"physical development" traduzione polacco

EN

"physical development" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "physical development" viene usato.

Traduzioni simili a "physical development" in polacco

physical aggettivo
Polish
development sostantivo
development aggettivo

Esempi di utilizzo "physical development" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis may help intellectual development, but it has a negative impact on physical development.
Może to sprzyjać rozwojowi intelektualnemu, ale negatywnie wpływa na rozwój fizyczny.
English(SL) The importance of physical exercise to the development and health of young people is well known.
(SL) Znaczenie ćwiczeń fizycznych dla rozwoju i zdrowia młodych ludzi jest powszechnie znane.
EnglishThis is a delicate stage in children's cerebral, physical and cognitive development, as well as their language.
Na tym etapie zachodzi delikatny proces rozwoju mózgu, rozwoju fizycznego i poznawczego, a także językowego.
EnglishLack of food impairs not only physical development but also the ability to concentrate and achieve at school.
Brak żywności zaburza nie tylko rozwój fizyczny, ale także zdolność do koncentracji i osiągania dobrych wyników w szkole.
EnglishThe involvement of fathers in their children's lives contributes to their healthy physical and psychological development.
Włączenie ojców w życie dzieci pozytywnie przyczyni się do ich zdrowego rozwoju fizycznego i psychologicznego.
EnglishUnfortunately, PE in schools has lost its importance, although it is the basis for both physical and mental development.
Niestety, wychowanie fizyczne w szkole straciło na znaczeniu, pomimo że stanowi podstawę zarówno fizycznego, jak i psychicznego rozwoju.
EnglishThe period from birth to the age of three has a fundamental effect on the development of thinking, and on physical and cognitive development.
Czas od narodzin do trzeciego roku życia ma zasadnicze znaczenie dla umysłowego, a także poznawczego i fizycznego rozwoju.
English(SK) Madam President, childhood undoubtedly has fundamental significance for the physical, mental and social development of children.
(SK) Pani Przewodnicząca! Dzieciństwo ma niewątpliwie fundamentalne znaczenie dla rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego dzieci.
EnglishIn rats exposed pre- and post-natally to fosamprenavir, pups showed impaired physical and functional development and reduced growth.
U szczurów narażonych na działanie fosamprenawiru w okresie przed - i pourodzeniowym potomstwo wykazywało upośledzenie rozwoju fizycznego i czynnościowego i mniejszy wzrost.
EnglishThis means that all children should be given the chance of physical and mental development, which involves daily warm meals just as much as the right to education.
Oznacza to, że wszystkie dzieci muszą mieć szansę rozwoju fizycznego i umysłowego, co obejmuje codzienne ciepłe posiłki, a także prawo do edukacji.
EnglishThe period from birth to the age of three is critical for children's brain development, physical and cognitive development, and for language acquisition.
Okres od narodzin do trzeciego roku życia stanowi kluczową fazę rozwoju mózgu dziecka, a także rozwoju fizycznego, poznawczego i pod względem nabywania umiejętności językowych.
EnglishWe must think about the welfare of children because, if they are supported by their father and mother from an early age, their physical and psychological development can be greatly improved.
Musimy myśleć o dobrobycie dzieci, ponieważ gdy mają one od początku wsparcie ojca i matki, ich rozwój fizyczny oraz psychiczny może przebiegać znacznie lepiej.
EnglishThe encouragement of sport in the educational standards is an important factor for the psychological and physical development of our children, a major tool for the protection of their health.
Propagowanie objęcia sportu standardami edukacji jest ważnym czynnikiem rozwoju psychicznego i fizycznego naszych dzieci oraz potężnym narzędziem ochrony ich zdrowia.
EnglishPE is the only subject in the curriculum that focuses not only on mental development but also on physical development, the development of an active culture and hygiene.
Zajęcia wychowania fizycznego są jedynym przedmiotem w programie szkolnym, który koncentruje się nie tylko na rozwoju umysłowym, ale także rozwoju fizycznym, rozwoju kultury czynnej i higieny.

Impara nuove parole

English
  • physical development

Dai un’occhiata nel dizionario Italiano-inglese di bab.la.