EN reduced
volume_up
{aggettivo}

reduced (anche: diminished, alleviated)
Reduced blood flow in the heart vessels, faster heartbeat
zmniejszony przepływ krwi w naczyniach serca, przyspieszone bicie serca
Clearance may be reduced in patients with low creatinine clearance.
Klirens leku może być zmniejszony u pacjentów z małym klirensem kreatyniny.
The oral clearance of both venlafaxine and ODV was reduced.
Po podaniu doustnym zarówno klirens wenlafaksyny jak i ODV był zmniejszony.
reduced (anche: finite, hidebound, limited, obtuse)
It is up to men to ensure that the demand, hence also the trade in women's bodies, is reduced.
Od mężczyzn zależy zagwarantowanie, że popyt, a zarazem handel ciałami kobiecymi, zostanie ograniczony.
Its scope cannot be reduced to a simple market-harmonisation or competitiveness problem.
Zakres tej dyrektywy nie może zostać ograniczony do prostego problemu harmonizacji rynków czy konkurencyjności.
As a result, the tumour cells are not stimulated to grow by oestrogen and the growth of the tumour is reduced.
W wyniku tego komórki nowotworu przestają otrzymywać sygnały estrogenowe niezbędne do rozwoju, a wzrost guza zostaje ograniczony.
reduced (anche: trimmed)
volume_up
obniżony {agg. m}
The cost of money transfers made by emigrants from the countries they work in must be reduced.
Koszt przelewów środków dokonywanych przez emigrantów z krajów, w których pracują, musi zostać obniżony.
(RO) Madam President, the level of economic and financial crime must be reduced in every Member State.
Poziom przestępczości gospodarczej i finansowej musi zostać obniżony w każdym państwie członkowskim.
Low testosterone levels have been linked to low sexual desire and to reduced sexual thoughts and arousal.
Obniżony poziom testosteronu jest związany z osłabieniem pożądania płciowego oraz zmniejszeniem ilości myśli seksualnych i pobudzenia.
reduced (anche: concessionary)
volume_up
ulgowy {agg. m}
I am talking about the right to reduced ticket prices for large families.
Mówię o prawie do biletów ulgowych dla rodzin wielodzietnych.

Sinonimi (inglese) per "reduced":

reduced

Esempi di utilizzo "reduced" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHowever, insulin requirements may be reduced in the presence of renal impairment.
Jednak zapotrzebowanie na insulinę w niewydolności nerek może być zmniejszone.
EnglishAs the tendency for thrombus formation decreases, the frequency may be reduced.
Częstość może być zmniejszana, jeżeli obniża się skłonność do tworzenia skrzeplin.
EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.
EnglishHIV isolates with reduced susceptibility to nelfinavir have been selected in vitro.
In vitro wyselekcjonowano szczepy HIV o zmniejszonej wrażliwości na nelfinawir.
EnglishThese patients can be expected to have reduced hepatic clearance for telmisartan.
U tych pacjentów można spodziewać się zwiększenia klirensu wątrobowego telmisartanu.
EnglishWhen only 1 or 2 lyospheres are required the volume may be reduced to 0.5 ml.
Jeżeli potrzebny jest 1 lub 2 liofilizaty, można użyć 0, 5 ml rozpuszczalnika.
EnglishHIV-1 isolates with reduced susceptibility to lopinavir have been selected in vitro.
In vitro wyselekcjonowano izolaty HIV- 1 o zmniejszonej wrażliwości na lopinawir.
EnglishThe European Union is the first region in the world that has reduced emissions.
Unia Europejska jest pierwszym regionem na świecie, który ograniczył emisje.
EnglishThe effect of zonisamide can be reduced by other medicines you are taking.
Działanie zonisamidu może ulec osłabieniu pod wpływem przyjmowania innych leków.
EnglishThese patients can be expected to have reduced hepatic clearance for telmisartan.
U tych pacjentów można się spodziewać zmniejszenia klirensu wątrobowego telmisartanu.
EnglishThese patients can be expected to have reduced hepatic clearance for telmisartan.
U tych pacjentów można spodziewać się zmniejszenia klirensu wątrobowego telmisartanu.
EnglishIn Europe, air traffic has been reduced by 70%, and 80% of airports have been closed.
W Europie ruch lotniczy został zredukowany o 70 %. 80 % lotnisk jest zamkniętych.
EnglishThe Union has been reduced to an aggressive and pretentious liberal doctrine.
Unia została sprowadzona do agresywnej i pretensjonalnej doktryny liberalnej.
EnglishThis Commission policy talks about the inflexibility of wages, which is to be reduced.
Taka polityka Komisji dotyczy nielastyczności płac, która ma zostać zmniejszona.
EnglishThese patients can be expected to have reduced hepatic clearance for telmisartan.
U tych pacjentów można spodziewać się zmniejszonego klirensu wątrobowego telmisartanu.
EnglishThe risk of disease progression was reduced by 46 % and the risk of relapse by 51 %.
Ryzyko progresji choroby zostało zmniejszone o 46 %, a ryzyko nawrotu o 51 %.
EnglishBut, as consumers, we are reduced to being the objects of a marketing campaign.
Ale jako konsumenci jesteśmy zredukowani do bycia przedmiotami kampanii marketingowej.
EnglishThe quotas for other new Member States have also been significantly reduced.
Kwoty dla innych nowych państw członkowskich także zostały znacznie obniżone.
EnglishAt present, reduced rates of VAT can already be applied to goods linked to education.
Obecnie obniżone stawki VAT można już stosować do dóbr związanych ze szkolnictwem.
EnglishThe limit values have been reduced several times in the past, most recently in 1995.
Wartości graniczne były zmniejszane kilka razy w przeszłości, ostatnio w 1995 roku.