"reverse" traduzione polacco

EN

"reverse" in polacco

volume_up
reverse {sostantivo}
PL
volume_up
revers {sostantivo}
PL

EN reverse
volume_up
{sostantivo}

1. "back of a coin"

reverse
volume_up
rewers {m} (tył monety)

Esempi di utilizzo "reverse" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Nie oznacza to jednak, że nie wymaga się od Europy działań; wręcz przeciwnie.
EnglishThe Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
Z pewnością nie można oskarżyć rządu hiszpańskiego o bezczynność, wręcz przeciwnie.
EnglishWe must seize this historic opportunity to reverse the climate change trend.
Musimy skorzystać z tej historycznej okazji odwrócenia tendencji zmian klimatu.
EnglishPharmacotherapeutic group: nucleoside reverse transcriptase inhibitors, ATC Code:
Grupa farmakoterapeutyczna: nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, kod ATC:
EnglishYou can also reverse this behavior by manually setting up your account in Mail.
Takie działanie można odwrócić, ręcznie konfigurując konto w aplikacji Mail (Poczta).
EnglishPlease listen to common sense and reverse your policy on biofuels immediately.
Proszę posłuchać głosu rozsądku i natychmiast wstrzymać politykę w zakresie biopaliw.
EnglishAsia has no less responsibility than the US and Europe to reverse the climate calamity.
Azja na równi z USA i Europą odpowiada za wyeliminowanie tej plagi klimatycznej.
EnglishWe must act before it is too late to reverse the trend in rising global food prices.
Musimy działać, zanim będzie za późno na odwrócenie tendencji wzrostu cen żywności.
EnglishI believe we must all be aware of that fact and must reverse this policy.
Uważam, że wszyscy powinniśmy być tego świadomi i odwrócić kierunek tej polityki.
EnglishIt is not true that we are neglecting safety, therefore; the reverse is true.
To nieprawda zatem, że zaniedbujemy bezpieczeństwo; jest wręcz przeciwnie.
EnglishSo in my group, what we try to do is reverse engineer how humans control movement.
Moja grupa zajmuje się wsteczną inżynierią tego, w jaki sposób ludzie kontrolują ruchy.
EnglishMuch remains to be done to reverse the trend of discrimination towards the Roma.
Jest wiele do zrobienia, aby odwrócić trend dyskryminacji wobec Romów.
EnglishIn Georgia and Ukraine, Moscow is attempting to reverse the democratic transition.
W Gruzji i na Ukrainie Moskwa próbuje odwrócić przemiany demokratyczne.
EnglishThe work on the report on the reverse charge mechanism has been very constructive.
Prace nad sprawozdaniem w sprawie mechanizmu odwrotnego obciążenia były bardzo konstruktywne.
EnglishThere is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
Nie ma odwrotu, nie można się cofnąć, nie można odwrócić historii.
EnglishEfavirenz is a non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI)
Efawirenz jest nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NNRTI)
EnglishPharmacotherapeutic group: nucleoside and nucleotide reverse transcriptase inhibitors
Grupa farmakoterapeutyczna: nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy.
EnglishVIRAMUNE belongs to the class of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs).
VIRAMUNE należy do grupy nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (NNRTI).
EnglishThat is why this House has proposed the reverse voting procedure.
Dlatego też Parlament zaproponował procedurę głosowania odwróconą większością.
EnglishEmtricitabine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI)
Emtrycytabina jest nukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NRTI)