"season" traduzione polacco

EN

"season" in polacco

volume_up
season {sostantivo}

EN season
volume_up
{sostantivo}

season (anche: time, timespan)
At that season Herod the tetrarch heard the report concerning Jesus,
W on czas usłyszał Herod Tetrarcha, wieść o Jezusie.
For while we were yet weak, in due season Christ died for the ungodly.
Albowiem Chrystus, gdy jeszcze byliśmy mdłymi, według czasu umarł za niepobożne.
These wait all for thee, That thou mayest give them their food in due season.
Wszystko to na cię oczekuje, abyś im dał pokarm czasu swego.
season (anche: interval, period, spell, stint)
A two-week reduction in the fishing season means a significant drop in turnover for fishermen.
Dwutygodniowa redukcja okresu połowów oznacza znaczący spadek obrotu dla rybaków.
The coldest growing seasons of the future, hotter than the hottest of the past.
Najzimniejszy okres wegetacji w przyszłości, będzie cieplejszy, niż najcieplejszy z przeszłości.
For example, a toy manufacturer might experience the following changes during the holiday shopping season:
Przykładowo w przypadku producenta zabawek w okresie zakupów świątecznych mogą wystąpić następujące zmiany:.
season (anche: period, time)
Subsequent doses should be administered monthly throughout the RSV season.
Kolejne dawki należy podawać co miesiąc przez cały sezon występowania zakażeń RSV.
W ostatnim tygodniu zaczął się sezon połowowy tuńczyka błękitnopłetwego.
So one thought is: after 9/11, when the airports closed, our flu season was delayed by two weeks.
Oto jeden pomysł: po 9/11, kiedy zamknięto lotniska, sezon grypy opóźnilł się o dwa tygodnie.
season (anche: time of year)

Sinonimi (inglese) per "season":

season

Esempi di utilizzo "season" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn fact, the question comes up every year in connection with the flu season.
Prawdę powiedziawszy, pojawia się każdego roku wraz z nastaniem sezonu grypowego.
EnglishFor while we were yet weak, in due season Christ died for the ungodly.
Albowiem Chrystus, gdy jeszcze byliśmy mdłymi, według czasu umarł za niepobożne.
EnglishAnd let us not be weary in well-doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
A dobrze czyniąc nie słabiejmy; albowiem czasu swojego żąć będziemy nie ustawając.
EnglishThis past season, they manhandled them across the ice to waiting aircraft.
W ostatnim sezonie, przenosili je własnymi rękami, do oczekującego samolotu.
EnglishIf possible, the first dose should be given before this season starts.
W miarę możliwości pierwszą dawkę należy podać przed rozpoczęciem tego sezonu.
EnglishIn the night season my bones are pierced in me, And the [pains] that gnaw me take no rest.
Które w nocy wiercą kości moje we mnie, skąd żyły moje nie mają odpoczynku.
EnglishA two-week reduction in the fishing season means a significant drop in turnover for fishermen.
Dwutygodniowa redukcja okresu połowów oznacza znaczący spadek obrotu dla rybaków.
EnglishAnd when the devil had completed every temptation, he departed from him for a season.
A gdy dokończył wszystkich pokus dyjabeł, odstąpił od niego do czasu.
EnglishIn Hanover, he opened the season with a staging of Shakespeare’s "Othello".
Na inaugurację sezonu w Hanowerze wyreżyserował „Otella” Szekspira.
EnglishIt means in the 1966 television season, The "Smothers Brothers" came out of nowhere.
Znaczy to, że w sezonie telewizyjnym w 1966 roku show "Smothers Brothers" pojawił sie z nikąd.
EnglishAnd you can see that there's some difference between one growing season and another.
Widać, że są różnice pomiędzy jednym okresem wegetacji, a drugim.
EnglishIt confused me; why did these allergy symptoms persist well past the pollen season?
Wprawiło mnie to w zakłopotanie; dlaczego symptomy alergii utrzymują się długo po sezonie pylenia?
EnglishAnd we said, listen, during the lean season, take the food out.
I powiedzieliśmy: "Posłuchajcie, podczas kiepskiego sezonu, bierzcie z nich żywność.
EnglishA man hath joy in the answer of his mouth; And a word in due season, how good is it!
Weseli się człowiek z odpowiedzi ust swoich: bo słowo według czasu wyrzeczone, o jako jest dobre!
EnglishThese wait all for thee, That thou mayest give them their food in due season.
Wszystko to na cię oczekuje, abyś im dał pokarm czasu swego.
EnglishIndeed, yield last season was the lowest of the last 15 years.
I rzeczywiście produkcja mleka w ubiegłym sezonie była najniższa od 15 lat.
EnglishIn season three of the Simpsons, 'Homer Alone', the same issue is addressed.
Ten sam problem został poruszony w trzecim sezonie Simpsonów, w odcinku zatytułowanym "Homer jest sam”.
EnglishAnd he said, At this season, when the time cometh round, thou shalt embrace a son.
I rzekł: O tym czasie po roku będziesz piastowała syna.
EnglishLawrence during harp seal season.
To zdjęcie z lotu ptaka pokazuje Zatokę Św. ~~~ Wawrzyńca w sezonie na foki grenlandzkie.
EnglishSo, since 400 years it has been giving you almost six million gallons of water per season.
Tak więc, od 400 lat dostarczał co roku ponad 27 000 m3 wody.