"plains of" traduzione polacco

EN

"plains of" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "plains of" viene usato.

Traduzioni simili a "plains of" in polacco

plain sostantivo
plain aggettivo
of preposizione
Polish

Esempi di utilizzo "plains of" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnd Jehovah spake unto Moses in the plains of Moab by the Jordan at Jericho, saying,
I rzekł Pan do Mojżesza na polach Moabskich, nad Jordanem, przeciw Jerychu, mówiąc:
EnglishAnd Jehovah spake unto Moses in the plains of Moab by the Jordan at Jericho, saying,
I rzekł Pan do Mojżesza na polach Moabskich, nad Jordanem przeciw Jerychowi, mówiąc:
EnglishYou are a hominid three million years ago walking on the plains of Africa.
Jesteś hominidem sprzed 3 milionów lat stąpającym po równinach Afryki.
EnglishAnd they encamped by the Jordan, from Beth-jeshimoth even unto Abel-shittim in the plains of Moab.
I tam się położyli nad Jordanem, od Betiesymot aż do Abelsytym, na polach Moabskich.
EnglishToday I would like to give you the perspective from down on the plains.
Dzisiaj chciałbym państwu przedstawić oddolny punkt widzenia.
EnglishAnd one day, he was sitting in a diner in White Plains, about to go trying to dream up some work for Nescafe.
Pewnego dnia, w knajpce w White Plains, rozmyślał nad projektem dla Nescafé.
Englishabout forty thousand ready armed for war passed over before Jehovah unto battle, to the plains of Jericho.
Około czterdziestu tysięcy ludu zbrojnego przeszło przed Panem do boju na polu Jerycha.
EnglishAnd Moses and Eleazar the priest spake with them in the plains of Moab by the Jordan at Jericho, saying,
Tedy rzekł Mojżesz, i Eleazar kapłan do nich na polach Moabskich, nad Jordanem przeciw Jerychu, mówiąc:
EnglishNow I said back in our little thought experiment, you're a hominid walking on the plains of Africa.
Powracając do naszego małego eksperymentu myślowego, w którym jesteś hominidem chodzącym po równinach Afryki.
EnglishWe brought a report out at that stage that there should be no further building of new houses in flood plains.
Przedstawiliśmy sprawozdanie stwierdzające, że w rejonach zalewowych nie należy budować nowych domów.
EnglishAnd they journeyed from the mountains of Abarim, and encamped in the plains of Moab by the Jordan at Jericho.
A ruszywszy się z gór Abarym, położyli się obozem na polach Moabskich, nad Jordanem, przeciw Jerychu.
EnglishA number of factors are implicated: building on flood plains, poor maintenance of drains etc.
Jest to związane z szeregiem czynników: budowaniem na terenach zagrożonych zalewaniem, kiepskim stanem kanalizacji itp.
EnglishThese are the inheritances which Moses distributed in the plains of Moab, beyond the Jordan at Jericho, eastward.
Teć są osiadłości, które podzielił Mojżesz w polach Moabskich za Jordanem przeciw Jerychu na wschód słońca.
EnglishDo not build on flood plains.
Nie budujmy na równinach zalewanych przez powodzie.
EnglishBut the army of the Chaldeans pursued after the king, and overtook him in the plains of Jericho; and all his army was scattered from him.
I goniło wojsko Chaldejskie króla, i pojmało go na polach Jerycho; a wszystko wojsko jego rozpierzchnęło się od niego.
EnglishBut the army of the Chaldeans pursued after the king, and overtook Zedekiah in the plains of Jericho; and all his army was scattered from him.
I goniło wojsko Chaldejskie króla, a doścignęli Sedekijasza na polach u Jerycha, a wszystko wojsko jego rozpierzchnęło się od niego.
EnglishAnd Moses went up from the plains of Moab unto mount Nebo, to the top of Pisgah, that is over against Jericho.
Tedy wstąpił Mojżesz z onych równin Moabskich na górę Nebo, na wierzch pagórka, który jest na przeciwko Jerychu; a ukazał mu Pan wszystkę ziemię od Galaad aż do Dan;
EnglishDesertification, the disappearance of fertile layers of soil and vegetation, is taking place all around the world, from the coasts of Spain to the plains of China.
Pustynnienie, zanik żyznych warstw gleby oraz roślinności występują na całym świecie, od wybrzeży Hiszpanii po niziny w Chinach.
EnglishThat is, if we don't take action and do something, these plains will be completely devoid of big cats, and then, in turn, everything else will disappear.
Jeśli więc nie podejmiemy działania, nie zrobimy czegoś, to wielkie koty z tych równin całkowicie wyginą, a wtedy z kolei zniknie wszystko inne.
EnglishWe've seen the first form of solar energy that's beat the hegemony of fossil fuels in the form of wind here in the Great Plains, and so that hegemony is leaving.
Widzieliśmy pierwszą formę energii słonecznej obalającej hegemonię paliw kopalnych poprzez wiatr tu, na Wielkich Równinach, przez co ta hegemonia odchodzi.

Impara nuove parole

English
  • plains of

Scopri di più nel dizionario Tedesco-Italiano.