"placed on the agenda" traduzione polacco

EN

"placed on the agenda" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "placed on the agenda" viene usato.

Esempi di utilizzo "placed on the agenda" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English(DE) Mr President, we have no objection to this topic being placed on the agenda.
(DE) Panie Przewodniczący! Nie mamy zastrzeżeń do umieszczenia tego tematu w porządku obrad.
EnglishThe issue must be placed on the agenda of the Council and the Commission.
Toteż należy uwzględnić ten punkt w programie prac Rady i Komisji.
EnglishIt was I that proposed Aisha's case be placed on today's agenda.
To z mojej inicjatywy przypadek Aishy został umieszczony w dzisiejszym porządku obrad.
EnglishIn the negotiation process with Turkey, civil rights were very clearly placed on the agenda.
W procesie negocjacyjnym z Turcją wyraźnie umieszczono na liście priorytetów prawa obywatela.
EnglishI thus suggest that this be placed on the agenda for the Transatlantic Economic Council.
Sugeruję w związku z tym, aby kwestie te umieścić w porządku dziennym Transatlantyckiej Rady Gospodarczej.
EnglishWe are holding a discussion with the Commission this week, and I would also request that this be placed on the agenda.
W tym tygodniu mamy rozmowy z Komisją i wnioskowałbym również, aby umieścić to w porządku obrad.
EnglishThe first was for the Council statement on the situation in Guinea to be placed on the agenda as the second item.
Zgłosiłem dwa przesunięcia. Jedno - oświadczenie Rady w sprawie sytuacji w Gwinei - jako drugi punkt porządku dziennego.
English(DE) Mr President, I would request that you ask the House whether that should be placed on the agenda.
(DE) Panie przewodniczący! Chciałabym poprosić, żeby zwrócił się pan do Izby z pytaniem, czy sprawa ta powinna się znaleźć na porządku obrad.
English(HU) I, too, would like to welcome the fact that the issue of the visa waiver for Taiwan has been placed on Parliament's agenda.
(HU) Ja również pragnę pochwalić uwzględnienie zlikwidowania wymogu wizowego wobec Tajwanu w programie prac Parlamentu Europejskiego.
EnglishWe have had seminars and discussions on it, and it has been placed on the agenda to encourage real progress on this issue.
Zorganizowaliśmy niezliczone seminaria i dyskusje na ten temat, czyniąc zeń punkt porządku obrad, aby stworzyć zachętę dla rzeczywistego postępu w tej kwestii.
EnglishHow do they intend to prevent the illegal proposals from Tanzania and Zambia from being placed on the agenda in the very first place?
A przede wszystkim chciałabym wiedzieć, jak te instytucje zamierzają zapobiec uwzględnieniu w porządku obrad nielegalnych wniosków Tanzanii i Zambii?
EnglishI do not believe that you can solve such problems with a kind of newspeak or political correctness, but it is only right that this problem has been placed on the agenda.
Nie sądzę, by dało się rozwiązać takie problemy rodzajem nowomowy czy poprawności politycznej, ale bardzo słusznie się stało, że problem ten znalazł się na liście priorytetów.

Impara nuove parole

English
  • placed on the agenda

Ancora più traduzioni nel dizionario Italiano-Spagnolo di bab.la.