"plagues" traduzione polacco

EN

"plagues" in polacco

volume_up
plague {sostantivo}

EN plagues
volume_up
{plurale}

plagues
volume_up
zarazy {f. pl.}
plagues
volume_up
plagi {f. pl.}
then Jehovah will make thy plagues wonderful, and the plagues of thy seed, even great plagues, and of long continuance, and sore sicknesses, and of long continuance.
Rozmnoży na podziw Pan plagi twoje, i plagi nasienia twego, plagi wielkie i trwałe, także choroby złe i długie;
Now think of the large and small plagues that we have now -- bed bugs, killer bees, spam -- and it's very possible that the solutions to those will really extend well beyond the immediate question.
Spójrzmy na obecne duże i małe plagi: pluskwy, pszczoły afrykańskie, spam. ~~~ Bardzo możliwe, że rozwiązania tych problemów przyniosą efekty wykraczające poza pierwotne zamierzenie.

Sinonimi (inglese) per "plague":

plague

Esempi di utilizzo "plagues" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHuman trafficking is one of the greatest plagues of the beginning of this century.
Handel ludźmi jest jedną z największych plag początków obecnego stulecia.
Englishthese are the gods that smote the Egyptians with all manner of plagues in the wilderness.
cić to bogowie, którzy porazili Egipt wszelką plagą na puszczy.
EnglishAnd Jehovah plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife.
I postawił je Bóg na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią.
EnglishThe economic crisis that currently plagues the markets did not come as a bolt from the blue.
Kryzys gospodarczy, który obecnie nęka światowe rynki nie pojawił się nagle jak grom z jasnego nieba.
EnglishA separate, but no less important issue, is reducing the red tape which plagues many SMEs.
Odrębną, ale nie mniej istotną sprawą jest ograniczenie biurokracji stanowiącej dla wielu MŚP prawdziwą zmorę.
Englishfor he had healed many; insomuch that as many as had plagues pressed upon him that they might touch him.
Albowiem ich wiele uzdrawiał, tak iż nań padali, aby się go dotykali, którzykolwiek choroby mieli.
EnglishThe financial sector has to accept its responsibilities for the economic crisis that still plagues us.
Sektor finansowy musi zaakceptować swoją odpowiedzialność za kryzys finansowy, który wciąż nas dotyka.
EnglishI will ransom them from the power of Sheol; I will redeem them from death: O death, where are thy plagues?
Z ręki grobu wybawię ich, od śmierci wykupię ich.
EnglishMedical science is still unable to stop cancer, which is becoming one of the greatest plagues of humanity.
Rozwój medycyny nie jest jeszcze w stanie zatrzymać nowotworu, który staje się jedną z największych plag ludzkości.
EnglishIn that hour he cured many of diseases and plagues and evil spirits; and on many that were blind he bestowed sight.
A onejże godziny wiele ich uzdrowił od chorób, od niemocy, i od duchów złych, i wiele ślepych wzrokiem darował.
EnglishAnd Edom shall become an astonishment: every one that passeth by it shall be astonished, and shall hiss at all the plagues thereof.
I będzie ziemia Edomska pustynią, i ktokolwiek pójdzie przez nię, zdumieje się, i świstać będzie nad wszystkiemi plagami jej.
EnglishIncome redistribution will make everyone better off -- not just poor people -- because of how all this excess choice plagues us.
Redystrybucja przychodów poprawi sytuację wszystkich -- nie tylko ubogich -- ze względu na to jaką plagą stał się nadmierny wybór.
EnglishAnd I will make this city an astonishment, and a hissing; every one that passeth thereby shall be astonished and hiss because of all the plagues thereof.
Podam także to miasto na spustoszenie i na świstanie; każdy idący mimo nie zdumieje się, a świstać będzie nad wszystkiemi plagami jego.
EnglishFor I will this time send all my plagues upon thy heart, and upon thy servants, and upon thy people; that thou mayest know that there is none like me in all the earth.
I przykrzyli im żywot ich robotą ciężką około gliny, i około cegieł, i około każdej roboty na polu, mimo wszelaką robotę swą, do której ich używali bez litości.
EnglishBecause of the wrath of Jehovah she shall not be inhabited, but she shall be wholly desolate: every one that goeth by Babylon shall be astonished, and hiss at all her plagues.
Dla gniewu Pańskiego nie bądą w niej mieszkać, ale ona wszystka obróci się w pustynię; ktokolwiek pójdzie mimo Babilonu, zdumieje się, i zaświśnie nad wszystkiemi plagami jego.
EnglishNeedless to say, pesticides play a key role in preventing diseases and plagues of pests, but chemical pesticides also pollute the environment and can be harmful to health.
Rzecz jasna, pestycydy odgrywają rolę w zapobieganiu chorobom i plagom szkodników, ale także pestycydy chemiczne zanieczyszczają środowisko naturalne i mogą być szkodliwe dla zdrowia.