EN process
volume_up
{sostantivo}

1. generale

process (anche: case)
This is for us too a learning process, a continuous process of improvement.
Dla nas jest to również proces uczenia się, ciągły proces usprawniania.
I followed both the Tampere process and subsequently, in particular, the Hague process.
Śledziłem zarówno proces z Tampere, jak i następnie proces haski.
That is why we brought in the pre-registration process and, subsequently, the authorisation process.
Właśnie dlatego wprowadziliśmy proces wstępnej rejestracji a następnie proces autoryzacji.
process (anche: line, method, tactic)
It was a slow, cumbersome process that depended on chicken eggs, millions of living chicken eggs.
Była to powolna, nieporęczna metoda, która opierała się na kurzych jajach -- milionach żywych kurzych jaj.
metodą rekombinacji DNA.
That method proved highly successful, and the convention became the model and the starting point for the entire reform process.
Metoda ta odniosła powodzenie i konwent stał się modelem i punktem wyjścia dla całego procesu reformatorskiego.
process (anche: course, mileage, run, trajectory)
Effects of hepatic disease on this process probably depend on the particular disease.
Wpływ choroby wątroby na przebieg tego procesu zależy prawdopodobnie od rodzaju schorzenia.
The process of Serbia's integration into the EU is also favoured by the progress achieved in the reform process.
Na przebieg integracji Serbii z UE pozytywnie wpływają też postępy osiągnięte w procesie reform.
The summit made a right analysis and agreed on a process.
Podczas szczytu dokonano trafnej analizy i uzgodniono przebieg procesu.
process (anche: technology)
So over the next couple of years, students and I worked to develop a process.
Przez następne kilka lat razem ze studentami pracowaliśmy nad technologią.
It is true that advances in technology should make this process easier.
To prawda, że postępy w technologii mogłyby ułatwić ten proces.
Therefore, the extraction process in Kittilä also involves cyanide, but in closed processes.
Dlatego również w procesie wydobycia w Kittilä wykorzystuje się cyjanek, ale w technologii zamkniętej.
The co-decision process has transformed into a co-indecision process.
Procedura współdecyzji przekształciła się w procedurę współniezdecydowania.
This process is called "Ordinary legislative procedure" (ex "co-decision").
Proces ten jest nazywany „zwykłą procedurą ustawodawczą” (poprzednio procedurą „współdecyzji”).
However, people realised that the process did not involve democratic choice.
Zdali sobie oni po prostu sprawę, że procedura ich wyboru nie była procedurą demokratyczną.
process (anche: course, current)
It is to be hoped that this will be rectified through the amendment process.
Pozostaje mieć nadzieję, że stanie się tak w toku wprowadzania poprawek.
We can talk about the unresolved issues during the negotiation process.
O sprawach nierozwiązanych możemy rozmawiać w toku procesu negocjacyjnego.
And in the process, I learned something very important.
W toku działania, nauczyłem się czegoś bardzo ważnego.

2. Anatomia

process (anche: protuberance)

3. Diritto

Esempi di utilizzo "process" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
English* Metals to be included need to be based on the specific manufacturing process.
* Rodzaje uwzględnianych metali są zależne od konkretnego procesu produkcyjnego.
EnglishThe petitions process (amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (debate)
Zmiana przepisów regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (debata)
EnglishIt is clear that Ukraine's democracy is continuing its process of consolidation.
Wydaje się oczywiste, że ukraińska demokracja jest na etapie dalszej konsolidacji.
EnglishImpact assessments (IAs) are an instrument central to the legislative process.
Oceny skutków są jednym z najważniejszych instrumentów w procesie legislacyjnym.
EnglishShould we not be implementing this process through work in the field of culture?
Czy nie powinniśmy wdrażać tego procesu poprzez działania w obszarze kultury?
EnglishThis is the only way we can strengthen trust in the European integration process.
Jedynie w ten sposób możemy zwiększyć zaufanie do procesu integracji europejskiej.
EnglishThe reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
Sprawozdania, które właśnie omówiliśmy, stanowią solidną podstawę dla tego procesu.
EnglishI headed the Middle East Peace Process section in the British Foreign Ministry.
Przewodziłem sekcji Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie w brytyjskim MSZ.
EnglishBringing new products onto the market is a long and always expensive process.
Wprowadzanie nowych produktów do obrotu jest długim i zawsze kosztownym procesem.
EnglishThroughout the whole process of this Treaty there were two decisive moments.
Podczas prac nad traktatem mieliśmy do czynienia z dwoma przełomowymi momentami.
EnglishThe right to a judicial process must not be called into question on any pretext.
Prawo do procesu sądowego nie może być kwestionowane pod żadnym pretekstem.
EnglishWe in Parliament, however, can play a far more prominent role in this process.
My w Parlamencie możemy jednak odegrać bardziej znaczącą rolę w tym procesie.
EnglishLimitations should only be introduced after a fair and independent process.
Ograniczenia można wprowadzać wyłącznie po sprawiedliwym i niezależnym procesie.
EnglishThis will enable us to continue our gradual and carefully managed accession process.
Umożliwi nam to kontynuację stopniowego i uważnie prowadzonego procesu akcesji.
EnglishWe also all agree that the EU must provide all possible support in this process.
Zgadzamy się również, że UE musi zapewnić wszelkie możliwe wsparcie dla tego procesu.
EnglishWe all agree that environmental consequences of this process will be profound.
Wszyscy zgadzamy się, że następstwa tego procesu dla środowiska będą poważne.
EnglishGreece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.
Grecja jest obecnie w trakcie korygowania swojego nadmiernego deficytu publicznego.
EnglishSo I think it's safe to say I know a little bit about the process of pitching.
Mogę więc powiedzieć, że trochę się znam na procesie przedstawiania pomysłów.
EnglishThese images from the American Society for Microbiology show us the process.
Te ilustracje Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologii pokazują, jak to działa.