EN

power {sostantivo}

volume_up
1. generale
Knowest thou not that I have power to release thee, and have power to crucify thee?
Nie wiesz, iż mam moc ukrzyżować cię i mam moc wypuścić cię?
If we deal with this separately, then definitely it loses all power.
Jeżeli kwestię tę potraktujemy oddzielnie, wówczas zdecydowanie straci ona moc.
It all comes down to that power plant -- how to get a large amount of power in a small package.
Wszystko sprowadza się do akumulatorów -- jak w małym opakowaniu zmieścić ogromną moc.
My story is the power of choice. ~~~ It's the power of focus.
Moja historia to siła myśli Siła wyboru Siła skupienia.
Because normally it was always said, power to detect, and that's it, or power to punish.
To jest jakby nowa definicja policji w Indiach, siła by zapobiegać.
So really, we're going to remind ourselves that decision is the ultimate power.
Więc tak naprawdę musimy sobie uzmysłowić, że decyzja jest największą siłą.
Local power, central power, now, people power.
Władza lokalna, scentralizowana, a obecnie, władza w rękach ludzi.
This has happened everywhere that the expression 'people's power' has been used.
Stało się to wszędzie, gdzie został użyty zwrot 'władza ludu'.
They are often held together by force, and the army's power is great.
Często są utrzymywane tylko dzięki użyciu siły, a władza armii jest ogromna.
I believe Europe needs nuclear power, but it needs safe nuclear power.
Europie potrzebna jest energia jądrowa, ale musi to być energia bezpieczna.
YB: So, wind power, solar power -- we had a lot to talk about.
YB: Energia wiatru, energia słoneczna, mieliśmy wiele rzeczy do obgadania.
Nuclear power, nuclear fusion and nuclear fission are of vital importance.
Energia jądrowa, synteza jądrowa oraz rozszczepienie jądrowe mają kluczowe znaczenie.
China is now a global economic, industrial and political power.
Chiny są obecnie globalną potęgą gospodarczą, przemysłową i polityczną.
The power of attention is probably going to come as no surprise to the parents in the room.
Potęga uwagi prawdopodobnie nie będzie zaskoczeniem dla rodziców na sali.
This would lead us to replace the power of right with the power of might.
W ten sposób zastąpimy potęgę prawa potęgą siły.
But basically, what we've noticed is these queries, which come in at thousands per second, are available everywhere there is power.
W sumie widać jednak, że otrzymujemy tysiące zapytań na sekundę, gdziekolwiek jest elektryczność.
They did have electricity, but it was illegal service tapped from someone else's wires, and could only power one feeble bulb.
. ~~~ Elektryczność mieli tylko dlatego, że podkradali ją z cudzej instalacji. ~~~ Wystarczało, by zapalić słabą żarówkę.
People tap in and they have thieves who are called "grillos" or "crickets," and they steal the electrical power and wire the neighborhood.
. ~~~ Kradną elektryczność i dostarczają ją całej okolicy.
And pretty much everywhere there is power, there is the Internet.
Bo wszędzie gdzie jest prąd, dociera internet.
Cały prąd pochodzi ze Słońca.
Odciąć prąd w holu głównym.
The power supply for the monitoring equipment should be independent of the delivery device function.
Zasilanie aparatury monitorującej powinno być niezależne od funkcjonowania zestawu inhalacyjnego.
Włączyć zasilanie zapasowe.
Podłączam zasilanie.
power
2. Matematica
China is now a global economic, industrial and political power.
Chiny są obecnie globalną potęgą gospodarczą, przemysłową i polityczną.
The power of attention is probably going to come as no surprise to the parents in the room.
Potęga uwagi prawdopodobnie nie będzie zaskoczeniem dla rodziców na sali.
This would lead us to replace the power of right with the power of might.
W ten sposób zastąpimy potęgę prawa potęgą siły.
3. Astronomia

Esempi di utilizzo "power" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis redistribution of financial power is also shaping our political discussions.
Redystrybucja władzy finansowej również kształtuje nasze polityczne dyskusje.
EnglishThe Portuguese Presidency did everything within its power to overcome the obstacles.
Prezydencja portugalska zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby pokonać przeszkody.
EnglishThat means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.
Oznacza to spadek dobrej koniunktury, spadek płac realnych, spadek siły nabywczej.
EnglishHowever, it is important to explain that the monetary union is a community power.
Ważne jest jednak, by wyjaśniać, że unia walutowa jest jedną z sił Wspólnoty.
EnglishBulgaria has decided to close the Kozloduy nuclear power plant immediately.
Bułgaria zadecydowała o niezwłocznym zamknięciu elektrowni jądrowej w Kozłoduju.
EnglishThis is a step towards the gradual phasing-out of nuclear power, which we advocate.
Jest to krok ku popieranej przez nas stopniowej rezygnacji z energii jądrowej.
EnglishThat power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.
Ta wiertarka będzie używana przez około 12 do 13 minut przez całe swoje życie.
EnglishAnd then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory.
A tedy ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką.
EnglishThirdly, we have to paralyse the killing power of Gaddafi as quickly as possible.
Po trzecie, musimy jak najszybciej sparaliżować morderczą potęgę Kaddafiego.
EnglishOnly then will we be able to talk about the handover of power by Captain Camara.
Tylko w takim wypadku możemy mówić o oddaniu władzy przez kapitana Camarę.
EnglishShe has not been elected, and the people do not have the power to remove her.
Ona nie została wybrana, a obywatele nie są władni odwołać jej ze stanowiska.
EnglishMr Rajoelina refuses to share power and is removing everyone who opposes him.
Pan Rajoelina odmawia podziału władzy i usuwa każdego, kto się mu sprzeciwia.
EnglishAnd the more they succeed and the more power they have, the more unhappy they are.
I im większy odnoszą sukces, i im więcej mają władzy, tym bardziej są nieszczęśliwi.
EnglishThere has never been an inspection process for nuclear power plants at European level.
Na szczeblu europejskim nigdy nie przeprowadzano inspekcji elektrowni jądrowych.
EnglishThe antidemocratic power in Belarus is concentrated very much in the President.
Antydemokratyczne siły na Białorusi reprezentuje w dużym stopniu prezydent.
EnglishThis system provides for the creation of the purchasing power with no real equivalent.
Ten system pozwala na tworzenie siły nabywczej pozbawionej realnego ekwiwalentu.
EnglishThe principle of a full auction of permits for the power sector has been maintained.
Zasada pełnej aukcyjności pozwoleń dla sektora energetyki została podtrzymana.
EnglishChina and India are growing, not only in economic power, but also in military might.
Chiny i Indie rosną - nie tylko jako mocarstwa gospodarcze, lecz też jako wojskowe.
English. - (PL) In Poland, 95% of electricity comes from coal-fired power stations.
na piśmie. - W Polsce 95% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni węglowych.
EnglishEurope has already invested EUR 200 million in the safety of this power plant.
Europa zainwestowała już 200 milionów euro w bezpieczeństwo tej elektrowni.