"rife" traduzione polacco

EN

"rife" in polacco

EN rife
volume_up
{aggettivo}

rife (anche: common, frequent)
volume_up
częsty {agg. m}
That is not always the case, but I am afraid abuses are rife in the Far East.
Tak nie dzieje się zawsze, ale obawiam się, że nadużycia są częste na Dalekim Wschodzie.
rife (anche: big, large, numerous, prolific)
volume_up
liczny {agg. m}
rife (anche: widespread)
The problem of precarious work is rife among women, especially in the services sector and agriculture, and effective measures are urgently needed to change this situation.
Problem pracy o niepewnym charakterze jest szeroko rozpowszechniony wśród kobiet, zwłaszcza w sektorze usług i rolnictwie, i potrzebne są pilne działania, aby zmienić tę sytuację.

Sinonimi (inglese) per "rife":

rife

Esempi di utilizzo "rife" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThat is not always the case, but I am afraid abuses are rife in the Far East.
Tak nie dzieje się zawsze, ale obawiam się, że nadużycia są częste na Dalekim Wschodzie.
EnglishBecause of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
Jednak z powodu blokady zanieczyszczenie środowiska w tamtym rejonie osiąga alarmujący poziom.
EnglishMr President, the social reality of Europe is that poverty is rife.
Panie przewodniczący! Realia społeczne Europy są takie, że szerzy się ubóstwo.
EnglishYou should know that anger is rife among peach producers in Greece.
Powinna pani wiedzieć, że producentów brzoskwiń w Grecji ogarnia gniew.
EnglishFirstly, the food shortage that is rife in many countries in the world is quite rightly unacceptable.
Po pierwsze, powszechne w wielu krajach braki żywności są zupełnie nie do przyjęcia.
EnglishUnfortunately, this problem is rife and it affects every community.
Niestety problem ten się szerzy. Dotyka on każdą społeczność.
EnglishThis is the result, with exploitation rife in the workplace and trade union rights severely limited.
To wynik szerzącego się wyzysku w miejscu pracy i bardzo ograniczonych praw związków zawodowych.
EnglishIn countries where corruption is rife, it is not difficult to acquire the right documents for a fish exporter.
W krajach o rozpowszechnionej korupcji nie ma problemów z pozyskaniem dokumentów eksportera ryb.
EnglishHowever, calm is needed for reforms to take place, and at the moment fear and anger are rife in Turkey.
Jednakże do przeprowadzenia tych reform konieczne jest opanowanie, a obecnie w Turcji szerzy się strach i gniew.
EnglishFor years this has not been the case in Venezuela, a country rife with corruption and currently led by Mr Chávez.
Od lat tak nie jest w Wenezueli, kraju pogrążonym w korupcji i obecnie rządzonym przez prezydenta Chaveza.
EnglishNo nation can carry on regardless while beyond its borders hunger, ignorance, violence and disease are rife.
Żaden kraj nie może lekceważyć sytuacji, gdy poza jego granicami szerzą się głód, ignorancja, przemoc i choroby.
EnglishWherever these policies are rife, they are not succeeding in reducing public debt and bringing down unemployment.
Nigdzie, gdzie wprowadzono taką politykę, nie udało się zmniejszyć zadłużenia publicznego ani obniżyć bezrobocia.
EnglishCorruption and organised crime are still rife in these countries which are also portals for illegal immigration.
Korupcja i zorganizowana przestępczość są nadal powszechne w tych krajach, stanowiących również drzwi dla nielegalnej imigracji.
EnglishCriminal networks are rife.
EnglishLadies and gentlemen, I would like to draw your attention to the pressures on the maize market which are especially rife in Central Europe.
Panie i panowie! Chciałbym zwrócić państwa uwagę na napięcia na rynku kukurydzy, obecne szczególnie w Europie Środkowej.
EnglishTurkey, on the other hand, is trying to improve its strategic position in an area in which conflict is rife and resistance is escalating.
Turcja natomiast usiłuje poprawić swą pozycję strategiczną na obszarze, w którym dochodzi do wielu konfliktów i eskalacji oporu.
EnglishCorruption and organised crime are rife and the legal system needs a great deal of further enhancement in order to meet the EU's requirements.
Korupcja i zorganizowana przestępczość szaleją, a wymiar sprawiedliwości potrzebuje poważnej reformy, aby spełnić wymagania UE.
EnglishFurthermore, post-Communist Albania has demonstrated only a limited ability to combat organised crime, which is rife in that country.
Ponadto postkomunistyczna Albania wykazała się ograniczoną zdolnością do walki ze zorganizowaną przestępczością, która ma się w tym kraju doskonale.
EnglishIt aims at returning people to a country where sexual and gender-based violence is rife and police ill-treatment tolerated.
Jej celem jest zawracanie osób do kraju, w którym szerzy się przemoc seksualna oraz przemoc ze względu na płeć i toleruje się złe traktowanie ze strony policji.
EnglishPolitical repression is as rife as it ever was in the Soviet days, and Lukashenko's secret police - provocatively still called the KGB - are used as its enforcers.
Polityczne represje są powszechne jak za czasów sowieckich, a tajne służby Łukaszenki - ostentacyjnie dalej nazywane KGB - służą jako jego osobista ochrona.