"proper assessment" traduzione polacco

EN

"proper assessment" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "proper assessment" viene usato.

Traduzioni simili a "proper assessment" in polacco

proper aggettivo
assessment sostantivo
to assess verbo

Esempi di utilizzo "proper assessment" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishReally, is it not time to reconsider and to make a proper impact assessment on these proposals?
Czy nie powinniśmy zastanowić się jeszcze raz i dokonać prawidłowej oceny skutków tych propozycji?
EnglishWe really do urge you to have a proper impact assessment.
Naprawdę wzywamy państwa do przeprowadzenia należytej oceny skutków.
EnglishIn addition, the duration of the trials was too short to allow for proper assessment of maintenance of efficacy.
Ponadto czas trwania badań był zbyt krótki, aby umożliwić odpowiednią ocenę utrzymania skuteczności.
EnglishInstead, the process, which does not involve a proper assessment, is still based on Regulation No 17 dating back to 1965.
Zamiast tego, proces, który nie obejmuje rzetelnej oceny, nadal opiera się na rozporządzeniu nr 17 z 1965 roku.
EnglishA proper and sound assessment of European environmental policy is only possible if reliable data is available.
Rzetelną ocenę europejskiej polityki w zakresie ochrony środowiska można przeprowadzić jedynie pod warunkiem dostępności wiarygodnych danych.
EnglishThe pressure to maximise extraction does not go hand-in-hand with measures intended to improve safety or with proper risk assessment.
Presja na maksymalizację wydobycia nie idzie w parze z działaniami na rzecz bezpieczeństwa czy z prawidłową oceną ryzyka.
EnglishSo, I would urge you: please, have a proper impact assessment, because it was two years ago you did your impact assessment.
Apeluję więc do pani: proszę o przeprowadzenie należytej oceny skutków, ponieważ ostatnią ocenę skutków wykonaliście państwo dwa lata temu.
EnglishThe Commission has failed so far to conduct any proper economic impact assessment - in fact they say it cannot be done.
Jak dotychczas Komisja nie przeprowadziła jeszcze żadnej należytej oceny skutków dla gospodarki - a tak naprawdę to mówi, że nie da się jej przeprowadzić.
EnglishWe have seen the development of new financial instruments that are, however, not transparent enough and do not allow for proper risk assessment.
Byliśmy świadkami rozwoju nowych instrumentów finansowych, które nie są jednak dość przejrzyste i nie umożliwiają odpowiedniej oceny ryzyka.
EnglishIt is therefore extremely important that the checking and assessment of the European reactors does not become a paper tiger, but that it really is a proper assessment.
Z tego względu niezwykle istotne jest zagwarantowanie, by testy i ocena reaktorów europejskich nie stały się papierowym tygrysem, lecz naprawdę zapewniły właściwą ocenę.
EnglishMadam President, I have heard much talk in this debate about science, but what sort of science is it that does not subject itself to proper impact assessment?
Pani przewodnicząca! Podczas tej debaty słyszałem wiele wypowiedzi na temat informacji naukowych, ale cóż to za informacje naukowe, które nie poddają się należytej ocenie skutków?
EnglishIt is appalling that such a precarious operation was set in motion without a proper assessment of the threat and without provision of key equipment capabilities prior to deployment.
Odrażające jest to, że tak ryzykowna operacja została uruchomiona bez odpowiedniej oceny zagrożenia i bez zapewnienia kluczowego sprzętu przed rozpoczęciem misji.
EnglishMy biggest worry is that there has not been a proper impact assessment by the Commission and there is no clear indication of what this report will mean for agriculture.
Moja największa obawa dotyczy nieprzeprowadzenia przez Komisję odpowiedniej oceny skutków oraz braku wyraźnych informacji na temat tego, co sprawozdanie to będzie oznaczało dla rolnictwa.
EnglishFollowing up the last question, what is it that the Council has to fear about a proper impact assessment so that we might know the real impact of your proposals on food production in Europe?
W nawiązaniu do ostatniego pytania, czego Rada obawia się w związku z prawidłową oceną skutków, która pozwoli nam poznać realny wpływ waszych propozycji na produkcję żywności w Europie?
EnglishThere has not been a proper environmental impact assessment of these cases, not all questions have been answered and a system for rectifying environmental damage has yet to be established.
Nie przeprowadzono odpowiedniej oceny oddziaływania tych inwestycji na środowisko, nie udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania i nie stworzono systemu naprawy szkód w środowisku naturalnym.

Impara nuove parole

English
  • proper assessment

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Spagnolo-Italiano.