"to revert" traduzione polacco

EN

"to revert" in polacco

EN to revert
volume_up
[reverted|reverted] {verbo}

1. generale

to revert (anche: to return)
We must take the Irish 'no' seriously and we cannot simply revert to 'business as usual'.
Musimy potraktować irlandzkie "nie” poważnie i nie możemy po prostu jak zwykle wrócić do swoich spraw.
Those on the far left - not those sensible forces here who sit slightly to the left of us - are now saying that Europe should more or less revert to Communist times.
Ci na skrajnej lewicy - nie te rozsądne siły nieco na lewo od nas - mówią teraz mniej więcej, że Europa powinna wrócić do czasów komunistycznych.
The reason is that the current EU OPS requirements are being interpreted to mean that all airlines that already offer child seats must revert to using the loop belt.
Powodem jest to, że według obecnej interpretacji unijnych wymagań OPS wszystkie linie lotnicze, które proponują już foteliki dla dzieci muszą wrócić do używania tzw. loop belt.
to revert (anche: to recur, to return)
I think we have got to revert to the excellent recommendations made on 10 March 2009, which are worth looking at again.
Sądzę, że musimy powrócić do znakomitych zaleceń przedstawionych 10 marca 2009 r., warto im się ponownie przyjrzeć.
If hypoglycaemic symptoms occur, the patient should revert to concomitant therapy and adjust the glimepiride dose as appropriate.
W przypadku wystąpienia objawów hipoglikemii należy powrócić do uprzednio stosowanego leczenia skojarzonego i odpowiednio dostosować dawkę glimepirydu.
The reason for this is that Russia has reverted to the 19th-century 'spheres of influence' approach or, simply put, the doctrine of realpolitik.
Powodem jest fakt, że Rosja powróciła do XIX-wiecznego podejścia opartego na strefach wpływów lub, mówiąc prościej, do doktryny realpolitik.
to revert
to revert (anche: to invert, to swap, to turn)
I came precisely when my question was scheduled and now you are reverting out of order.
Przyszłam dokładnie wtedy, kiedy przewidziane było moje pytanie, a teraz pan przewodniczący odwraca porządek pytań.
to revert (anche: to invert, to turn)

2. Biologia

to revert

Esempi di utilizzo "to revert" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishEqually, however, we should not allow ourselves to revert back to a two-speed Europe.
Tak samo jednak również nie możemy przystać na Europę dwóch prędkości.
EnglishOur common agricultural policy must also revert to a system ...
Nasza wspólna polityka rola musi się też odnieść do systemu ...
EnglishI have made sure that we do not revert to this type of debate.
Postarałem się, żebyśmy nie powracali do tego rodzaju dyskusji.
EnglishDo we really have to revert to cold sentiments, unlike the United States, which is offering openings?
Czy naprawdę musimy wracać do chłodnych uczuć, odmiennie niż Stany Zjednoczone, które prezentują otwartość?
EnglishI am not going to revert back to my initial statement.
Nie będę powtarzał tego, co powiedziałem na początku.
EnglishOn the contrary, the solution is to revert to protecting our borders, as our peoples are well aware.
Rozwiązanie, wręcz przeciwnie, polega na powrocie do ochrony naszych granic i nasza ludność doskonale zdaje sobie z tego sprawę.
EnglishIf a majority votes against recital D, as amended orally, we revert to recital D before the amendment.
Jeżeli większość zagłosuje przeciwko punktowi D preambuły z poprawkami zgłoszonymi ustnie, powracamy do punktu D preambuły sprzed poprawek.
EnglishIn post-conflict situations, the reason that they so often revert to conflict, is not because elderly women get upset.
W sytuacjach po konflikcie powodem, dla którego konflikt tak często wraca, nie jest to, że starsze panie zaczynają się wkurzać.
EnglishWe discussed Sudan in the Foreign Affairs Council, both in January and in May, and will revert to it at the 20 June Foreign Affairs Council.
Omawialiśmy sprawę Sudanu w Radzie ds. Zagranicznych, zarówno w styczniu, jak i w maju, i powrócimy do niej 20 czerwca.
English(PL) Mr President, Commissioner, Mr Kouchner, Russia's actions amount to an attempt to revert to the imperialist policy of the former Soviet Union.
EnglishOf course, we do not want to revert back to a situation in which animal proteins from within the same species end up in the feed.
Oczywiście nie chcemy powrotu do sytuacji, w której proteiny pochodzące od danych gatunków zwierząt trafiałyby do paszy dla tych samych gatunków.
EnglishOn climate change, the June European Council will revert to the preparations of the Copenhagen Summit on Climate Change.
Jeśli chodzi o zmiany klimatu: podczas czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej powrócimy do przygotowań do kopenhaskiego szczytu w sprawie zmian klimatu.
EnglishIf Russia is prepared to revert to a policy of cooperation and respect for its neighbours, Russia will be invited to join as well.
Jeżeli Rosja jest przygotowana na powrót do polityki współpracy i szacunku dla swoich sąsiadów, wówczas również zostanie zaproszona do uczestnictwa.
EnglishAfter all, if we fail to win the support of a broad majority for a proposal, so will the Council, and we will revert to Nice.
Przecież, jeżeli dla tej propozycji nie uda nam się uzyskać poparcia zdecydowanej większości, nie uda się to także Radzie i powrócimy do traktatu z Nicei.
EnglishAnd Bateson invented ~~~ the concept of symmetry breaking, which is that ~~~ wherever you lose information in a system, you revert back to symmetry.
Bateson wymyślił koncepcje łamania symetrii, według której gdziekolwiek w systemie utracone zostały dane, przywracana była symetria.
EnglishThe bilateral safeguard mechanism will permit the EU to revert to the prior MFN rates of duty if this agreement even threatens to damage our industry.
Mechanizm dwustronnej klauzuli ochronnej pozwoli UE przywrócić uprzednie stawki celne dla KNU, jeżeli umowa ta choćby zagrozi naszemu przemysłowi.
EnglishBut I hope my colleagues who return here after the election will revert to the full codecision process, which can really fully test and refine our legislation.
Mam jednak nadzieję, że koledzy posłowie, którzy tutaj po wyborach ponownie przybędą, powrócą do pełnej procedury współdecyzji i dopracują nasze prawodawstwo.
EnglishFor those of us who emerged from the grip of Communism, membership of the European Union is one of the main guarantees that we will never again revert to totalitarianism.
Dla tych z nas, którzy wyrwali się z okowów komunizmu członkostwo w Unii Europejskiej stanowi jedną z głównych gwarancji, że totalitaryzm nigdy więcej nie powróci.
EnglishThe European Parliament wants to create the conditions so that, in the measures taken in the various fields, we revert to the approach of using Community institutions.
Parlament Europejski chce stworzyć warunki do tego, abyśmy w działaniach podejmowanych w różnych dziedzinach powrócili do podejścia polegającego na wykorzystaniu instytucji wspólnotowych.