EN

protective {aggettivo}

volume_up
protective
The protective equipment is very often left at home or just not available at all.
Sprzęt ochronny bardzo często pozostawiają w domu, albo w ogóle go nie mają.
In insulin infusion pumps If the protective cap is loose or missing.
w pompach insulinowych; je li kapsel ochronny jest zerwany lub go nie ma.
Horses developed protective levels of antibodies two weeks after primary vaccination.
Konie wytworzyły ochronny poziom przeciwciał w dwa tygodnie po szczepieniu podstawowym.
protective (anche: restrictive, bar, barrage, barrier)
protective
protective (anche: caring, tutelary, solicitous)
Voting in favour of these things can only strengthen public confidence in a European market model that is both open and protective.
Głosując za tymi działaniami pomożemy wzmocnić zaufanie społeczeństwa do modelu rynku europejskiego, który jest równocześnie otwarty i opiekuńczy.
'In the past decades, some of our nations and the European Union as a whole became too regulated and protective [...]
"W ciągu ostatnich dziesięcioleci niektóre z naszych narodów i cała Unia Europejska stały się nazbyt uregulowane i opiekuńcze [...]

Esempi di utilizzo "protective" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe people of Europe were waiting for this signal, that of a more protective Europe.
Mieszkańcy Europy czekali na ten sygnał, zapowiedź bardziej opiekuńczej Europy.
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Istnieje więc konieczność pogłębienia analiz i podjęcia działań osłonowych.
EnglishA protective response may not be induced in all vaccines (see section 5.1).
Odpowiedź ochronna może nie wystąpić u wszystkich zaszczepionych (patrz punkt 5. 1).
EnglishAt least 92 % developed protective levels of antibodies against pertussis.
U co najmniej 92 % dzieci stwierdzono ochronne miano przeciwciał przeciw krztuścowi.
EnglishRemove the protective sheath from the other end of the transfer needle.
Zdjąć osłonkę ochronną z drugiego końca igły służącej do wymieszania preparatu.
EnglishThe patient should remove the protective overwrap immediately prior to initial use.
Pacjent powinien odkręcić i zdjąć z butelki zakrętkę bezpośrednio przez użyciem preparatu.
EnglishIf using a new vial, flip off the plastic protective cap, but do not remove the stopper.
W przypadku stosowania nowej fiolki, zdjąć plastikową osłonkę, lecz nie wyjmować korka.
EnglishThe use of gloves, goggles and protective clothing is recommended.
Zalecane jest stosowanie rękawiczek, okularów ochronnych i odzieży ochronnej.
Englisher Do not use Velosulin ng If the protective cap is loose or missing.
Je li otrzymana fiolka nie jest w stanie nienaruszonym, nale y zwróci j z
EnglishThere is also no protective power which could bring him down.
Nie ma również żadnej chroniącej go siły, która mogłaby zmusić go do ustąpienia.
EnglishI believe that it is probably wrong just to apply protective measures.
Sądzę, że prawdopodobnie samo stosowanie środków ochrony nie jest właściwym rozwiązaniem.
EnglishUse of gloves and other protective clothing to prevent skin contact is recommended.
By zapewnić ochronę skóry przed kontaktem z produktem, należy nosić rękawiczki i odzież ochronną.
EnglishA protective immune response may not be elicited in all vaccinees (see section 5.1).
Nie u wszystkich zaszczepionych musi wystąpić ochronna reakcja odpornościowa (patrz punkt 5. 1).
EnglishA Remove the protective paper from the vial adapter without taking it out of the protective cap.
A Zdjąć ochronną papierową osłonkę z łącznika bez wyjmowania go z ochronnej osłonki.
EnglishRemove one syringe from the pack and remove the protective cap from the injection needle.
Wyjąć jedną strzykawkę z opakowania i zdjąć wieczko ochronne z igły.
EnglishThe sticky side of the patch is covered by a transparent protective liner.
Lepka strona plastra jest pokryta przezroczystą warstwą ochronną.
EnglishPreloaded injection device, (hypodermic needle covered with a protective cap)
Załadowane urządzenie do iniekcji (igła do iniekcji podskórnej zabezpieczona kapturkiem ochronnym)
EnglishThe use of protective gloves while handling the product is recommended.
Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych podczas podawania produktu.
EnglishOpen only one of the vial adapters by peeling back the protective cover.
Otworzyć tylko jeden adapter do fiolek odrywając osłonkę ochronną.
EnglishThe main measure of effectiveness was the production of protective antibodies in the infants.
Główną miarą skuteczności było wytwarzanie przeciwciał ochronnych przez organizmy dzieci.