie zgłoszono żadnego ciężkiego zespołu hiperstymulacji jajników (patrz punkt 4. 4).
Englishwith Prader-Willi syndrome (PWS), for improvement of growth and body composition.
z zespołem Pradera- Willego, w celu poprawy wzrostu i budowy ciała.
Englishthe signs and symptoms of Restless Legs Syndrome (RLS), a condition that is characterized by
objawów przedmiotowych i podmiotowych zespołu niespokojnych nóg, stanu, który
EnglishA few cases of neuroleptic malignant syndrome (NMS) and rhabdomyolysis have been reported.
Odnotowano kilka przypadków złośliwego zespołu neuroleptycznego (NMS) i rabdomiolizy.
EnglishThe occurrence of Sweet's syndrome (acute febrile dermatosis) has been reported occasionally.
Sporadycznie donoszono o występowaniu zespołu Sweeta (ostrej dermatozy z gorączką).
EnglishStevens Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme
naskórka, rumień wielopostaciowy Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i oz
EnglishThis is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Wirus ten powoduje rozwój zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).
EnglishStevens-Johnson syndrome and erythema multiforme have been reported.
Informowano o wystąpieniu zespołu Stevensa- Johnsona oraz rumienia wielopostaciowego.
EnglishExperience in patients with Silver-Russell syndrome is limited.
Doświadczenie dotyczące pacjentów z zespołem Silvera- Russella jest ograniczone.
EnglishHowever, as a precaution, patients should be monitored for withdrawal syndrome.
Jednakże pacjentów należy uważnie obserwować, czy nie wystąpią u nich objawy zespołu odstawienia.
EnglishSerotonin syndrome Psychomotor restlessness Convulsions Akathisia Extrapyramidal symptoms
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenia żołądka i jelit