"stack" traduzione polacco

EN

"stack" in polacco

volume_up
stack {sostantivo}

EN stack
volume_up
{sostantivo}

1. generale

stack (anche: three-score)
stack (anche: pile, rick)
It initially started off with me stacking these things, bunches of them, and then playing with the sense of space, of filling in the space.
Zaczęło się od tego, że nakładałem te elementy na siebie, całe sterty, i bawiłem się potem zmysłem przestrzeni.
stack (anche: rick, haystack)

2. Informatica

stack
Ladies and gentlemen, I have this stack of paper in front of me, which gives you an idea of the amount of work we still have to get through this morning.
Przede mną leży stos dokumentów, który pokazuje państwu, ile pracy czeka nas jeszcze dziś rano.
And when she dies, they have a ceremony where they break this stack called the zalanga and her soul goes off to eternity.
Kiedy ona umrze, odbywa się ceremonia, podczas której rozbija się ten stos, zwany "zalanga", a jej dusza odchodzi do wieczności.
When you open one message in a conversation, all of your related messages will be stacked neatly on top of each other.
Po otwarciu jednej wiadomości z wątku pozostałe wiadomości pokrewne są układane w stos, jedna nad drugą.

Esempi di utilizzo "stack" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSo we want things that nest, we want things that stack, and we want it digitized.
Potrzebujemy rzeczy składanych, wpasowanych albo w postaci cyfrowej.
EnglishAnd if you could actually stack up that many cups in real life, that's the size it would be.
Gdyby udało się ułożyć tak dużo kubków w prawdziwym życiu byłoby to takiej wielkości.
EnglishShe clearly feels in a beleaguered minority, but actually, how do American atheists stack up numerically?
Czuje się jak osaczona mniejszość, ale właściwie ilu jest amerykańskich ateistów?
EnglishAnd stack can mean this way, or it can mean this way, or it can mean in some arbitrary n-dimensional space.
"Gromadzić" może znaczyć to lub tamto albo jakąś dowolną n-wymiarową przestrzeń.
EnglishIf we take many images of many slices of the brain and stack them up, we get a three-dimensional image.
Składając zdjęcia wielu fragmentów, jedno na drugim, otrzyma się obraz trójwymiarowy.
EnglishWell, we take this three-dimensional stack of images and treat it as a gigantic three-dimensional coloring book.
Używając trójwymiarowych obrazów jak gigantycznej, trójwymiarowej kolorowanki.
EnglishThe first thing I did was I got a stack of bibles.
Pierwszą rzecz, którą zrobiłem to zaopatrzyłem się w kupę rożnych Biblii.
EnglishSo, another strategy we're following is actually to create wafers that we stack together, like an accordion, if you will.
Aż 90%. ~~~ Przy wytwarzaniu tego organu używamy jeszcze innej metody.
EnglishSo, we stack these wafers together, using the kidney cells.
Tworzymy cienkie płytki które układamy jedna na drugiej jak akordeon i łączymy je ze sobą za pomocą komórek nerki.
EnglishIt's a high school sport where you have 12 cups you have to stack and unstack against the clock in a prescribed order.
To sport ze szkoły średniej, mamy 12 kubków, które trzeba poprzestawiać na czas w ustalonym porządku.
EnglishI have a whole stack of these cases on my desk and I admit that I would have fallen for most of them.
Mam całą stertę opisów tego rodzaju przypadków na moim biurku i przyznaję, że nie poradziłbym sobie z większością z nich.
EnglishAbove all, I hope that the Kosovar authorities manage to solve this huge stack of problems that they still face.
Przede wszystkim jednak ufam, że kosowskie władze zdołają rozwiązać tę wielką górę problemów, przed jakimi nadal stoją.
EnglishYou can ask, how do you stack up for positive emotion, for meaning, for flow, against literally tens of thousands of other people?
Można zapytać, w jaki sposób mierzyć pozytywne emocje, sens życia, dosłownie dziesiątek tysięcy ludzi?
EnglishThey develop -- you can see on the far right one where it seems to just stack on top of each other, room, after room, after room.
Rosną w górę – widać to po prawej stronie – jeden nad drugim, i w ten sposób przybywają kolejne pomieszczenia.
EnglishI'll show you in a moment that the stack of paper there would probably hold something like 100,000 tests, something of that kind.
Za chwilę pokażę wam plik papieru, który pomieściłby prawdopodobnie około 100 000 testów, lub coś w tym stylu.
EnglishIf we continue through the entire stack, we can reconstruct the three-dimensional shape of a small fragment of a branch of a neuron.
Kontynuując w ten sposób będziemy mogli zrekonstruować w trójwymiarze fragment rozgałęzienia naszego neuronu.
EnglishAnd they're getting faster and faster each time, and if I stack these guys up, then we see the differences; the increase in the speed is constant.
Mierzę od dołu jednej klatki do dołu drugiej, 0,2 sekundy później. ~~~ Przyspieszają za każdym razem.
EnglishBut if you stack it up, you just see this amazing, staggering amount of dollars that have been put into the system to fund and bail us out.
Jeśli to zbierzemy razem, zobaczymy zadziwiającą ilość pieniędzy wpompowanych do systemu, by nas opłacić i wykupić.
EnglishWhen you stack people in rows, the ones in the background look smaller than the ones in the foreground -- but not in the world of glamour.
A kiedy ustawi się ludzi w rzędach, ci w tle wydają się mniejsi niż ci na pierwszym planie. ~~~ Ale nie w świecie glamour.
EnglishThis simply does not stack up; surely one thing we have learned in the crisis is that we are very interconnected.
To po prostu nie ma sensu; z pewnością jedną rzeczą, której nauczyliśmy się w kryzysie, jest fakt, że jesteśmy w ogromnej mierze ze sobą wzajemnie powiązani.