"to regulate" traduzione polacco

EN

"to regulate" in polacco

EN

to regulate {verbo}

volume_up
1. generale
We must stop, not regulate, the actions of speculative funds.
Musimy wstrzymać, a nie regulować działalność funduszy spekulacyjnych.
The idea that the markets should regulate themselves has been proved wrong.
Koncepcja, zgodnie z którą rynki mają regulować się same, okazała się błędna.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, who should regulate whom and how?
Kto kogo powinien regulować i w jaki sposób?
2. Diritto
to regulate
This example shows that it is necessary to regulate this matter as soon as possible.
Powyższy przykład pokazuje, że trzeba jak najszybciej uregulować tę sprawę.
It would be more appropriate to regulate cloning in a separate regulation.
Sprawę klonowania lepiej by było uregulować w odrębnym rozporządzeniu.
In order to regulate a market, we need public regulation.
Aby uregulować rynek, potrzebujemy uregulowań publicznych.

Esempi di utilizzo "to regulate" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHowever, the Package Travel Directive does not regulate this particular issue.
Jednak dyrektywa w sprawie imprez turystycznych nie reguluje tej konkretnej kwestii.
EnglishI would not dream of trying to regulate on this subject, with all my experience.
Przy całym moim doświadczeniu nie śniłbym o próbach regulacji tej kwestii.
EnglishIt is always the doctors' responsibility and we should not regulate it here.
Jest to zawsze odpowiedzialnością lekarzy i nie powinniśmy tu wkraczać z przepisami.
EnglishI believe it would be appropriate to regulate this matter at Community level.
Moim zdaniem zasadna byłaby regulacja w tej kwestii na poziomie Wspólnoty.
EnglishIt is therefore very important to regulate the principles of cross-border medical care.
Dlatego tak ważne jest uregulowanie zasad transgranicznej opieki medycznej.
EnglishAn excellent opportunity to properly regulate the financial markets has been wasted.
Zmarnowano wspaniałą szansę na właściwe uregulowanie rynków finansowych.
EnglishWe have given the banking industry an opportunity to self-regulate in this particular area.
Daliśmy sektorowi bankowemu możliwość samoregulacji w tym konkretnym obszarze.
EnglishThe current directives regulate only new rolling stock placed in service.
Obecne dyrektywy regulują tylko sprawy dotyczące nowego taboru dopuszczanego do ruchu.
EnglishDo you agree that the liberalised market is unable to self-regulate?
Czy zgadza się pan, że zliberalizowany rynek nie jest zdolny do samoregulacji?
EnglishThese include a proposal to regulate the placing of plant protection products on the market.
Obejmują one propozycję uregulowania wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.
EnglishWe need global measures to regulate a globalised financial system.
Do regulacji zglobalizowanego systemu finansowego potrzebujemy działań globalnych.
EnglishIn so doing, the EU has begun to regulate one of our most popular leisure activities.
W ten oto sposób Unia zapoczątkowała regulację jednej z najpopularniejszych form wypoczynku.
EnglishI agree that it is important to regulate bonuses and tax havens.
Zgadzam się, że uregulowanie kwestii premii i rajów podatkowych jest rzeczą ważną.
EnglishThe States and the Prime Ministers are not going to regulate themselves!
Państwa i premierzy nie będą ustalać regulacji dotyczących ich samych!
EnglishThen finally we have governmental bodies everywhere that will regulate everything we do.
Poza tym wszędzie mamy rządowe instytucje, które będą to regulowały.
EnglishLegislation should not regulate in detail how this should happen.
Prawodawstwo nie powinno w sposób szczegółowy określać sposobu realizacji tych celów.
EnglishWe are often told: if you regulate the financial markets, capital will leave the European market.
Często słyszymy: jeśli uregulujecie rynki finansowe, rynek europejski straci kapitał.
EnglishSoluble TNFRs are thought to regulate TNF biological activity.
Uważa się, że rozpuszczalne formy receptora TNFRs regulują aktywność biologiczną TNF.
EnglishThe G20 intends to regulate only speculative funds that pose a systemic risk.
G20 zamierza objąć uregulowaniami prawnymi jedynie fundusze spekulacyjne stanowiące ryzyko systemowe.
EnglishIn Ireland, we have our own problems with media ownership that we must regulate.
W Irlandii borykamy się z naszymi własnymi problemami w obszarze własności mediów, które musimy rozwiązać.