"physical health" traduzione polacco

EN

"physical health" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "physical health" viene usato.

Traduzioni simili a "physical health" in polacco

physical aggettivo
Polish
health sostantivo
health aggettivo

Esempi di utilizzo "physical health" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe feminisation of poverty has a real impact on the physical and mental health of women.
Feminizacja ubóstwa ma realny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne kobiet.
EnglishGender-based violence results in severe harm to individuals' physical and mental health.
Przemoc uwarunkowana płcią jest przyczyną poważnych szkód w zdrowiu fizycznym i psychicznym.
EnglishHis family have no information on the state of his health, either physical health or mental health.
Rodzina nie otrzymuje informacji na temat jego stanu zdrowia, ani fizycznego, ani psychicznego.
EnglishAs a result of that slogan, millions of Europeans are taking more care of their physical and mental health.
To dzięki niemu miliony Europejczyków lepiej dbają o swoją kondycję fizyczną i psychiczną.
EnglishWe need to focus as much on mental health issues as we do on physical health.
Musimy skupić naszą uwagę na problemach zdrowia psychicznego w równym stopniu, co na problemach zdrowia fizycznego.
EnglishWell, consider by analogy, the concept of physical health.
Rozważcie to poprzez analogię do pojęcia zdrowia fizycznego.
EnglishIt is the common goal of European countries to safeguard the health and physical integrity of all women in the continent.
Wspólnym celem krajów europejskich jest ochrona zdrowia i fizycznej integralności wszystkich kobiet na kontynencie.
EnglishDuring their lives they have suffered from poor physical and mental health, isolation and shame, and often extreme poverty.
Doświadczyły w życiu problemów związanych ze słabym zdrowiem fizycznym i psychicznym, izolacji oraz zhańbienia, a często też skrajnego ubóstwa.
EnglishThey have been forced to live out their lives in poor physical and psychological health, isolation, shame, and often extreme poverty.
Zmuszono je do życia z problemami związanymi ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, izolacją, hańbą, a często również skrajnym ubóstwem.
EnglishThe damage to the physical and mental health of women who are victims is incalculable, but society also bears high costs.
Uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym kobiet, które są ofiarami przemocy, jest nie do oszacowania, ale wysokie koszty ponosi także społeczeństwo.
EnglishThis will enable us to provide specific help to children who are victims of a social situation that threatens their mental or physical health.
Umożliwi to dostarczenie szczególnej pomocy dzieciom, które są ofiarami sytuacji społecznej, która zagraża ich zdrowiu psychicznemu lub fizycznemu.
EnglishAnd what we're asking now is does the very same relationship, physical health, morbidity, how long you live and productivity, follow the same relationship?
Dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy na ten wzór wyników ma wpływ nasze zdrowie, skłonność do chorób, jak długo żyjesz i jak długo pracujesz.
EnglishI agree with the rapporteur that it is essential to recognise the equal importance of mental and physical health as factors affecting quality of life.
Zgadzam się ze sprawozdawczynią, że zasadnicze znaczenie ma uznanie równej wagi zdrowia psychicznego i fizycznego jako czynników mających wpływ na jakość życia.
EnglishA concerted approach to the challenges posed by mental health is very important and should be tackled with the same seriousness as physical health.
Bardzo ważne jest wspólne podejście do wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym, natomiast samo zdrowie psychiczne powinno być traktowane z równą powagą, co zdrowie fizyczne.
EnglishToday, over 200 million of the world's children may be working illegally, denying them an education and childhood and putting their physical and mental health at risk.
Szacuje się, że ponad 200 milionów dzieci na świecie pracuje nielegalnie, tracąc szansę na wykształcenie i dzieciństwo oraz narażając swoje zdrowie fizyczne i psychiczne na szwank.
EnglishBearing in mind that mental health determines the quality of life of the European Union's citizens, this issue must be dealt with just as seriously as physical health matters.
Zważywszy na fakt, że zdrowie psychiczne warunkuje jakość życia obywateli Unii Europejskiej, sprawa ta wymaga potraktowania z powagą porównywalną do kwestii zdrowia fizycznego.

Impara nuove parole

English
  • physical health

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Rumeno-Italiano.