EN see
volume_up
{sostantivo}

1. Religione

Esempi di utilizzo "see" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishZidovudine has no effect on the pharmacokinetics of lamivudine (see section 5.2).
Zydowudyna nie wykazuje wpływu na farmakokinetykę lamiwudyny (patrz punkt 5. 2).
EnglishTemporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół
EnglishEpoetin delta can then be reintroduced with a lower dosage (see section 4.2). lp
Epoetyna delta może być podana ponownie w mniejszych dawkach (patrz punkt 4. 2). z
EnglishTreatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).
Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).
EnglishInvirase should only be given in combination with ritonavir (see section 4.2).
Powinien być stosowany wyłącznie w skojarzeniu z rytonawirem (patrz punkt 4. 2).
EnglishI do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.
Sprawiedliwości w propozycji ograniczeń emisji dwutlenku węgla nie dostrzegam.
EnglishBut we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
Błędnie rozpatrujemy te kwestie jako niezależne problemy, które trzeba rozwiązać.
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). wa
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). żn
EnglishIn animal studies, ribavirin produced reversible effects on spermatogenesis (see
W badaniach na zwierzętach rybawiryna ma przemijający wpływ na spermatogenezę
EnglishPatients with CLcr ≥ 20 ml/ min do not require a dose adjustment, see section 5.2.
Pacjenci z Clkr ≥ 20 ml/ min nie wymagają dostosowania dawki, patrz punkt 5. 2.
EnglishTrabectedin must not be used in patients with CPK > 2.5 ULN (see section 4.2).
Nie wolno stosować trabektedyny u pacjentów z CK > 2, 5 GGN (patrz punkt 4. 2).
EnglishZidovudine had no effect on the pharmacokinetics of lamivudine (see section 5.2).
Zydowudyna nie wykazywała wpływu na farmakokinetykę lamiwudyny (patrz punkt 5. 2).
EnglishSee BOXED INFORMATION ON HYPERSENSITIVITY REACTIONS in sections 4.4. and 4.8.
Patrz INFORMACJE W RAMCE NA TEMAT REAKCJI NADWRAŻLIWOŚCI w punktach 4. 4 i 4. 8.
EnglishTherefore, antiplatelet therapies should not be discontinued (see section 5.1).
Z tego względu nie należy przerywać leczenia przeciwpłytkowego (patrz punkt 5. 1).
EnglishTherefore, concomitant use should be undertaken with caution (see section 4.4).
Dlatego jednoczesne stosowanie należy podejmować ostrożnie (patrz punkt 4. 4).
EnglishI would have liked to see more progress in certain areas of this whole project.
Chciałbym, aby w niektórych dziedzinach całego projektu osiągnięto większy postęp.
English If applicable, a link to “Additional information” is offered (see image above).
W razie potrzeby podajemy linki do „Informacji dodatkowych” (zob. diagram powyżej).
EnglishAnd you can see, using the old gamma technology, that it just looked like noise.
Używając tradycyjnej technologii gamma uzyskaliśmy obraz przypominający szum.