"staffing" traduzione polacco

EN

"staffing" in polacco

volume_up
staffing {sostantivo}

EN staffing
volume_up
{sostantivo}

staffing

Esempi di utilizzo "staffing" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishParliament will be informed at an early stage of staffing changes in the Commission.
Parlament będzie informowany na wczesny etapie o zmianach personalnych w Komisji.
EnglishFirstly, we had to incorporate the equal treatment of the three staffing components.
Po pierwsze, musieliśmy w nim ująć równe traktowanie trzech komponentów polityki kadrowej.
EnglishAfter all, staffing in all the Union's institutions is managed according to this principle.
Według tej zasady funkcjonuje przecież wspólny korpus urzędniczy dla instytucji Unii.
EnglishWe want staffing decisions to be taken after the elections to the European Parliament.
Chcemy, aby decyzje dotyczące zatrudnienia podjęte zostały po wyborach do Parlamentu Europejskiego.
EnglishThat needs to be looked at so that there is proper staffing.
Ta sprawa wymaga przeanalizowania, żeby można było zapewnić odpowiednią obsadę kadrową.
EnglishIn the mean time we have strengthened our staffing on market access activities in Brussels.
W międzyczasie wzmocniliśmy nasze kadry pracujące w Brukseli nad zagadnieniami dostępu do rynku.
EnglishThe debate about the institutions is over and the debate about staffing as well, I hope.
Debata o instytucjach dobiegła końca, podobnie - taką mam nadzieję - jak debata o obsadzie stanowisk.
EnglishGender equality does not end with staffing priorities.
Równość płci nie kończy się bowiem na priorytetach dotyczących obsadzania stanowisk.
EnglishWe therefore need a comprehensive assessment of staffing structures and the requirement for resources.
Potrzebujemy zatem kompleksowej oceny struktur zatrudnienia i zapotrzebowania na zasoby.
EnglishPrivatisation might result in an unsound staffing policy, which will damage confidence in the post office.
Prywatyzacja może skutkować niewłaściwą polityką personalną, co zniszczy zaufanie do poczty.
EnglishTherefore, Mr Barroso, my group will not support your guidelines or your staffing proposal.
Dlatego też, panie Barroso, moja grupa nie poprze pańskich wytycznych ani też pańskiej propozycji obsady stanowisk.
EnglishWe are also opposed to the increase in staffing levels in the political groups in the European Parliament.
Ponadto sprzeciwiamy się zwiększeniu poziomu zatrudnienia w grupach politycznych w Parlamencie Europejskim.
EnglishThere is one more point that is important to us: this must be a modern service with a balanced staffing policy.
Istotny dla nas jest jeszcze jeden punkt: ma to być nowoczesna służba ze zrównoważoną polityką kadrową.
EnglishDuring the entire process, emphasis was placed inevitably on the national representation of the Member States in the staffing process.
W toku tych prac nacisk kładziono oczywiście na reprezentację państw członkowskich w procesie naboru personelu.
EnglishIt does not have a staffing structure.
EnglishIn addition, healthcare systems in rural areas suffer from staffing shortages, and lack the means to treat such diseases.
Ponadto system opieki zdrowotnej na terenach wiejskich cierpi na brak personelu oraz środków umożliwiających leczenie tych chorób.
EnglishIn the longer term, we must look more closely at whether the staffing that is currently planned will in fact be adequate.
W dłuższej perspektywie czasowej musimy dokładniej przeanalizować, czy planowane obecnie zatrudnienie będzie faktycznie odpowiednie.
EnglishWe can count on it becoming operational towards the end of 2009, which is also reflected in our staffing reserves.
Należy się liczyć z tym, że rozpocznie działalność pod koniec roku 2009, co również odzwierciedliła nasza rezerwa w zakresie zatrudniania personelu.
EnglishSimilarly, the amendments to the staffing timetable for the border control agency, Frontex, which Parliament had called for have been made.
Podobnie, wprowadzone zostały zmiany do harmonogramu zatrudnienia dla agencji ds. kontroli granic, Frontexu, których domagał się Parlament.
EnglishThe number of tourists has risen, investment has been injected and staffing requirements have grown, with manifestly positive effects on employment.
Liczba turystów wzrosła, zwiększono liczbę inwestycji, a wymogi kadrowe wzrastały, z wyraźnie pozytywnymi efektami dla zatrudnienia.