"professional qualifications" traduzione polacco

EN

"professional qualifications" in polacco

EN professional qualifications
volume_up
{plurale}

professional qualifications (anche: vocational qualifications)
This is a particularly necessary and sensitive issue for professional qualifications.
Jest to szczególnie potrzebne i delikatne zagadnienie, jeśli chodzi o kwalifikacje zawodowe.
In 1985 the Council decided to introduce a system to match different countries' professional qualifications.
Rada postanowiła wprowadzić system mający zharmonizować kwalifikacje zawodowe różnych państw.
Women need to be able to gain access to higher education; professional qualifications are of relevance here.
Kobiety muszą uzyskać dostęp do szkolnictwa wyższego - kwalifikacje zawodowe są niezbędne.

Traduzioni simili a "professional qualifications" in polacco

professional sostantivo
professional aggettivo
profession sostantivo
qualifications sostantivo
qualification sostantivo

Esempi di utilizzo "professional qualifications" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis question of mutual recognition of professional qualifications is not just a one-off.
Sprawa wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych nie ma charakteru jednorazowego.
EnglishThough you might need to have your professional qualifications recognised.
Jednak może się okazać konieczne uznanie Twoich kwalifikacji zawodowych.
EnglishThese enquiries often relate to the recognition of professional qualifications.
Pytania te często dotyczą uznawania kwalifikacji zawodowych.
EnglishThis section is about getting your professional qualifications recognised so you can work abroad.
Uznanie kwalifikacji zawodowych otwiera drogę do podjęcia pracy za granicą.
EnglishAsk the host-country contact point for professional qualifications.
uznawania kwalifikacji zawodowych English w Twoim kraju pochodzenia.
English(FR) Mr President, much has been said about the mutual recognition of professional qualifications.
(FR) Panie przewodniczący! Wiele powiedziano o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych.
EnglishLet us not forget that every third European Union citizen has no professional qualifications.
Pamiętajmy, że jedna trzecia obywateli Unii Europejskiej nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych.
EnglishIn this sense, the example of the Directive on the recognition of professional qualifications is symbolic.
W tym sensie dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych stanowi wymowny symbol.
EnglishMy professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
EnglishThe quality of the professional services and the qualifications of those working in the sector need to be improved.
Należy poprawić jakość profesjonalnych usług i kwalifikacji osób pracujących w tym sektorze.
EnglishOne is the scope of the Services Directive; the other is the regulation of professional qualifications.
Jednym jest zakres dyrektywy w sprawie usług, drugim natomiast sprawa uregulowania kwalifikacji zawodowych.
EnglishMutual recognition of professional qualifications (debate)
Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych (debata)
EnglishThe Directive on the recognition of professional qualifications is not the only directive which is causing problems.
Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie jest jedyną dyrektywą rodzącą problemy.
EnglishImplementation of Professional Qualifications Directive (
Wdrażanie dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych (
EnglishFor example, a quarter of the professional qualifications in the European Union only exist in one Member State.
Na przykład jedna czwarta kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej istnieje tylko w jednym państwie członkowskim.
EnglishThe report supports the initiative to recognise professional qualifications and the 'Youth on the Move' initiative.
W sprawozdaniu poparto inicjatywę na rzecz uznawania kwalifikacji zawodowych oraz inicjatywę "Mobilna młodzież”.
EnglishWe must improve the recognition of professional qualifications, possibly by means of the European professional card.
Trzeba usprawnić uznawanie kwalifikacji zawodowych, być może za pośrednictwem europejskiej legitymacji zawodowej.
EnglishRecognition of professional qualifications
EnglishYou can also call on our assistance services or the national contact points for professional qualifications.
Możesz także skorzystać z naszych usług pomocy English lub usług lub krajowych punktów kontaktowych ds. kwalifikacji zawodowych English.
EnglishThis will increase the status of the profession, ensure the recognition of professional qualifications and help combat dumping practices.
Zwiększy to status profesji, zagwarantuje uznawanie kwalifikacji zawodowych i pomoże w zwalczaniu praktyk dumpingowych.