EN plan
volume_up
{sostantivo}

The Chinese have a little bit better plan -- or they have a plan; we have no plan.
Chińczycy mają trochę lepszy plan, a mają plan; my nie mamy żadnego.
The Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Plan działań Komisji jest konsekwentnym ucieleśnieniem programu sztokholmskiego.
Such a plan is also in the interests of the Member States of the European Union.
Taki plan jest w interesie również krajów członkowskich Unii Europejskiej.
plan (anche: project, scheme, styling)
Projekt ten jest w całości finansowany z niemieckiego planu odnowy gospodarczej.
Thanks to this, there is a chance that the plan to establish a common market will be completed faster.
Dzięki temu istnieje szansa, że projekt utworzenia wspólnego rynku zostanie szybciej zakończony.
If it existed, it would change all future spacecraft design and space mission planning.
Gdyby istniała, zmieniłaby projekt pojazdów kosmicznych i planowanie misji.

Esempi di utilizzo "plan" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishI shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
EnglishI congratulate the EIB on its successful activities and ambitious business plan.
Gratuluję też EBI w związku ze skuteczną działalnością i ambitnym planem biznesowym.
EnglishIt is extremely important for it to be possible to implement this plan immediately.
Niezwykle ważna jest możliwość natychmiastowego wdrożenia przedmiotowego planu.
EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Rzeczywiście w ramach planu działania chcemy zacieśnić współpracę regionalną.
English The business plan for the benefiting company Vítkovice Steel shall be implemented.
    Wprowadza się w życie biznesplan dla spółki objętej pomocą Vítkovice Steel.
English(FR) Madam President, much has been said about the action plan on Afghanistan.
(FR) Pani przewodnicząca! Wiele powiedziano o planie działania na rzecz Afganistanu.
EnglishAt a minimum the British banking plan showed that telecommuting can be helpful.
Brytyjska symulacja w sektorze bankowym pokazała, że tele-praca może pomóc.
EnglishSo, what you see here is basically a plan of many installations that were put there.
To co widzicie, to w zasadzie rzut różnych instalacji, które tam umieściliśmy.
EnglishIn the light of these considerations, I voted for the envisaged action plan.
Mając na uwadze powyższe rozważania, głosowałem za powstałym planem działania.
EnglishNow is the time, therefore, to remind the authorities of that action plan.
Dlatego teraz jest właściwy czas, aby przypomnieć władzom o tym planie działania.
EnglishThe Irish rejection calls into question the whole architecture of the Lisbon plan.
Odrzucenie Traktatu przez Irlandczyków kwestionuje całą strukturę planu lizbońskiego.
EnglishDoes the Commission plan to take any action to counteract this price hike?
Czy Komisja planuje podjąć jakieś działania, by zapobiec takiemu wzrostowi cen?
EnglishItaly was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Wówczas potępiono Włochy i nadal nie przedłożono żadnego stosownego planu.
EnglishThis plan is providing a sum of EUR 30 billion for small- and medium-sized enterprises.
W planie przewidziano kwotę 30 miliardów euro na małe i średnie przedsiębiorstwa.
EnglishThis also goes for expenditure under the European Economic Recovery Plan.
Dotyczy to również wydatków w ramach europejskiego programu naprawy gospodarczej.
EnglishThis reduction is linked to the success of the National Plan to Fight Tuberculosis.
Ten spadek jest związany z powodzeniem Krajowego Planu Zwalczania Gruźlicy.
English The business plan for the other benefiting companies shall be implemented.
    Wprowadza się w życie biznesplany dla pozostałych spółek objętych pomocą.
EnglishThey will run in parallel with the negotiations within the Bali Action Plan.
Będą one prowadzone równolegle z negocjacjami w ramach Planu Działań z Bali.
EnglishDoes the Commission plan to allocate a European funding quota solely for SMEs?
Czy Komisja przewiduje przyznanie części funduszy europejskich wyłącznie na rzecz MŚP?